Соціальна педагогіка - Богданова І.М. - ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Завдання до теми 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога

1. Ознайомитися із структурою клубу студентського самоврядування в університеті, написати стислу характеристику його діяльності.

2. Ознайомитися з роботою студентського клубу з організації художньої самодіяльності і розробити план роботи на наступний рік.

3. Розробити проект КТС (колективної творчої справи), основною ідеєю якого е профілактика правопорушень серед студентів, та захистити його в ході проведення дослідження.

4. Скористатися необхідними матеріалами для порівняльної характеристики соціального захисту молоді в Україні і Росії, оформити у вигляді наукового звіту.

Завдання до теми 9. Міжнародні організації соціально-педагогічного напряму

1. Ознайомитися з діяльністю міського притулку № 2, написати стислу характеристику щодо соціальної допомоги його мешканцям.

2. Ознайомитися з діяльністю міського притулку № 2, написати стислу характеристику щодо соціальних відхилень у поведінці його мешканців.

3. Провести наукове спостереження за роботою одного з міських центрів соціальної служби для молоді, представити у формі наукового звіту.

4. Ознайомитися з роботою міського Молодіжного інформаційного центру, представити у формі наукового звіту.

Завдання до теми 10. Клієнти соціально-педагогічної роботи і сфера діяльності соціального педагога

1. Підібрати методи і провести дослідження, яке дасть можливість оцінити розвиток загальної культури студентської молоді. Оформити у вигляді наукового звіту.

2. Підібрати методи і провести дослідження, яке дасть можливість оцінити розвиток професійно-етичної культури студентської молоді. Оформити у вигляді наукового звіту.

3. Розробити проект КТС (колективної творчої справи), основною ідеєю якого е прояви професійно-етичної культури майбутніх соціальних педагогів, і захистити його в ході проведення дослідження.

4. Скласти перелік формальних та неформальних студентських молодіжних організацій в регіоні.

Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань

Із запропонованих варіантів виберіть один. Кожна правильна відповідь оцінюється одним балом.

1. Явище, пов'язане з поновленням працездатності, отримало назву "ефект Сєченова". Згідно з дослідженнями І.М. Сєченова, для поновлення працездатності потрібна:

а) пасивна діяльність;

б) активна діяльність у вигляді зміни фізичної і розумової праці;

в) помірна діяльність.

2. Психологічну форму успішного засвоєння інформації складають:

а) мотивація, пошук інформації та її запам'ятовування;

б) розуміння інформації та її запам'ятовування;

в) мотивація, пошук, розуміння, запам'ятовування, застосування та зміст інформації.

3. Організація самостійної роботи студентів з книгою передбачає наявність у них такого комплексу умінь:

а) попередній швидкий перегляд всього змісту (відчуття та усвідомлення змістової сторони, її значущості), аналіз структури переказу (складання розгорнутого плану або визначення головних ідей, ключових питань — залежно від мети роботи), повторний швидкий перегляд всього змісту;

б) помірне читання із зосередженням особливої уваги на головному, підкреслювання основного, аналіз структури переказу (складання розгорнутого плану або ж визначення головних ідей, ключових питань — залежно від мети роботи), повторний швидкий перегляд всього змісту;

в) попередній швидкий перегляд всього змісту (відчуття та усвідомлення змістової сторони, ЇЇ значущості), помірне читання із зосередженням особливої уваги на головному, підкреслювання основного, аналіз структури переказу (складання розгорнутого плану або ж визначення головних ідей, ключових питань — залежно від мети роботи), повторний швидкий перегляд всього змісту.

4. Мета соціалізації полягає в тому, щоб:

а) оволодіти досвідом старших поколінь, зрозуміти своє покликання, визначити власне місце у суспільстві, самостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення в ньому;

б) допомогти особистості вижити у суспільному потоці криз і революцій — екологічній, енергетичній, інформаційній, комп'ютерній тощо, оволодіти досвідом старших поколінь, зрозуміти своє покликання, визначити власне місце у суспільстві, самостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення в ньому;

в) зрозуміти своє покликання, визначити власне місце у суспільстві, самостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення в ньому.

5. Соціалізація розгортається у трьох взаємопов'язаних сферах, характерною особливістю яких є відтворення соціальних зв'язків особистості із зовнішнім світом:

а) діяльності, спілкуванні, самовизначенні;

б) спілкуванні, самосвідомості, організованості;

в) діяльності, спілкуванні, самосвідомості.

6. Основні напрями соціалізації молоді здійснюються у процесі:

а) соціального виховання, соціальної адаптації;

б) соціальної освіти, соціального виховання, соціальної адаптації, соціальної роботи;

в) соціальної роботи, соціальної освіти.

7. Основними складовими соціальної роботи є:

а) соціальна реабілітація з урахуванням відповідних умов життєдіяльності;

б) соціальні послуги, соціальна допомога, соціальне обслуговування, соціальна реабілітація;

в) соціальна профілактика, соціальні послуги, соціальна допомога, соціальне обслуговування, соціальна реабілітація з урахуванням відповідних умов життєдіяльності.

8. З якою метою створено Український національний комітет молодіжних І дитячих організацій (УНКМО):

а) репрезентації молодіжного руху України на міжнародному рівні;

б) координації діяльності громадських молодіжних і дитячих організацій України; представлення інтересів молодіжного руху України у відносинах з органами вищої державної влади України;

в) координації діяльності громадських молодіжних і дитячих організацій України; представництво інтересів молодіжного руху України у відносинах з органами вищої державної влади України; репрезентації молодіжного руху України на міжнародному рівні?

9. Які повноваження бере на себе система центрів соціальних служб для молоді:

а) надання соціальних послуг і соціальної допомоги молодим верствам населення;

б) участь у реалізації молодіжної політики;

в) участь у реалізації молодіжної політики та надання соціальних послуг і соціальної допомоги молодим верствам населення?

10. Практична діяльність соціального педагога спрямована на виконання таких соціальних ролей:

а) роль експерта у постановці соціального діагнозу; роль адвоката, захисника інтересів та прав людини, сім'ї; роль помічника клієнтів для розв'язання проблем;

б) роль державного діяча, який підтримує соціальні ініціативи громадян; роль людини, дії якої спрямовані на гуманні вчинки, на милосердя; роль організатора; роль помічника клієнтів для розв'язання проблем; роль терапевта і наставника сім'ї, дітей;

в) роль посередника між дітьми і дорослими, між сім'єю і державними службами; роль людини, дії якої спрямовані на гуманні вчинки, на милосердя; роль організатора; роль конфліктолога; роль експерта у постановці соціального діагнозу; роль адвоката, захисника інтересів та прав людини, сім'ї; роль помічника клієнтів для розв'язання проблем; роль терапевта і наставника сім'ї, дітей; роль державного діяча, який підтримує соціальні ініціативи громадян.

Підсумкова оцінка:

низька — від 0 до 2 балів; задовільна — від 3 до 5 балів; добра — від 6 до 8 балів; висока — від 9 до 10 балів.

Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка

Навчальний модуль "Вступ до спеціальності**
Змістовий модуль 1Змістовий модуль 2
Завдання доБалиДодаткові балиЗавдання доБалиДодаткові бали
першої теми41п'ятої теми41
другої теми41шостої теми41
третьої теми41сьомої теми41
четвертої теми41восьмої теми41
Тест рівня готовності40Дев'ятої Темі!41
десятої теми41
Контрольний тест з теорії10
Всього60Всього40
Сумарна кількість балів — 100

Шкала оцінювання:

90—100 балів — відмінно (А);

75—89 балів — добре (ВС);

60—74 бали — задовільно (БЕ);

35—59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання (ГХ);

1—34 бали — незадовільно з обов'язковим повторним курсом (Г).

Т7Т7

Завдання до теми 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога
Завдання до теми 9. Міжнародні організації соціально-педагогічного напряму
Завдання до теми 10. Клієнти соціально-педагогічної роботи і сфера діяльності соціального педагога
Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань
Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка
Частина ІІ. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
ВСТУП
Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ
Тема 1. ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОПЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru