Регіональна економіка - Зінь Е.А. - Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

1. Які види економічної діяльності входять до складу виробничої сфери?

2. Розкрийте склад галузевої структури промисловості.

3. Що входить до складу сільськогосподарського виробництва?

4. Які види транспорту входять до складу транспортної галузі?

5. В чому полягає сутність організаційних (прямих) методів впливу на розвиток виробничої сфери?

6. В чому полягає сутність економічних (непрямих) методів впливу на розвиток виробничої сфери?

7. Які методи впливу входять до складу економічних (непрямих) методів?

8. Які позитивні і негативні наслідки приватизації державних підприємств?

9. Які показники використовують для оцінки стану і розвитку промисловості?

10. Перерахуйте складові частини паливно-енергетичного комплексу. 268

11. Яке значення має вугільна промисловість для економіки України?

12. Розкрийте особливості розвитку вугільної промисловості.

13. Чому нафтогазова промисловість рахується провідною в складі паливно-енергетичного комплексу?

14. Які Існують недоліки у забезпеченні регіонів України нафтою та газом?

15. Що входить до складу альтернативних видів палива та електроенергії?

16. Розкрийте труднощі, що перешкоджають інтенсивному становленню вітроенергетики.

17. Які шляхи забезпечення збереження енергії?

18. Яке значення має гірничо-металургійний комплекс для економіки України?

19. Розкрийте особливості територіального розташування підприємств гірничо-металургійного комплексу.

20. В чому полягають труднощі розвитку гірничо-металургійного комплексу?

21. Назвіть галузі промисловості, що входять до складу машинобудування.

22. Розкрийте особливості роботи підприємств хімічної промисловості.

23. Які характерні особливості роботи підприємств лісової промисловості?

24. Охарактеризуйте показники, що використовують для оцінки стану агропромислового комплексу.

25. Яким чином вплинула трансформація економічних відносин у державі, процеси приватизації на стан сільськогосподарського виробництва?

26. Дайте оцінку розвитку фермерського господарства на території окремих регіонів.

27. Охарактеризуйте фактори, що впливають на території регіонів на загальний, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції.

28. Назвіть показники, що використовують для оцінки стану рослинництва.

29. Які регіональні особливості розвитку рослинництва?

30. Охарактеризуйте вплив розвитку рослинництва на виробництво продуктів харчування.

31. Назвіть показники, що використовують для оцінки стану тваринництва.

32. Дайте оцінку розвитку тваринництва на території регіонів.

33. Яким чином розвиток тваринництва впливає на забезпечення населення продуктами харчування?

34. Назвіть зміст основних організаційно-економічних заходів, що спрямовуються для покращення стану в агропромисловому комплексі.

35. Які види транспорту входять до складу транспортної системи України?

36. Розкрийте особливості формування транспортної системи України та її вплив на економічний розвиток окремих регіонів.

37. Охарактеризуйте діяльність окремих видів транспорту.

38. Які показники використовують для оцінки стану роботи транспорту при здійсненні перевезень пасажирів?

39. Які показники використовують для оцінки роботи транспорту при перевезеннях вантажів?

40. Які переваги комбінованих (змішаних) транспортних перевезень?

41. В чому полягає сутність формування та використання міжнародних транспортних коридорів, яка їх перевага?

42. Розкрийте особливості роботи залізничного транспорту по забезпеченню міжгалузевих та міжрегіональних транспортних зв'язків.

43. Розкрийте особливості роботи автомобільного транспорту по забезпеченню міжгалузевих та міжрегіональних транспортних зв'язків.

44. В чому полягає сутність інноваційної діяльності?

45. Які показники використовують в управлінні інноваційною діяльністю?

46. Дайте оцінку стану та основних пріоритетів інноваційної діяльності.

47. Яка роль науки у науково-технологічному оновленні виробництва, забезпеченню ринку конкурентноздатною продукцією?

48. В чому полягає сутність інвестиційної діяльності?

49. Які показники використовують в управлінні інвестиційною діяльністю?

50. Розкрийте сутність процесів, пов'язаних із впровадженням інвестицій в основний капітал на території регіонів.

51. Яка особливість надання послуг підприємствам та населенню як виду економічної діяльності?

52. Які види послуг надаються підприємствам та населенню?

53. Назвіть показники, що використовуються для оцінки діяльності в сфері послуг.

54. Які особливості розвитку діяльності підприємств в сфері послуг на території окремих регіонів?

55. Чи може стати діяльність малих підприємств фактором економічної стабільності країни?

56. Які показники використовують для оцінки діяльності в сфері малого підприємництва?

57. Розкрийте особливості розвитку малого підприємництва на території окремих регіонів?

58. В чому полягає сутність Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва?

Розділ 5.СОЦІАЛЬНА СФЕРА
5.1. Характеристика соціальної сфери
5.2. Стан та розвиток освіти
Система і структура освіти
Стан освіти
5.3. Охорона здоров'я
Стан захворювання людей на окремі хвороби
Оцінка стану закладів охорони здоров'я
5.4. Соціальний захист та соціальне забезпечення людей
Оплата праці як соціальна гарантія для забезпечення необхідних умов для життя, як фактор економічної стабільності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru