Національна безпека України - Ліпкан В.А. - 4.2. Першочергові заходи по реалізації недержавними суб'єктами політики національної безпеки України

4.1. Основні положення політики забезпечення національної безпеки України

Політика забезпечення національної безпеки України визначає основні напрями діяльності недержавних суб'єктів у цій області, порядок закріплення їх обов'язків по захисту національних інтересів України у рамках напрямів їх діяльності та базується на дотриманні балансу інтересів особи, суспільства і держави.

Діяльність недержавної системи забезпечення національної безпеки базується на таких принципах:

• дотримання Конституції України, законодавства України загальновизнаних принципів і норм міжнародного права при здійсненні діяльності із забезпечення національної безпеки України;

• відкритість у реалізації функцій недержавних суб'єктів, яка передбачає інформування суспільства про свою діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України;

• правова рівність усіх учасників процесу забезпечення національної безпеки поза залежністю від їх політичного, соціального і економічного статусу;

• пріоритетний розвиток вітчизняних сучасних технологій та систем безпеки.

Держава у процесі реалізації своїх функцій по забезпеченню національної безпеки:

• здійснює моніторинг (об'єктивний та всебічний аналіз і прогнозування, спостереження та оцінку) загроз та небезпек націонал ь вій безпеці України, розробляє заходи з урахуванням недержавних суб'єктів по її забезпеченню;

• організує роботу недержавної системи забезпечення національної безпеки по реалізації комплексу заходів, спрямованих на попередження, виявлення та нейтралізацію, організацію процесу управління загрозами та небезпеками національній безпеці України;

■ підтримує діяльність недержавної системи забезпечення національної безпеки, спрямовану на здійснення даної діяльності;

• здійснює контроль за розробленням, створенням, розвитком, використанням, експортом та імпортом технологій, засобів та систем безпеки через їх сертифікацію і ліцензійну діяльність;

• проводить необхідну протекціоністську політику щодо виробників технологій, засобів і систем безпеки на території України та за її межами і вживає заходів по захисту внутрішнього ривку від проникнення на нього неякісних продуктів у сфері безпеки;

• сприяє наданню недержавним суб'єктам доступу до світових ресурсів забезпечення безпеки;

• формулює і реалізує державну політику національної безпеки України;

• організовує розроблення державної програми забезпечення національної безпеки України, яка об'єднує зусилля державних і недержавних організацій у цій області.

Удосконалення правових механізмів регулювання суспільних відносин, які виникають в процесі забезпечення національної безпеки, е пріоритетним напрямом державної політики національної безпеки України.

Це передбачає:

■ оцінку ефективності застосування діючих законодавчих та інших нормативних правових актів у сфері національної безпеки та відпрацювання механізмів їх удосконалення;

• створення організаційно-правових механізмів забезпечення національної безпеки;

• визначення правового статусу всіх суб'єктів забезпечення національної безпеки, встановлення їх відповідальності за дотримання законодавства України в даній сфері;

• створення системи відбору та аналізу даних про джерела загроз та небезпек національній безпеці України, а також наслідків їх здійснення;

• сприяння в удосконаленні системи підготовки кадрів навчальними закладами недержавної форми власності, які залучаються до забезпечення національної безпеки України.

Нормативно-правове забезпечення національної безпеки України має базуватися, передусім, на дотриманні принципів законності, балансу інтересів особи, суспільства і держави в сфері національної безпеки.

Дотримання принципу законності потребує від недержавних суб'єктів забезпечення національної безпеки при вирішенні виникаючих питань беззастережно дотримуватись чинного законодавства, що регулює суспільні відносини у даній сфері.

Дотримання принципі/ балансу інтересів громадян .суспільства і держави у сфері національної безпеки передбачає законодавче закріплення пріоритету цих інтересів у різних сферах життєдіяльності, а також використання форм цивільного контролю за діяльністю як державних, так і недержавних суб'єктів забезпечення національної безпеки. Реалізація гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина, що стосуються діяльності у сфері національної безпеки України, є важливим завданням держави у сфері національної безпеки.

Держава всіляко підтримує функціонування недержавної системи забезпечення національної безпеки і сприяє її ефективній роботі.

4.2. Першочергові заходи по реалізації недержавними суб'єктами політики національної безпеки України

Першочерговими заходами по реалізації недержавними суб'єктами політики забезпечення національної безпеки України є:

• розроблення і сприяння у впровадженні механізмів реалізації правових норм, які реалізують відносини у сфері національної безпеки, а також підготовка пакету нормативно-правового забезпечення національної безпеки України;

• розроблення і сприяння у реалізації механізмів підвищення ефективності управління недержавною системою забезпечення національної безпеки;

• надання допомоги у прийнятті і реалізації державних програм, які передбачають формування загальнодоступних архівів ресурсів недержавних суб'єктів забезпечення національної безпеки, підвищення правової культури і комп'ютерної грамотності громадян, розвиток інфраструктури єдиного простору безпеки України, системне управління загрозами та небезпеками, створення безпечних технологій для систем, які використовуються у процесі реалізації життєво важливих функцій суспільства і держави, вжиття заходів щодо забезпечення технологічної незалежності країни в галузі створення і експлуатації систем безпеки;

• розвиток системи підготовки кадрів, які використовуються в галузі забезпечення національної безпеки України;

• гармонізація вітчизняних стандартів в галузі забезпечення національної безпеки України.

5. Структура недержавної системи забезпечення національної безпеки України
5.1. Завдання НСБ
5.2. Основні функції недержавної системи забезпечення національної безпеки України
5.3. Структура недержавної системи забезпечення безпеки
6. Сутність та зміст менеджменту недержавної системи безпеки
6.1. Поняття "менеджмент" і необхідність управління недержавною системою безпеки
6.2. Сутність та зміст менеджменту НСБ
Висновки
Список рекомендованої літератури
Розділ 10.БЕНЧМАРКІНГ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru