Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення

6.1. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 166-5,166-6 Кодексу, посадова особа виносить постанову за справою.

Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса, місце роботи, посада), викладення обставин, установлених при розгляді справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте за справою рішення.

Постанова за справою має містити вказівку про порядок і строк її оскарження. Постанова за справою про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою печаткою.

6.2. За справою про адміністративне правопорушення посадова особа приймає одну з таких постанов:

а) про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (додаток 2);

б) про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 3).

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення приймається при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання або за наявності обставин, передбачених пунктом 3.4 цього Положення.

6.3. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови вручається під розписку. Якщо копія постанови надсилається, то про це робиться відповідна відмітка в справі.

6.4. Постановам за справою про адміністративні правопорушення присвоюються реєстраційні номери, що складаються з порядкового номера постанови та реєстраційного номера вихідної кореспонденції відповідної установи, який зазначається через косу лінію.

Облік постанов за справами про адміністративні правопорушення здійснюється уповноваженою посадовою особою шляхом запису їх у журналі обліку постанов за справами про адміністративні правопорушення (додаток 4). Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений гербовою печаткою і засвідчується підписом керівника відповідної установи. Облік постанов проводиться в межах кожного календарного року окремо.

7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення

7.1. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено.

7.2. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи або до місцевого суду, рішення якого є остаточним.

Скарга подається посадовій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органові (посадовій особі), правомочному відповідно до цього пункту її розглядати.

7.3. Скаргу на постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути подано протягом 10 днів з дня винесення постанови. У разі неподання її протягом зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

7.4. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором.

7.5. Подання скарги в установлений строк зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги.

Принесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови до розгляду протесту.

7.6. Скарга й протест на постанову за справою про адміністративне правопорушення розглядаються правомочним органом (посадовою особою) у 10-денний строк з дня їх надходження.

7.7. Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову за справою про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови і ухвалює одне з таких рішень:

а) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;

б) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

в) скасовує постанову і закриває справу;

г) змінює захід стягнення в межах, передбачених статтями 166-5, 166-6 Кодексу, для того, щоб стягнення не було посилено.

Посадова особа Національного банку, яка розглянула скаргу або протест на постанову за справою про адміністративне правопорушення, своє рішення оформлює у вигляді постанови (додаток 5).

Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою, неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентної посадової особи.

7.8. Копія рішення за скаргою або протестом на постанову за справою про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено.

Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві.

7.9. Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум.

7.10. Рішення за скаргою на постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором.

7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
8. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу
9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
Стаття 166/6. Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
Стаття 166/7. Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку
Стаття 166/8. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг
Стаття 166/9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
Стаття 166/10. Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru