Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 321/2. Обчислення строку відбування громадських робіт

(Доповнено главою 30-А згідно із Законом України від 24.09.2008 р.№ 586-УІ)

Стаття 321/1. Виконання постанови про застосування громадських робіт

Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про застосування громадських робіт надсилається на виконання органу Державного департаменту України з питань виконання покарань не пізніше наступного дня після її винесення.

Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється на основі участі порушників у суспільно корисній праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування.

(1) Відповідно до статті 30-1 КУАП, громадські роботи як вид адміністративного стягнення полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.

Громадські роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день.

Громадські роботи не призначаються: 1) особам, визнаним інвалідами першої або другої групи; 2) вагітним жінкам; 3) жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.

(2) Порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт регламентується Інструкцією про порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт, затвердженою Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 лютого 2009 року № 35 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2009 року за № 272/16288).

Відповідно до цієї Інструкції, виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється на основі участі порушників у суспільно корисній праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування.

Виконання стягнення у вигляді громадських робіт покладається на органи кримінально-виконавчої інспекції.

Громадські роботи порушники виконують у вільний від роботи чи навчання час. Строк громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.

Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а неповнолітніми - дві години на день.

Погодження з органами місцевого самоврядування та власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі - власник підприємства) переліку об'єктів та видів суспільно корисних робіт здійснюється щорічно на початку року за письмовими запитами органів кримінально-виконавчої інспекції/додаток 1/.

Функції органів кримінально-виконавчої інспекції

При виконанні постанов суду (судді) (далі - постанова суду) про застосування громадських робіт на органи кримінально-виконавчої інспекції покладається: Облік порушників.

Роз'яснення порушникам порядку та умов відбування громадських робіт.

Погодження з органами місцевого самоврядування видів суспільно корисних робіт та переліку об'єктів (підприємств, установ, організацій), на яких порушники відбуватимуть ці роботи.

Контроль за виконанням стягнення порушниками та обов'язків власником підприємства за місцем відбування порушниками громадських робіт.

Облік відпрацьованого порушниками часу.

Здійснення контрольних перевірок за місцем відбування порушниками громадських робіт. З'ясування причин невиходу порушників на громадські роботи.

Внесення до суду подань стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт.

Порядок та умови виконання постанов суду про застосування громадських робіт

Підставою для виконання стягнення у вигляді громадських робіт є постанова суду, яка набрала законної сили.

Порушники перебувають на обліку в органі кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання.

Постанова суду про застосування громадських робіт органом кримінально-виконавчої інспекції приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання. Протягом цього строку порушник повинен приступити до відбування громадських робіт, окрім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику та ін.).

У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (далі - журнал обліку порушників) /додаток 21.

У триденний строк орган кримінально-виконавчої інспекції надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови до виконання /додаток З/.

На кожного порушника в органі кримінально-виконавчої інспекції заводиться особова справа /додаток 4/ та заповнюється облікова картка /додаток 5/, в якій ведеться сумарний облік відпрацьованих порушником годин. Картка зберігається в особовій справі порушника у конверті, який наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов'язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації постанови суду в журналі обліку порушників.

Особові справи порушників зберігаються у спеціально відведеному місці окремо від особових справ засуджених до громадських робіт.

У разі надходження до органу кримінально-виконавчої інспекції одночасно двох і більше постанов суду стосовно одного й того самого порушника про застосування громадських робіт виконання їх здійснюється в послідовності відповідно до реєстрації у журналі обліку. Щодо кожної постанови суду заводиться окрема особова справа на порушника.

Після отримання постанови суду порушник викликається до органу кримінально-виконавчої інспекції (неповнолітній - з батьками або особою, яка їх заміняє). З ним проводиться бесіда, під час якої роз'яснюються порядок та умови виконання стягнення, відповідальність за ухилення від відбування громадських робіт. За результатами бесіди порушник дає підписку /додаток 6/, в якій власноручно зазначає про ознайомлення з порядком відбування громадських робіт.

Відповідно до визначеного органами місцевого самоврядування переліку підприємств, на яких порушники відбувають громадські роботи, орган кримінально-виконавчої інспекції у десятиденний строк з дня отримання постанови суду видає порушнику направлення /додаток II на одне з цих підприємств.

Власником підприємства видається наказ або розпорядження про початок відбування порушником громадських робіт, закріплення за ним відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення. На строк громадських робіт власником підприємства складається графік, в якому поденно зазначаються час та місце відбування цих робіт.

Витяг з наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і того самого дня надсилаються до органу кримінально-виконавчої інспекції. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника.

До відбутого строку громадських робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну працю на визначених об'єктах, що підтверджено повідомленням власника підприємства. Власником підприємства заповнюється табель виходу на роботу /додаток 8/, копія якого надсилається до органу кримінально-виконавчої інспекції одразу після відбуття порушником громадських робіт.

Інформація про кількість відпрацьованих порушником годин заноситься до облікової картки.

У разі потреби орган кримінально-виконавчої інспекції здійснює контрольну перевірку за місцем відбування порушником громадських робіт. За результатами перевірки складається акт /додаток 9/у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

Усі питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вирішуються судом, який виніс постанову.

Якщо після перевірки за місцем проживання порушника встановлено, що він за цією адресою не проживає, місцеперебування його невідоме, та наявні інші підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду, орган кримінально-виконавчої інспекції вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанови.

Ухиленням від відбування громадських робіт вважаються:

невихід порушника на роботу без поважної причини;

неприбуття порушника за викликом до кримінально-виконавчої інспекції без поважної причини або зникнення з місця проживання.

Поважними причинами неявки засудженого до кримінально-виконавчої інспекції в призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом.

Щодо порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, орган кримінально-виконавчої інспекції надсилає подання /додаток 10/ та особову справу до суду для вирішення питання про заміну невідбутого строку громадських робіт адміністративним арештом.

Стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, але відповідно до статті 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення до них не може застосовуватись адміністративний арешт, орган кримінально-виконавчої інспекції надсилає подання до суду для вирішення питання по суті.

Обов'язки власника підприємства

На власника підприємства за місцем відбування порушником громадських робіт покладається:

1. Погодження з органами кримінально-виконавчої інспекції переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись.

2. Контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт.

3. Своєчасне повідомлення органів кримінально-виконавчої інспекції про ухилення порушника від відбування громадських робіт.

4. Ведення обліку та інформування кримінально-виконавчої інспекції про кількість відпрацьованих порушником годин.

У разі невиконання власником підприємства обов'язків, передбачених статтею 321 Кодексу України про адміністративні правопорушення, орган кримінально-виконавчої інспекції інформує про це орган місцевого самоврядування.

Підстави та порядок зняття порушників з обліку

1. Відбуттям призначеної судом (суддею) кількості годин громадських робіт - за наявності з підприємства табеля про відпрацьований час, завіреного підписом та печаткою власника підприємства;

2. Заміною невідбутої частини громадських робіт адміністративним арештом - за наявності постанови суду;

3. Скасуванням постанови - за наявності постанови суду;

4. Наявністю підстав, що унеможливлюють виконання постанови суду - після отримання відповідного судового рішення;

5. Смертю порушника - за наявності інформації довідкового характеру з відділу реєстрації актів громадянського стану.

Про дату та підстави зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників та на титульному аркуші обкладинки особової справи.

У журналі обліку порушників обов'язково вказується день закінчення виконання стягнення.

Зняття порушника з обліку здійснюється за довідкою посадової особи органу кримінально-виконавчої інспекції та резолюцією начальника цього органу в день отримання відповідних документів.

Стаття 321/2. Обчислення строку відбування громадських робіт

Строк стягнення у виді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.

Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а неповнолітніми - дві години на день.

(1) Стаття 321-2 КУАП встановлює строк адміністративного стягнення у виді громадських робіт. Він обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.

(2) Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а неповнолітніми - дві години на день (не менше та не більше).

Стаття 321/3. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт

На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт покладається:

погодження з органом Державного департаменту України з питань виконання покарань переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів цих робіт;

контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;

своєчасне повідомлення органів, що відають виконанням даного виду стягнення, про ухилення порушника від відбування стягнення;

ведення обліку та інформування органів, що відають виконанням даного стягнення, про кількість відпрацьованих порушником годин.

(1) На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт покладається:

1) погодження з органом Державної пенітенціарної служби України переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів цих робіт;

2) контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;

3) своєчасне повідомлення органів Державної пенітенціарної служби про ухилення порушника від відбування стягнення;

4) ведення обліку та інформування органів Державної пенітенціарної служби про кількість відпрацьованих порушником годин.

Стаття 321/4. Наслідки ухилення особи від відбування громадських робіт

У разі ухилення порушника від відбування громадських робіт постановою судді невідбутий строк громадських робіт може бути замінено адміністративним арештом з розрахунку один день арешту за п'ять годин громадських робіт, але не більш як на п'ятнадцять днів.

(1) Згідно статті 321-4 цього Кодексу, у разі ухилення порушника від відбування громадських робіт постановою судді невідбутий строк громадських робіт може бути замінено адміністративним арештом з розрахунку один день арешту за п'ять годин громадських робіт, але не більш як на п'ятнадцять днів (докладніше див. статтю 32, главу 32 КУАП). Однак ухилення порушника від відбування громадських робіт не веде автоматично до заміну їх арештом. Суд лише може (але не зобов'язаний) призначити заміну одного невідбутого стягнення обов'язком відбути інше. В судовій практиці така заміна найчастіше й стається, однак при постановленій такого рішення судом враховуються причини та характер причин ухилення особи від відбування адмінстягнення у вигляді громадських робіт.

Стаття 321/3. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт
Стаття 321/4. Наслідки ухилення особи від відбування громадських робіт
Глава 31. Провадження по виконанню постанови про застосування виправних робіт
Стаття 322. Виконання постанови про застосування виправних робіт
Стаття 323. Обчислення строку відбування виправних робіт
Стаття 324. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником виправних робіт
Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних робіт, застосованих за вчинення дрібного хуліганства
Глава 32. Провадження по виконанню постанови про застосування адміністративного арешту
Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту
Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru