Психологія праці - Баклицький І.О. - 9.4. Основні напрями, галузі та принципи психологічного консультування

У психологічному консультуванні для кожної конкретної ситуації та окремої галузі, де активно використовують консультативну допомогу психологів-практиків, заплановано специфічні стратегії надання психологічної допомоги. Теоретично можна виділити три основні напрями психологічного консультування: 1) індивідуальне; 2) професійне; 3) організаційне, яке ще має назву промислове консультування. У кожному з названих напрямів можна виділити своєрідні ділянки специфічного впливу.

Індивідуальне консультування охоплює вікове, психологічне дошлюбне, сімейне консультування, консультування дитячо-батьківських відносин, психологічну допомогу тим, що розлучаються, і власне індивідуальне консультування.

Професійне консультування охоплює профорієнтаційне консультування і профвідбір, проблеми професійної придатності та профадаптації особистості, діагностику та навчання персоналу новим технологіям, вирішення індивідуальних і групових професійних конфліктів, консультування з приводу планування кар'єри та з метою підвищення самооцінки й особистісного зростання, а також у ситуації пошуку і втрати роботи, проблему самопрезентації і професійного резюме, консультування тимчасово непрацюючих спеціалістів.

Організаційне консультування — це консультування персоналу організацій з проблеми структури та розвитку організації (підбір, відбір, навчання, розвиток), формування і підтримки організаційної культури, кадрове консультування, консультування керівників, групове консультування з методів прийняття рішень, з вирішення конкретних проблем організацій (конфлікти, інновації) з професійно кадрового підбору і потенціалу організацій, а також із створення комп'ютерних банків кадрової інформації, маркетингове консультування і консультування з приводу організації реклами і рекламних послуг організацій або підприємств.

Ключові поняття теми

Професійна орієнтація, професіографія, октант, здібності, мотиваційні риси, директивно-діагностична, медична, виховна, психополітична, гуманістична, активізуюча стратегії профконсультації, прогнозування і планування трудової кар'єри працівника.

Формалізована структура змісту теми

Запитання для самостійного опрацювання

1. Назвіть головні проблеми, якими займається професійна орієнтація.

2. Перелічіть основні етапи становлення професійної орієнтації.

3. Що означає термін "професіографія"?

4. Що означає термін "професійне самовизначення"?

5. Опишіть процес групової та індивідуальної професійної орієнтацій

6. Які Ви знаєте форми проведення професійної консультації?

7. Охарактеризуйте п'ятикрокову композицію бесіди з октантом.

8. Охарактеризуйте методи оцінки професійної спрямованості та пізнавальних інтересів октанта.

9. Розкрийте можливості й особливості професійного консультування. 10. Охарактеризуйте побудову стратегічного плану трудової кар'єри

працівника.

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи згідні Ви з твердженням, що між поняттями "групове професійне консультування" та "індивідуальне професійне консультування" принципової різниці немає?

2. Які є основні особливості: а) директивно-діагностичного профконсультування; б) біхевіористичної стратегії профконсультування; в) гуманістичної стратегії профконсультування.

3. Як співвідносяться поняття "загальна освіта" та "професійна орієнтація?

4. Яким категоріям населення потрібно найбільше приділяти увагу в професійній орієнтації?

5. На яких знаннях повинна ґрунтуватися професійна орієнтація?

6. Які методи і форми роботи використовуються в профорієнтаційній практиці?

7. Що означає поняття "професійна кар'єра"?

8. Чим відрізняється поняття "хобі" від поняття "кар'єра"?

9. Яку конкретну допомогу може надати психолог працівнику у визначенні трудової кар'єри?

10. Опишіть основні складові схеми складання аплікаційного листа.

Завдання та проблемні ситуації

1. Сформулюйте основні навики, які потрібні консультанту.

2. Розбийте процес консультування на фази і дайте їм психологічну оцінку.

3. Які причини зумовлюють опір змінам особистості клієнта?

4. Перелічіть основні фактори опору змінам клієнта.

5. Сформулюйте основні принципи ведення бесіди з октантом.

Література

1.Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. - 4-е изд. — Екатеринбург: Деловая книга, 1999. — 612 с.

2.Абульханова-СлавскаяК.А. Стратегия жизни. - М., 1991.

3.Василюк Ф.Е. Психология переживания. — М., 1984.

4. Жизненный путь личности (Вопросы теории и методологии социально-психологического исследования). — К., 1987.

5.Квин В. Прикладная психология. — СПб.: Питер, 2000.

6. Мистецтво життєтворчості особистості: Навчально-методичний посібник. - К., 1996.

7. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелева таін.: Підручник. — К.: Либідь, 1999.

8. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / Под ред. М. К. Тутушкиной. — СПб.: Дидактика Плюс, 1999.

9. Уотерман Р. Фактор обновления: Пер. с англ. / Под ред. В. Т. Рыси-на. — М., 1988.

10. Щекин Г. В. Практическая психология менеджмента: Как делать карьеру. Как строить организацию. — К., 1994.

Розділ 10. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ, ПІДБОРУ, РОЗМІЩЕННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ КАДРІВ
10.1. Психологічні поняття та критерії професійної діяльності
10.2. Прогнозування успішності діяльності працівника
Етапи розроблення системи прогнозування успішності.
Процедура знаходження валідності.
Вимоги до процедури дослідження професійно значимих властивостей.
Надійність методик.
Диференційованість методик.
Принцип наукової обґрунтованості.
Принцип об'єктивності.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru