Політична економія - Федоренко В.Г. - 6.7. Антиінфляційна політика держави

Антиінфляційна політика - це сукупність ефективних заходів держави, спрямованих на реальну стабілізацію рівня споживчих цін.

Для подолання інфляції й формування ефективної політики стабілізації національної валюти вироблено цілий ряд методів. Серед них найбільш поширеними є: нуліфікація, ревалоризація і реставрація, девальвація, дефляція.

Найчастіше використовується нуліфікація знецінених грошей. Вона означає ліквідацію старих грошових знаків, вилучення їх із обігу і заміну їх новими грошовими знаками, як правило, в меншій кількості. Цим методом скористалась Україна в 1996 p., запровадивши в обіг нову грошову одиницю - гривню.

Протилежним до нуліфікації є метод стабілізації національної валюти з допомогою ревалоризації і реставрації. Ревалоризація означає процес відновлення доінфляційної вартості паперових грошей з метою стабілізації і підвищення курсу національної валюти. Нині у її здійсненні провідним методом є поступова реставрація валюти, тобто відновлення доінфляційної купівельної спроможності та курсу національної валюти щодо інших вільноконвертованих валют. Водночас у країні реалізується цілий комплекс заходів для оздоровлення національної економіки, спрямованих насамперед на збільшення виробництва високоякісних, конкурентно-здатних товарів.

Стабілізацію національної валюти можна розпочати також із проведення політики дефляції. Це процес стримування зростання грошової маси в обігу. Вона означає вилучення з обігу певної частини надлишку паперових грошей. Супроводжується дефляція також комплексом заходів із оздоровлення національної економіки і фінансів, що виражаються в реформі податкової системи, скороченні бюджетних витрат та обсягів кредитів тощо.

Світовий досвід країн ринкової економіки свідчить, що для регулювання інфляційного процесу важливе значення має впровадження таких дій: встановлення економічно обґрунтованої ставки відсотків за кредит; регулювання зайнятості, валютного та грошового обігу; розвиток безготівкових платежів і водночас обмеження питомої ваги готівкових грошей, які найбільше піддаються інфляційному знеціненню; широке запровадження електронних грошей, карток споживача. Держава через регулювання маси грошей, рівня відсотків за кредит і швидкості обігу грошей може активно впливати на обмеження інфляційного процесу, стимулювати рівень інвестицій і розширення національного виробництва. Звичайно, вибір методів подолання інфляції залежить від її рівня, від особливостей національної економіки, від місця державного регулювання процесу суспільного відтворення.

Через те, що інфляційний процес має різноманітні причини, то у боротьбі з ним широко використовують антимонопольну політику, яка охоплює: контроль за підприємницькими структурами, що займають панівне становище на ринку; захист і стимулювання конкуренції; сприяння розвиткові малого і середнього бізнесу, контроль за цінами; захист прав споживача та ін.

Для подолання інфляції у вітчизняній економіці має бути ефективна антиінфляційна політика, реальна стабілізація і зміцнення на ЇЇ засадах національної грошової одиниці. Ця політика має здійснюватись у напрямі забезпечення фінансової стабілізації. Саме фінансово-грошова стабілізація - це єдино можлива основа виведення національної економіки з кризи, якісної перебудови її та поліпшення життя населення.

Контрольні запитання і завдання

1. У чому полягає сутність грошей, як вони виникли?

2. Які функції виконують гроші?

3. Назвіть види грошей у сучасній ринкової економіці.

4. У яких формах здійснюється грошовий обіг?

5. У чому полягає зміст загального закону грошового обігу?

6. У чому полягає сутність кількісної теорії грошей?

7. Що являє собою інфляція? Які основні причини інфляції?

8. Охарактеризуйте види і типи інфляції

9. Які соціально-економічні наслідки інфляції?

10. Які методи застосовуються для боротьби з інфляцією?

11. У чому полягає суть нуліфікації, ревалоризації, девальвації та дефляції?

12. У чому зміст антиінфляційної політики?

13. Яка роль антимонопольної політики у боротьбі з інфляцією?

14. Розкрийте причини демонетизації золота. Чому в нинішніх умовах ринкової економіки золото не виконує ролі грошей?

Глава 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
7.1. Сутність витрат виробництва, їх види та структура
7.2. Сутність прибутку, його види та функції
7.3. Норма прибутку і основні чинники, що її визначають
7.4. Розподіл і використання прибутку підприємства
РОЗДІЛ II. РИНОК В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
Глава 8. РИНОК ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА
8.1. Сутність ринку та умови його функціонування
8.2. Функції ринку
8.3. Структура та види ринку
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru