Національна безпека України - Ліпкан В.А. - Список рекомендованої літератури

Доктринальні джерела

1. Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. — М., 1994.

2. Беляков КМ. Управление и право в период информатизации: Монография. — Киев: Изд-во "КВШ", 2001. — 308 с.

3. Білорус ОТ., Лук'янснко Д.Г., Гончаренко М.О., Зленко В А., Зернсць ка ОЛ. Глобалізація і безпека розвитку / О.Г. Білорус (наук. ред.). — К.: HAH України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин; Київський національний економічний ун-т 2001. — 734 с.

4. Бодрук О.С. Структура воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти. — К.: Національний ін-т проблем міжнародної безпеки, 2001. - 299 с.

5. Василенко АЛ. Политические процессы на рубеже культур. — М.: УРСС, 1998.

6. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (Синергетика и теория социальной самоорганизации). Серия мир культуры истории и философии. — СПб: Лань, 1999. — 480 с.

7. Возжеников A.B. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. — М.: НПО "МОДУЛЬ", 2000. -- 234 с.

8. Гаврили СБ. Теоретические предпосылки исследования объекта преступлений // Право и политика. — 2000. — NL> 11.

9. Голубев В.О.. Гавловський ВД., Цимбалюк B.C. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використаная комп'ютерних технологій // За заг. ред. д.ю.н. Калюжного P.A. — Запоріжжя: Просвіта, 2001. — 252 с.

10. Гончаренко А., Джангужин Р., Лисицын Э. Гражданский контроль и система национальной безопасности // Зеркало недели. — 2002. — 14 сент. - С. 12.

11. Данільян OS., Дзьобань Oil., Панов Md. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навч. посіб. — X.: Фоліо, 2002. - 285 с.

12. Емельянов ВЛ. Понятие объекта преступлений в уголовно-правовой науке // Право і безпека. — 2002. — № 4.

13. Емельянов ВЛ. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование. — СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2002. — 291 с.

14. Зозуля І.В. Безпека і сучасність: юридичні аспекти // Право і безпека. — 2002. — № 4.

15. История политических и правовых учений. Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. — М.: ИКД "Зерцало-М", 2001.

16. Калюжний Р.А., Цимбалюк B.C. Інформатизація державного управління і національна безпека України// Розбудова держави. — 1993. — N° 8,

17. Картунов О., Маруховська О. Етвополітичне мислення (догматичне) // Мала енциклопедія етиодержавознавства / HAH України Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; редкол.: Ю.І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К.: Довіра; Генеза, 1996. — С. 493, 494, 499.

18. Косевцов В.О., Бінько І.Ф. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів. — К.: Національний ін-т стратегічних досліджень, 1996. — Вип. 1. — 54 с.

19. Костенко Г.Ф. Теоретичні аспекти стратегії національної безпеки. Навчальний посібник. — К.; ЗАТ Видавничий дім "ДЕМЩ", 2002. — 144 с.

20. Лсвішька М.Б. Теоретико-правові аспекти забезпечення національної безпеки органами внутрішніх справ України: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 206 с.

21. Ліпкан В. Тероризм і національна безпека України. — К.: Знання, 2000. — 184 с.

22. Ліпкан ВА. Безпекознавстяо; Навч. посіб. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. — 208 с.

23. Ліпкан ВА Информационный фаст-фуд — приятного аппетита // Бизнес и безопасность. — 2002. — № 5.

24. Ліпкан В А. Націобезпекознавча парадигма // Право України. — 2003. — № 2.

25. Ліпкан ВА. Національна безпека України у світлі теорії самоорганізації // Держава і право. — 2002. — № 16. — С. 142 - 148.

26. Ліпкан В А. Неопарадигма національної безпеки // Право України. — 2002. — № 11. — С. 19 - 21.

27. Ліпкан В А. Об'єкт, предмет і структура націобезпекознавства // Право і безпека. — 2002. — № 4.

28. Ліпкан В.А. Організація недержавної системи безпеки: Дипломна робота. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. — 110 с.

29. Ліпкан В. А. По той бік добра і зла // Міліція України. — 2002. — Л6 10.

30. Ліпкан В. А. Предмет націобезпекознавства // Держава і право. — 2003. — № 19.

31. Ліпкан В А. Системний підхід до побудови еталонної моделі системи забезпечення національної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2002. — №.2.

32. Ліпкан В А. Служба внутрішньої безпеки США // Міліція України.

— 2002. — № 1.

33. Ліпкан В. А. Сучасний безпекоренесанс // Держава і право. — 2003.

— №_20. — С. 216 — 219.

34. Ліпкан ВА. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: Монографія. — К.: Текст, 2003. — 600 с.

35. Ліпкан ВА, Никифорчук ДЛ., Руденко ММ. Боротьба з тероризмом. — К.: Знання, 2002. — 254 с.

36. Лопатин ВН. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство. — СПб.: Фонд "Универсум", 2000. — 428 с.

37. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьев, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. — К.: Концерн "Видавничий дім "Ін юре", 2003. — С. 41 - 57, 404 - 415, 441 - 450, 1007 - 1037.

38. Медведчук В.В. Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення: Дис. ... док. юрид. наук: 12.00.01., 12.00.02/ Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1997. — С. 165.

39. Мунтіян B.І. Економічна безпека України. — К., 1999. — 467 с.

40. Національна безпека України, 1994-1996 рр.: Наук. доп. НЇСД / Ред. кол.: О.Ф. Белов (голова), 1.Ф. Бінько, СЛ. Пирожков, M.JI. Рубанець, О.П. Янішевський. — К.: Національний ін-т стратегічних досліджень, 1997. — 198 с.

41. Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України: 36. матеріалів наук.-практ. конф. Київ, 16-17 трав. 2001 р. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2001. — 480 с.

42. Нижник Н.Р., Ситник ГЛ., Білоус ВТ. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навч. посіб. для вищих навч. закладів. — Ірпінь, 2000. — 304 с.

43. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горя-инова, B.C. Овчинского, А.Ю. Шумилова. — М.: ИНФРА-М, 2001.

44. Парахонсъкий Б.О. Національні інтереси України (духовно-інтелектуальний аспект): Монографія. Сер. "Наукові доповіді". — Вип. 6. — К., 1993. — 43 с.

45. Почепцов Г.Г. Национальная безопасность стран переходного периода : Учеб. пособие для студ. спец. "Междунар. отношения" и "Междунар. информ." / Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко. Институт международных отношений. — К., 1996. — 136 с.

46. Пригожий И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках / Пер. с англ. / Под ред., с предисл. и после-слов. Ю.Л. Климонтовича. — 2-е изд., доп. — М.: Едиториал УРСС, 2002. — 288 с.

47. Сачков Ю.В. Научный метод: вопросы и развитие. — М.: Едиториал УРСС, 2003.

48. Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. — М.: Прогресс-Традиция, 2002. — 496 с.

49. Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф / Відп. ред.: В.В. Дурдинець, Ю.І. Саєнко, Ю.О. Привалов. — К.: Стилос, 2001. — 497 с.

50. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2003. — 368 с.

51. Тимошенко II., Лаптев СТ., Ліпкан В А., Онищенко Г. Закон України "Про недержавне забезпечення безпеки особи та підприємницької діяльності в Україні" // Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України.— К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2001. — С. 466 - 477.

62. Утевский Б.С. Общее учение о должностных преступлениях. — М.: Юриздат Минюста СССР, 1948. — 440 с.

53. ЧернавскийД. С. Синергетика и информация. — М.: Наука, 2001.— 244 с.

54. Четкое М. Глобальное видение и новая наука. — М.: ИМЭИМО 1998.

55. Шевеченко В.. Костенко Г. Концепція національної безпеки: методологічний аспект // Голос України. — 1996. — 11 січ.

56. Шлемко В.Т., Бінько /.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. - К: Національний інститут стратегічних досліджень, 1997.

57. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998.

Розділ 2. УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ
Вступ
1. Система забезпечення національної безпеки України
1.1. Поняття, зміст і призначення системи забезпечення національної безпеки
1.2. Мета, завдання і функції системи забезпечення національної безпеки України
1.3. Принципи побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки
1.4. Сили та засоби забезпечення національної безпеки України
1.5. Гарантії ефективного управління національною безпекою
1.6. Структура системи забезпечення національної безпеки
2. Система управління національною безпекою України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru