Політична економія - Федоренко В.Г. - 11.8. Капітал як матеріальна основа господарської діяльності підприємства

11.8.1 Капітал підприємства, його структура і джерела формування

Економічний зміст поняття "капітал" розкривається в главі 13. 'Капітал підприємства як суб'єкта підприємницької діяльності - засоби виробництва, інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, які створюються і використовуються у відтворювальному процесі для забезпечення його життєдіяльності. Отже, капітал становить матеріальну основу для початку і продовження підприємницької діяльності будь-якого підприємства. Його розмір використовується як основа при визначенні фінансово-економічного становища підприємницьких структур, автономності бізнесу.

Структура власного капіталу підприємства відображає закон взаємозв'язку різних елементів, систему їх взаємодії у межах єдиного цілого.

Засоби виробництва (засоби праці та предмети праці) у вартісному вираженні становлять виробничий капітал (виробничі засоби) підприємства. Залежно від характеру обігу, перенесення своєї вартості на створювану продукцію капітал, що перебуває у виробничій формі, поділяють на основний і обіговий.

Основний капітал — це засоби праці, які цілком і багаторазово беруть участь у процесі виробництва, тривалий час зберігають повністю або частково свою натурально-речову форму, а їхня вартість переноситься на вироблений продукт частинами в міру їх зношування. До основного капіталу зараховують ту частину продуктивного капіталу, яка авансована для придбання (купівлі) виробничих приміщень, споруд, машин, устаткування, комп'ютерів, інструментів. Перенесення частини вартості основного капіталу здійснюється шляхом амортизації і утворення амортизаційного фонду. Наприклад, машина служить 10 років. Щорічно десята частина її вартості переноситься на вироблені товари, які створюються з її допомогою. Отже, машина зазнає амортизації.

Необхідно враховувати також фактор морального зношування, у зв'язку з чим засоби праці мають бути заміщені ще до їхнього фізичного зношування, адже відбувається безперервний процес створення нового технічно досконалішого виробничого обладнання з підвищеною продуктивністю.

Водночас слід мати на увазі, що елементи основного капіталу у процесі виробництва виконують різні функції і поділяються на активні і пасивні. Активні елементи основного капіталу - це ті, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі, тобто впливають на предмет праці. До них належать машини, устаткування, інструменти, вимірювальні і регулюючі прилади, комп'ютери тощо. Пасивні елементи - обслуговують процес виробництва, тобто створюють умови для його здійснення (приміром, будівлі, споруди). Продуктивність основного капіталу підприємства тим вища, чи більша частка активної частини.

Джерелом простого відтворення основного капіталу є амортизаційні відрахування.

Схематично структуру основного капіталу зображено на рис. 11.3.

Структура основного капіталу

Слід зазначити, що в Україні тривалий час виділялось недостатньо коштів для оновлення основного капіталу. Це призвело до невиправданого перенапруження вітчизняної економіки, де питома вага зношення діючого основного капіталу, що діє, значно більша порівняно із упровадженням нових засобів праці. На початку 90-х років XX ст. потреби економіки України у відтворенні основного капіталу задовольнялися лише на 50 відсотків. Негайної зміни вимагали майже 25 відсотків загального обсягу основного капіталу, у тому числі майже 40 відсотків машин і обладнання1. Вихід із такої негативної ситуації і оновлення основного капіталу на принципово новій, конкурентоспроможній основі потребує значного інвестиційно-інноваційного пожвавлення, науково обґрунтованої інвестиційної політики. Важливе значення має поліпшення технологічної структури інвестицій за рахунок збільшення питомої ваги витрат на відтворення активної частини основного капіталу - машин та устаткування.

Необхідно зазначити, що за останні роки технологічна структура інвестицій в оновлення основного капіталу у вітчизняній економіці поліпшилася. Про це свідчать дані, наведені в таблиці 11.1.

Таблиця 11.1

Технологічна структура інвестицій в основний капітал України за 1995-2002 роки (в %)'

Інвестиції в основний капітал19951996199719981999200020012002
Усі інвестиції100100100100100100100100
Утому числі:
- будівельно-монтажні роботи66.059.056.051,046.043.042,040,0
- устаткування, інструмент на Інвентар27,034,036,041,047,049.051,054,0
-інші капітальні роботи й витрати7,0, 7,07,08,07,08,07.06,0

З наведених даних видно, якщо в 1995-1997 роках спостерігалося падіння питомої ваги витрат на устаткування, то в 2002 р. відбулося її збільшення - з 27% у 1995 р. до 54% у 2002 р.

Обіговий капітал - це частина продуктивного капіталу, яка цілком споживається у кожному циклі виробництва, при цьому свою вартість повністю переносить на виготовлений продукт за один кругообіг і яка повністю повертається до підприємця у грошовій формі після його реалізації. До обігового капіталу зараховують предмети праці, які використовуються у виробництві - матеріали, сировину, паливо, енергію, напівфабрикати та інше. їхня вартість повністю входить у створювану продукцію. До обігового капіталу належить і та частина капіталу, яка витрачається на купівлю робочої сили. Проте вартість капіталу, витраченого на робочу силу, на відміну від інших частин обігового капіталу, у процесі виробництва не переноситься на готовий продукт. Робоча сила разом з іншими чинниками виробництва (капіталом і підприємцем) створює нову вартість, яка є складовою доданої вартості.

В сучасних умовах інформаційної економіки вчені, оцінюючи роль і значення інтелектуального капіталу у процесі створення нової вартості та отримання прибутку, особливу увагу звертають на людський капітал. Так, вони зазначають, що людський капітал є міра втіленої в людині здатності приносити дохід. Людський капітал включає природжені здібності й талант, а також освіту й набуту кваліфікацію".

Капітал як матеріальна основа господарської діяльності підприємства є абстрактною сумою грошових коштів, що надані їх власником або кредитором суб'єкту господарювання з метою інвестування. Тому за джерелами виникнення розрізняють капітал підприємства двох типів:

1) власний капітал;

2) позиковий капітал (кредити, позики).

Власний капітал - це грошовий капітал, який надається на невизначений термін підприємству в обмін на право співвласника його майна і доходу (прибутку), що виникає внаслідок підприємницької діяльності. Його економічна сутність і зміст полягають у забезпеченні будь-якого підприємства засобами праці та предметами праці (основним і обіговим капіталом), необхідними для початку і продовження господарської діяльності. Основу власного капіталу складає статутний і пайовий капітал, у нього також входять додатково вкладений капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток і цільове фінансування. Статутний і пайовий капітал складають внески засновників підприємства.

Порядок формування власного капіталу залежить від організаційно-правової форми підприємства. Так, наприклад, капітал товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повного товариства та командитного товариства формується за рахунок внесків його засновників та учасників.

Позиковий капітал - фінансові ресурси, які надаються підприємству у користування на точно фіксований час і під установлену в договорі позики плату. Він складається з довгострокових і короткострокових банківських та інших кредитів, позики, інвестицій; лізингу та ін.

11.8.1 Капітал підприємства, його структура і джерела формування
11.8.2. Відтворення капіталу підприємства
11.9. Амортизація основного капіталу підприємства та методи її визначення
Глава 12. ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ
12.1. Суб'єкти та об'єкти підприємницької діяльності в аграрній сфері
12.2. Рентні відносини
12.3. Диференціальна та монопольна рента
12.4. Розподіл і використання рентного доходу
12.5. Агропромислова інтеграція та її форми
12.6. Особливості переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru