Соціальна педагогіка - Богданова І.М. - ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема 6. Становлення та розвиток соціальної педагогіки за кордоном

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Завдання до теми 4. Девіантна поведінка дітей і молоді як форма соціальної дезадаптації

І ступінь складності

1. Скласти термінологічний словник за темою "Види девіантної поведінки".

2. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом пояснення за темою "Теорії девіації".

3. Написати реферат на тему "Профілактичні програми попередження негативних явищ серед молоді".

ІІ ступінь складності

1. Підібрати необхідні нормативно-правові матеріали для розкриття теми "Форми соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю, схильними до девіантної поведінки". Оформити у вигляді рукописної книги.

2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Фактори ризику девіантної поведінки дітей та молоді на Одещині". Оформити у вигляді статті до педагогічного журналу "Збірник наукових студентських праць".

3. Розробити план підготовки та проведення студентської науково-теоретичної конференції за темою "Психологічні передумови ризикованої поведінки особистості".

III ступінь складності

1. Провести вивчення профілактичних програм попередження негативних явищ серед студентів університету, представити у вигляді стислої характеристики.

2. Провести вивчення профілактичних програм попередження негативних явищ серед старшокласників однієї зі шкіл м. Одеси, представити у вигляді стислої характеристики.

3. Розробити профілактичну програму попередження негативних явищ серед старшокласників або студентів.

Завдання до теми 5. Характеристика різних форм девіації неповнолітніх

I ступінь складності

1. Підготувати виступ на конференцію за темою "Різні форми девіації неповнолітніх",

2. Скласти термінологічний словник за темою "Особливості делінквентної та адиктивної поведінки неповнолітніх".

3. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом пояснення за темою "Характеристика різновидів хімічної залежності".

II ступінь складності

1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Ознаки узалежненої поведінки", оформити у вигляді рукописної книги.

2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми щодо специфіки наркотичної залежності, оформити у вигляді статті до педагогічного журналу.

3. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Мотиви і стадії суїцидальної поведінки", оформити у вигляді реферату.

III ступінь складності

1. Провести наукове спостереження за поведінкою знайомих неповнолітніх дітей, написати стислу характеристику.

2. Провести опитування серед студентської молоді з приводу виявлення їх ставлення до наркотичної та алкогольної залежностей, написати стислу характеристику.

3. Провести спостереження (і якщо потрібно дослідну бесіду) за старшокурсниками з метою виявлення проявів соціально-педагогічної діяльності, написати стислу характеристику.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛЩНІ ЗАВДАННЯ

Тема 6. Становлення та розвиток соціальної педагогіки за кордоном

1. Провести науково-теоретичне дослідження розвитку та становлення соціальної педагогіки у країнах Європи, представити у формі наукового звіту.

2. Провести науково-теоретичне дослідження розвитку та становлення соціальної педагогіки в США, представити у формі наукового звіту.

3. Провести науково-теоретичне дослідження розвитку і становлення соціальної педагогіки в Росії, представити у формі наукового звіту.

Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань

Із запропонованих варіантів виберіть один. Правильна відповідь оцінюється одним балом.

1. Як називається втрата або аномалія психічних чи фізіологічних функцій, елементів анатомічної структури, що утруднює певну діяльність:

1) недуга;

2) недієздатність;

3) обмежена можливість?

2. Як називається втрата здатності (унаслідок наявності дефекту) виконувати певну діяльність у межах того, що вважається нормою для людини:

1) недуга;

2) недієздатність;

3) обмежена можливість?

3. Як назвати наслідок дефекту або обмежену можливість конкретної людини, що перешкоджає чи обмежує виконання нею певної нормативної ролі, виходячи з вікових, статевих або соціальних факторів:

1) недуга;

2) недієздатність;

3) обмежена можливість?

4. До якого виду відхилення у здоров'ї належать такі показники: тимчасові або постійні відхилення у розвитку і (або) функціонуванні органу (органів) людини, хронічні соматичні захворювання, інфекційні захворювання:

1) фізичні;

2) психічні;

3) соматичні?

5. До якого виду відхилення у здоров'ї належать такі показники: тимчасові або постійні відхилення у психічному розвитку людини (порушення мови; пошкодження мозку; порушення розумового розвитку; затримка психічного розвитку; психопатії):

1) фізичні;

2) психічні;

3) соматичні?

6. Визначте вид відхилення у здоров'ї, що поєднує фізичні та психічні відхилення, наприклад, дитячий церебральний параліч:

1) фізичні;

2) складні;

3) важкі.

7, Визначте вид відхилення у здоров'ї, що поєднує фізичні та психічні відхилення, за яких оволодіння освітою в обсязі державних стандартів неможливе (ідіотія, аутизм тощо):

1) фізичні;

2) складні;

3) важкі.

8. До яких факторів спричинення інвалідності належать: механічні (поранення, удар), фізичні (дія електроструму, тепла, холоду), хімічні (дія отруйних речовин), біологічні (хвороботворні мікроби, віруси), психічні (переляк, стрес, психотравмуючі фактори), порушення харчування (голодування, нестача вітамінів, переїдання):

1) зовнішніх;

2) внутрішніх;

3) побутових?

9. До яких факторів спричинення інвалідності належать: спонтанні зміни у генетичному матеріалі, внутрішньоклітинні метаболіти, хвороби, що передаються спадково, вроджені вади:

1) зовнішніх;

2) внутрішніх;

3) побутових?

10. До основних функцій соціального педагога у загальноосвітніх навчальних закладах належать:

1) захисна, прогностична, діагностична;

2) консультативна, захисна, прогностична;

3) організаторська, консультативна, захисна, прогностична, діагностична.

11. Визначте функцію соціального педагога, якщо він здійснює: забезпечення змістовного дозвілля дітей та підлітків у школі та соціальному середовищі, залучення сім'ї та представників громадськості до соціально-педагогічного процесу у навчальному закладі:

1) організаторська;

2) консультативна;

3) захисна.

12. Визначте функцію соціального педагога, якщо він здійснює: надання порад, рекомендації учням, батькам, вчителям та іншим особам, які звертаються до нього:

1) організаторська;

2) консультативна;

3) захисна.

13. Визначте функцію соціального педагога, якщо він здійснює: забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представлення їх інтересів у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо):

1) організаторська;

2) консультативна;

3) захисна.

14. Визначте функцію соціального педагога, якщо він здійснює: вивчення та оцінювання реальних особливостей діяльності особистості, мікроколективу (класу або референтної групи), шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних об'єднань; спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивних сил у мікрорайоні та джерел негативного впливу на дітей і підлітків:

1) оцінна;

2) діагностична;

3) прогностична.

15. Визначте функцію соціального педагога, якщо він здійснює: прогнозування на основі спостережень та досліджень посилення негативних або позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості чи групи:

1) оцінна;

2) діагностична;

3) прогностична.

16. Дайте визначення поняття, яке описує систему дій і вчинків людей, соціальних груп, що суперечить соціальним нормам або визнаним у суспільстві шаблонам і стандартам поведінки:

1) делінквентна поведінка;

2) девіантна поведінка;

3) адективна поведінка.

17. Дайте визначення поняття, яке описує сукупність протиправних вчинків та злочинів, які не відповідають формально зафіксованим соціальним та юридичним нормам:

1) делінквентна поведінка;

2) девіантна поведінка;

3) адективна поведінка.

18. Як називається поведінка, що передує різним видам хімічної залежності, виникає у результаті вживання різних груп наркотичних речовин і характеризується наявністю пов'язаних із цим проблем:

1) делінквентна;

2) девіантна;

3) адективна?

19. До яких факторів ризику девіантної поведінки дітей та молоді належать: зниження життєвого рівня населення; майнове розшарування суспільства; обмеження можливостей соціально схвалених способів заробітку; безробіття; доступність алкоголю та тютюну:

1) соціально-економічних;

2) соціально-культурних;

3) соціально-педагогічних?

20. До яких факторів ризику девіантної поведінки дітей та молоді належать: криза інституту сім'ї; зростання кількості сімей з конфліктним стилем виховання; проблеми, пов'язані з навчанням; конфлікти з вчителями; низький соціальний статус підлітка в учнівському колективі; слабка система позашкільної зайнятості дітей і молоді:

1) соціально-економічних;

2) соціально-культурних;

3) соціально-педагогічних?

21. До яких факторів ризику девіантної поведінки дітей та молоді належать: зниження морально-етичного рівня населення; поширення кримінальної субкультури; руйнація духовних цінностей; наростання неформальних молодіжних об'єднань, в яких домінує культ сили:

1) соціально-економічних;

2) соціально-культурних;

3) соціально-педагогічних?

22. До яких факторів ризику девіантної поведінки дітей та молоді належать: акцентуації характеру; реакція емансипації; реакція групування; потяг до самоствердження; задоволення почуття цікавості; бажання виглядати дорослим; потреба змінити психічний стан у стресовій ситуації; інфантилізм; підвищений рівень тривожності:

1) біологічних;

2) психологічних;

3) фізичних?

23. До яких факторів ризику девіантної поведінки дітей та молоді належать: порушення роботи ферментативної та гормональної систем організму; вроджені психопатії; мінімальні мозкові дисфункції внаслідок органічного враження головного мозку; наслідки спадковості; вплив природного середовища:

1) біологічних;

2) психологічних;

3) фізичних?

24. Як називається процес, що включає навмисне позбавлення себе життя:

1) самокорекція;

2) суїцид;

3) самооцінка?

25. Визначити сутність запропонованих правил: навчати дитину альтернативних способів спілкування; навчати основних правил поведінки; прищеплювати навички самообслуговування; розвивати зорове, слухове, тактильне сприйняття; виявляти та розвивати творчі здібності дитини:

1) правила реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями;

2) правила реабілітації дітей-деліквентів;

3) правила реабілітації дітей із суїцидальною поведінкою.

26. Визначити сутність запропонованих правил: позбавлятися небезпечних речей та предметів; вилучати предмети, що викликають у дитини страх та інші негативні емоційні реакції; не з'ясовувати у присутності дитини стосунки, особливо щодо її інвалідності та проблем, пов'язаних з нею:

1) створювати соціокультурне середовище;

2) створювати середовище фізичної та емоційної безпеки;

3) створювати сприятливе середовище.

Підсумкова оцінка: низька — від 0 до 6 балів; задовільна — від 7 до 12 балів; добра — від 13 до 19 балів; висока — від 20 до 26 балів.

Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка

Навчальний модуль Ш

Змістовий модуль 1Змістовий модуль 2
Завдання доБалиДодаткові балиЗавдання доБалиДодаткові бали
першої теми11четвертої теми11
другої теми11п'ятої теми11
третьої теми1шостої теми1
Підсумковий тест26
Всього32Всього292
Сумарна кількість балів — 36

Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка за навчальний курс "Соціальна педагогіка"

Навчальний курс "Соціальна педагогіка"
Навчальний модуль ІНавчальний модуль IIНавчальний модуль III
34зо36
Всього 100

Шкала оцінювання:

90—100 балів — відмінно (А);

75—89 балів — добре (ВС);

60—74 бали — задовільно фЕ);

35—59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання (ФХ);

1—34 бали — незадовільно з обов'язковим повторним курсом (Р).

Тема 6. Становлення та розвиток соціальної педагогіки за кордоном
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
Завдання до теми 4. Девіантна поведінка дітей і молоді як форма соціальної дезадаптації
Завдання до теми 5. Характеристика різних форм девіації неповнолітніх
ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛЩНІ ЗАВДАННЯ
Тема 6. Становлення та розвиток соціальної педагогіки за кордоном
Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань
Розділ 1. Теорія соціальної педагогіки
1.1. Соціальна педагогіка: її предмет, функції та прикладні завдання
Функції соціальної педагогіки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru