Політична економія - Ніколенко Ю.В. - § 2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

В умовах ринкової економіки заробітна плата одночасно є перетвореною формою вартості робочої сили (або ціною товару "робоча сила"), формою розподілу за результатами праці та об'єктом конкуренції на ринку праці.

Заробітна плата як ціна товару "робоча сила"

Товару "робоча сила" властиві вартість і споживна вартість.

Вартість робочої сили, як і будь-якого товару, визначається робочим часом, необхідним для виробництва, а отже, і відтворення цього специфічного предмета торгівлі. Оскільки робоча сила - це вартість, у ній представлена певна кількість уречевленої суспільної праці. Вона втілена у певній .сумі життєвих засобів, необхідних для підтримання життя працівника, який продає робочу силу.

Отже, вартість робочої сили виступає як вартість життєвих засобів. При цьому сума життєвих засобів має бути достатньою для того, щоб підтримувати стан нормальної життєдіяльності працівника.

Власник робочої сили - людина смертна. Для того щоб на ринку праці завжди була робоча сила, її продавець повинен мати сім'ю, дітей. Інакше кажучи, має постійно йти природний процес відтворення робочої сили. У цьому процесі відбувається заміщення робочої сили, яка припиняє процес праці внаслідок зношення або смерті, новою кількістю робочої сили. Сума життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили, містить і життєві засоби таких заступників, тобто дітей робітника, які згодом стають на ринку праці власниками товару "робоча сила".

Носієм вартості товару "робоча сила" є її споживна вартість. Це означає, що підприємство або підприємець купує не будь-яку робочу силу, а лише ту, що завдяки професійним навичкам і здібностям здатна виробляти продукцію або надавати послуги, які відповідають завданням підприємства.

Вартість робочої сили не є сталою величиною. Вона змінюється разом із зміною вартості життєвих засобів, тобто зі зміною величини робочого часу, необхідного для їх виробництва. Отже, вартість робочої сили залежить від продуктивності праці в галузях, де виробляються життєві засоби.

Вартість робочої сили не є однаковою для всіх країн. Національний рівень заробітної плати залежить від ряду чинників:

o рівня суспільної продуктивності праці в країні, узагальненим показником якого є обсяг валового національного продукту на душу населення. Важливе значення мають темпи розвитку виробництва;

o величини вартості робочої сили, що залежить, передусім, від попереднього чинника. Водночас треба врахувати ціну і обсяг природних і традиційних потреб, що склалися історично. Важливе значення мають витрати на підготовку працівника.

Сучасний науково-технічний прогрес вимагає висококваліфікованої освіченої робочої сили;

o інтенсивності праці. Праця, яка не досягає середньої інтенсивності, потребує на виробництво певного товару більше часу, ніж суспільно необхідно в цій країні, і тому не є працею нормальної якості. Заробітна плата вища в країнах, де інтенсивність праці висока;

o організації заробітної плати в країні, визначення частки фонду оплати праці у заново створеній вартості продукту.

Важливою проблемою теорії заробітної плати є дослідження процесу формування заробітної плати як ціни товару "робоча сила". Вихідним моментом формування такої заробітної плати є потреби працівника з урахуванням досягнутого рівня розвитку продуктивних сил. Вони можуть бути зведені до так званого споживчого кошика. Споживчий кошик - це набір товарів і послуг, розрахований за нормами і нормативами споживання і забезпеченості людини першочерговими життєвими засобами. Його ще називають прожитковим мінімумом або мінімальним прожитковим бюджетом. Головним призначенням цього бюджету є встановлення мінімальних розмірів заробітної плати, а також пенсій та інших соціальних виплат.

Далі здійснюють грошову оцінку життєвих засобів споживчого кошика з урахуванням деяких особливостей оцінки робочої сили. Для цього використовують різні способи. Наприклад, кваліфікація враховує складність праці, строки підготовки працівника для виконання цієї роботи, процес збільшення оплати праці кваліфікованих працівників (множенням мінімальної ставки на коефіцієнт складнішої праці), коефіцієнт тарифних ставок тощо.

Так визначають вартість робочої сили. її грошове вираження і є ціною товару "робоча сила". Потім визначену вартість (ціну) слід поділити на кількість робочих днів, годин (при погодинній оплаті) або на кількість виробленої продукції, наданих послуг за цього робочого дня. В результаті знаходять вираз так званої ціни праці. Ця назва досить умовна. Вона не означає, що працівник продає працю. Найманий робітник продає здатність до праці, тобто робочу силу.

Ціна праці, по суті, й визначає тарифну ставку (погодинну, денну, місячну), або розцінку на виготовлення продукту (виробу).

У кожний певний момент об'єктивно існує суспільно необхідний фонд життєвих засобів існування. Він визначається традиційними потребами і звичними умовами життя людей відповідно до досягнутого рівня розвитку продуктивних сил. Цей фонд і становить суспільно необхідну вартість робочої сили, яка визначається на ринку праці.Суспільно необхідна вартість товару "робоча сила" змінюється тоді, коли відбуваються значні зрушення у традиційному рівні життя основної маси населення. Ці зрушення полягають у тому, що перелік і обсяг необхідних товарів і послуг для робітника та його сім'ї зростають. Розширюються економічні потреби робітників за рахунок нових споживчих вартостей. У цьому виявляється дія закону зростання потреб. Поява нових товарів зумовлює зростання попиту населення, останній стимулює збільшення обсягу виробництва цих товарів. Поступово нові матеріальні, соціальні та культурні потреби стають звичними для розвиненої країни, визначають рівень життя і зумовлюють підвищення вартості робочої сили, а отже, і реальної заробітної плати.

Заробітна плата як форма розподілу за працею
Заробітна плата як об'єкт конкуренції на ринку праці
Організація заробітної плати і її вдосконалення
§ 3. ФОРМИ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ЗА ТРУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Доходи працівників у колективних підприємствах
Доходи від індивідуальної трудової діяльності
Доходи підприємств
§ 4. СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ ДЕРЖАВИ
Сутність і види соціальних фондів держави
§ 5. ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru