Політична економія - Ніколенко Ю.В. - Банки і банківська система

Немає необхідності доводити, що розвинута ринкова економіка не може існувати без відповідних видів банків. Банки - один із найважливіших елементів ринкової інфраструктури. В них концентруються величезні фінансові кошти, що направляються на розвиток окремих галузей економіки і підприємств. Згідно із Законом України "Про банки і банківську систему" банки - це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій.

В економіці ринкового типу банківська система представлена різноманітними банками та іншими фінансово-кредитними посередниками. В організаційному аспекті банківська система є сукупністю взаємопов'язаних і взаємодіючих банків, кожний з яких виконує функції, що випливають з його призначення.

Поряд із банками у фінансово-кредитній сфері функціонують також небанківські фінансові інститути, які в економічно розвинутих країнах посідають помітне місце в нагромадженні і мобілізації грошових коштів. До них належать: трастові, страхові компанії, пенсійні фонди.

Трастові компанії управляють за дорученням майном підприємств або приватних осіб; вкладають за дорученням кошти клієнтів у цінні папери; сплачують власникові майна або грошей частину одержаного доходу.

Страхові компанії акумулюють кошти тих, хто купує страхові поліси або сплачує страхові внески. Отримані кошти інвестують в державні облігації, акції і облігації приватних фірм, іпотеку і нерухоме майно.

Пенсійні фонди здійснюють нагромадження грошових коштів за рахунок пенсійних внесків та нарахувань. Отримані кошти вкладають у державні цінні папери (за умови відсутності заборгованості з виплати пенсій).

Біржа - важливий елемент ринкової інфраструктури; організаційна форма функціонування оптового ринку товарів, ринку цінних паперів і ринку валюти. Слово біржа походить від латинського слова "бурса", що означає "гаманець".

У класичному розумінні біржа - це:

o місце, де регулярно в один і той же час здійснюються торги певними товарами;

o об'єднання торгівців або біржових посередників, які спільно оплачують витрати на організацію торгів, встановлюють правила торгівлі, визначають санкції за їх порушення. Сенс такого об'єднання в тому, що воно дозволяє швидше і з меншими витратами продати і купити товар, полегшує і спрощує процес торгівлі.

o особливий ціноутворюючий механізм, який характеризується великою кількістю продавців і покупців, вільною конкуренцією між ними.

У практиці ринкових відносин одержали поширення три типи бірж: товарна, фондова і валютна. Історично першими з'явилися товарні біржі, на яких концентрується оптовий оборот сировинних і продовольчих товарів, таких як зернові і олійні культури, кава, нафта, кольорові метали. Однак провідна роль у світовому біржовому обороті належить сьогодні не товарним, а фондовим біржам.

Товарна біржа - це особливий суб'єкт господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту та пропонування на товари, у визначенні товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє здійсненню пов'язаних з ним торговельних операцій.

Фондова біржа - це установа, де здійснюється купівля-продаж цінних паперів - акцій, облігацій, сертифікатів, векселів тощо. Фондова біржа являє собою основну і найбільш ефективну організаційну форму ринку цінних паперів.

Важливим елементом інфраструктури ринку є валютна біржа. Валютна біржа - це специфічний ринок, на якому відбувається торгівля валютою на основі співвідношення попиту і пропонування. На валютній біржі здійснюються визначення ринкового курсу іноземних валют, укладання угод з членами біржі на купівлю або продаж іноземної валюти відповідно до ринкового курсу, операції Центрального банку щодо підтримки ринкового курсу національної валюти тощо. Нині найбільші валютні біржі знаходяться в Лондоні, Нью-Йорку, Цюріху, Токіо та інших містах.

Біржа праці

Ринок праці - це складова частина ринкової економіки. Важливим елементом сучасної інфраструктури ринку є біржа праці (або служба зайнятості). Біржа праці - це організація, яка регулярно здійснює посередницькі операції між підприємцями (роботодавцями) і найманими працівниками з метою купівлі-продажу товару - робочої сили.

Біржа праці виконує посередницькі послуги при працевлаштуванні безробітних, а також осіб, що бажають поміняти роботу. Біржа праці здійснює аналіз стану ринку праці, надає інформацію про спеціалістів, які потрібні, сприяє підготовці і перепідготовці кадрів, створенню додаткових робочих місць. Біржа праці веде облік безробітних і здійснює виплату їм грошової допомоги по безробіттю.

Отже, діяльність установ, що обслуговують різні ринки, є досить складною. Для налагодження їхньої роботи необхідні практичний досвід, кваліфіковані кадри, законодавство. В Україні продовжується процес створення ринкової інфраструктури. Формування і функціонування ефективної ринкової інфраструктури активно впливає на розвиток сучасних ринкових відносин, зростання вітчизняної економіки.

Біржа праці
Глава 8. ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК СУБ'ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
§ 1. ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК СУБ'ЄКТИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Сутність домогосподарства
Функції домогосподарств
§ 2. ДОХОДИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ
Доходи домогосподарств та їх джерела
Розподіл доходів між домогосподарствами
§ 3. ВИТРАТИ НА СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Витрати на споживання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru