Фінансове право України - Воронова Л.К. - ПЕРЕДМОВА

Нині в Україні триває проведення соціальної, економічної, політичної та правової реформ. В умовах широкомасштабних змін життєдіяльності нашої країни суттєво змінюється зміст фінансових відносин, удосконалюється їх правове регулювання, а отже, істотно підвищується роль фінансового права, зростає значущість розробок учених-фінансистів для процесу державотворення та вдосконалення правової системи України, Більш того, подальші зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство зумовлюють структурне реформування національної системи вищої освіти, спрямоване на забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою та досягнення цілей Болонського процесу. У таких умовах неминуче зростає значущість знань з фінансового права, що вказує на посилення його ролі як галузі, науки і навчальної дисципліни та підвищення вимог до якості його змісту.

Підготовлений колективом авторів посібник дещо відрізняється від попередніх видань з фінансового права, оскільки містить низку новацій, пов’язаних із застосуванням в Україні кредитно-модульної системи навчання, У його побудову закладено концепцію поєднання навчального, методичного та довідкового матеріалу. Зокрема, у ньому подано не тільки виклад суто фінансово-правових понять та категорій, а й подані певні методичні настанови та необхідну довідкову інформацію. Так, вступний розділ містить нормативні акти, на підставі яких запроваджуються стандарти Болонського процесу в Україні, глосарій, що тлумачить використовувані при цьому терміни. Цей матеріал допоможе студентам та іншим читачам з’ясувати сутність Європейської кредитно-трансфертної та акумулюючої системи. Окрім того, подано програму навчальної дисципліни "Фінансове право України ", а також пропонується розрахунок кількості годин для проведення лекцій, практичних (семінарських) занять, самостійної роботи студентів, які можуть стати орієнтиром

при викладанні навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах.

В основному розділі розкрито зміст правових норм, якими регулюються фінансові відносини в Україні, охарактеризовано їх взаємозв’язок зі змінами у фінансовій системі держави в нинішніх умовах, що дасть можливість студентам, викладачам, юристам та іншим зацікавленим особам отримати широкий діапазон світоглядних уявлень з найбільш важливих фінансово-правових проблем розвитку України. При цьому до кожної теми подано: основні її питання; найважливіші категорії, без зіпсування змісту яких неможливо вважати ознайомлення з певною темою закінченим; завдання, орієнтовані на з’ясування основних понять, що розкривають зміст теми практичного заняття; перелік нормативних актів та літератури, за допомогою яких можна набути додаткових знань; контрольні запитання, за якими можна фіксувати рівень знань студентів за кожною темою модуля.

Підсумковий розділ містить перелік питань, з’ясування яких необхідне для остаточного контролю знань з курсу фінансового права; критерії оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни, розподіл балів, які може отримати студент; короткий тлумачний словник фінансово-правових категорій.

Пропонований виклад матеріалу допоможе найкращому засвоєнню студентами фінансово-правових категорій, зорієнтує їх у масиві законодавства, що регулює відносини мобілізації, розподілу та використання коштів публічних фондів, та суттєво підвищить педагогічну цінність і привабливість посібника. Отже, це видання є універсальним, оскільки колектив авторів спробував максимально повно висвітлити питання, відповіді на які потрібні як студентам для вивчення курсу фінансового права, так і викладачам вищих навчальних закладів, а також працівникам фінансових органів, підприємств і організацій.

Окремі теми підручника написали:

тему 1-МЛ. Кучерявенко, К Ю. Пришва;

тему 2-МИ Кучерявенко, М. В. Жернаков;

тему З-О. О. Дмитрик; Л. К. Воронова

тему 4 І.Є. Криницький;

тему 5-О. А. Лукашев;

тему 6~f- Є Криницький, Я. Ю. Пришва;

тему 7-Л. К. Воронова;

тему 8- М. П. Кучерявенко, Л. Л. Тарангул;

тему 9-0. О. Дмитрик;

тему 10-О. О. Дмитрик, В. Д. Тарангул;

тему 11 — О. О. Головашевич, М П. Кучерявенко;

тему 12 - М. О, Перепелиця;

тему 13 ~Г. В. Вех;

тему 14 —О. А. Лукашев;

тему 15-О. А. Лукашев, Л. Л. Тарангул;

тему 16-0. А. Лукашев; О. В. Солдатенко;

тему 17 — М.П. Кучерявенко.

ВСТУПНИЙ РОЗДІЛ
1. НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
1. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу (витяг із наказу МОН України від 23.01.2009, №48).
2. ПРОГРАМА проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III—IV рівнів акредитації.
3. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (затверджене МОН України від 23.01.2004, №48)
4. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (наказ МОН України від 10.12.2005, №774)
5. РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних досягнень студентів (затверджені наказом МОН України від 30.12.2005, №774)
2. ТЕРМІНОЛОГІЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
Змістовий модуль I
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru