Цивільне право України - Харитонов Є.О. - 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт

Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт врегульований § 4 гл. 61 ЦК, ст. 324 ГК, а також спеціальними нормативними актами з урахуванням сфер виникнення конкретних правовідносин. Крім того, оскільки ст. 887 ЦК передбачено, що до договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом, відповідні відносини регулюються § 1 гл. 61 ЦК - загальними положеннями щодо договорів підряду усіх видів.

Поняття договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт

Згідно зі ст. 887 ЦК за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

У законодавстві, поряд з поняттям "пошукові роботи", зустрічається термін "вишукувальні роботи". Означені поняття є синонімічними за змістом; відповідно, нормативно-правові акти, що стосуються порядку проведення "вишукувальних" робіт, застосовуються з метою врегулювання правовідносин з виконання "пошукових" робіт.

Характеристика договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт

1. Сторонами договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт є підрядник та замовник.

Загальне законодавство не обмежує сторони договору підряду певною організаційно-правовою формою, обов'язковою для його укладення. Замовником може бути будь-яка юридична чи фізична особа; якщо договір укладається у зв'язку та з приводу здійснення підприємницької діяльності, для замовника обов'язковою є наявність статусу суб'єкта підприємницької діяльності. В інших випадках наявність такого статусу не вимагається.

Статус підрядника обумовлюється конкретною сферою, в якій укладається договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Ним також може бути юридична чи фізична особа, Проте на відміну від замовника, статус суб'єкта підприємницької діяльності у останньої є обов'язковим.

2. Підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію. З'ясування суті цієї ознаки залежить від конкретної сфери, в якій складаються відповідні правовідносини. Як приклад продовжимо розглядати сферу будівельної діяльності.

За ст. 888 ЦК за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Відповідно до Закону "Про архітектурну діяльність" завдання на проектування є документом, у якому містяться вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до архітектурно-планувального завдання, технічних умов.

Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником. Підрядник зобов'язаний додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування, і має право відступити віл них лише за згодою замовника.

Після погодження завдання на проектування підрядник має можливість виконувати безпосередньо проектні роботи, тобто, за визначенням Державних будівельних норм України "Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004" - роботи, які пов'язані зі створенням проектної документації для будівництва. До складу проектної документації, яка створюється у сфері будівництва, належать затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

Перелік проектних робіт у сфері будівництва міститься у додатку до Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності. До таких робіт, зокрема, відносяться:

o розроблення містобудівної документації (регіонального планування; планування і забудови населених пунктів; транспортної інфраструктури населених пунктів; інженерної інфраструктури населених пунктів, захисту територій, цивільної оборони тощо);

o архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель; громадських будівель та споруд; будівель та споруд промислових підприємств тощо);

o проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопроводу та каналізації; опалення, вентиляції та кондиціонування повітря тощо);

o розроблення спеціальних розділів проектів (оцінки впливу на навколишнє середовище; охорони праці; антикорозійного захисту тощо);

o технологічне проектування об'єктів (паливно-енергетичного комплексу; машинобудування, верстато- та приладобудування; буд-індустрії і будматеріалів тощо).

Замовник зобов'язаний надавати послуги підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором, а також брати участь разом з підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Одержану проектно-кошторисну документацію від підрядника, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт, замовник зобов'язаний використовувати лише для цілей, встановлених договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди підрядника (ст. 889 ЦК). Подібні обов'язки стосовно підрядника містить ст. 890 ЦК.

3. Підрядник зобов'язується виконати пошукові роботи, приклади яких у сфері будівництва містяться у зазначеному вище додатку до Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності. Такими роботами є:

o інженерно-геологічні вишукування згідно з умовами (вибір майданчиків будівництва; бурові роботи; гірничі роботи; польові дослідно-фільтраційні роботи тощо);

o інженерно-гідрометеорологічні вишукування;

o еколого-геологічні вишукування (дослідження літосфери; оцінка стану забруднення грунтів і фунтових вод; прогноз розвитку небезпечних геологічних процесів під дією будівництва тощо).

4. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботи, що виконані підрядником.

Після закінчення проектних та пошукових робіт підрядник за ст. 890 ЦК зобов'язаний передати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт (п. З ч. 1), гарантуючи замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації (п. 5 ч. І). Відповідно, замовник зобов'язаний прийняти роботи за правилами ст. 853 ЦК та оплатити їх. Відповідно до ст. 889 ЦК сплата підрядникові встановленої ціни може відбуватися після завершення усіх робіт чи частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом.

Крім того, замовник зобов'язаний відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані зі зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника.

5. Підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом. Згідно з ч. 5 ст. 324 ГК позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом 10 років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, - протягом 30 років з дня прийняття побудованого об'єкта.

6. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт є консенсуальним договором, укладається в письмовій формі і набуває чинності з моменту досягнення сторонами зголи щодо всіх істотних умов.

Поняття договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт
Характеристика договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт
5. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Поняття договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Характеристика договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Глава 28. Договори про надання послуг
1. Загальні положення про договір про надання послуг
Поняття договору про надання послуг
Характеристика договору про надання послуг
2. Договори перевезення вантажів, пасажирів і багажу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru