Трудове право - Жернаков В.В. - Переведення на іншу роботу в інтересах працівника

Від переведень, які закон допускає з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу в інтересах виробництва, необхідно відрізняти обов'язкові для власника тимчасові або постійні переведення на іншу роботу в інтересах самого працівника, що здійснюються на підставі висновків медичних закладів. Причиною цих переведень є обставини, пов'язані з необхідністю поліпшення умов праці, зміни режиму роботи тощо.

Такі переведення здійснюються тоді, коли працівник за станом здоров'я не може тимчасово (а іноді й постійно) виконувати свою трудову функцію, але може упоратися з іншою, легшою роботою.

Згідно із ст. 170 КЗпП України працівників, які за станом здоров'я потребують надання легшої роботи, власник або уповноважений ним орган повинен перевести за їх згодою на таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку.

Переведення на легшу роботу за станом здоров'я можливі при втраті працездатності у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, що отримане на виробництві, професійних захворюваннях, захворюванні на туберкульоз та загальних захворюваннях.

Ініціативу щодо переведення виявляє працівник, але підставою для цього, як вбачається зі змісту ст. 170 КЗпП України, є висновок медичних органів. Такий висновок є обов'язковим для власника підприємства, а працівник повинен дати згоду на роботу, що пропонується у порядку переведення.

Висновок про необхідність тимчасового переведення на іншу роботу дає лікарсько-консультаційна комісія лікувального закладу за місцем проживання або роботи працівника. Висновок про необхідність переведення на легшу роботу без обмеження строку дає медико-соціальна експертна комісія.

У частині 2 ст. 170 КЗпП України встановлено, що при переведенні за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення. Для працівників, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, закон передбачає вищі гарантії. Так, згідно з ч. З ст. 9 Закону України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ "Про охорону праці" за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності. Уразі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводяться його навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій.

На підставі ст. 178 КЗпП України вагітні жінки відповідно до медичного висновку переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих чинників, із збереженням середньомісячного заробітку за попередньою роботою. При цьому не має значення, скільки часу пройшло з початку вагітності. Необхідність переведення на легшу роботу і вид такої роботи визначаються медичним закладом.

При дотриманні гарантій вагітним жінкам слід звернути увагу й на те, що вони у деяких випадках переводяться на іншу роботу і без медичного висновку, якщо не можуть виконувати попередню роботу. Наприклад, жінка, яка працює у безперервному виробництві (і відповідно у нічну зміну), повинна бути переведена на іншу роботу з моменту встановлення вагітності незалежно від медичного висновку, оскільки ст. 176 КЗпП України забороняє залучення цих працівниць до роботи у нічний час. Для такого переведення достатньо медичної довідки, що підтверджує вагітність.

У статті 178 КЗпП України передбачено також обов'язок власника підприємства перевести на іншу роботу жінок, які мають дітей віком до трьох років, у разі неможливості виконання попередньої роботи зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років. Підставою для такого переведення може бути не тільки медичний висновок, а й інші об'єктивні дані, які свідчать про неможливість виконання жінкою попередньої роботи. Якщо заробіток вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років і в зв'язку з цим переведені на іншу роботу, на легшій роботі є вищим, ніж той, що вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний заробіток.

Переміщення на інше робоче місце
Зміна істотних умов праці
6. Припинення трудового договору
6.1. Поняття та класифікація підстав припинення трудового договору
6.2. Припинення трудового договору за підставами, у яких присутня взаємна воля сторін
6.3. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
6.4. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Систематичне невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків (п. З ст. 40 КЗпП України)
Прогул без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП України)
Нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40 КЗпП України)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru