Регіональна економіка - Зінь Е.А. - Функція координаційна

3. Функція мотиваційна. Типові завдання діяльності та уміння:

3.1. Розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці:

• розроблення та впровадження комплексних мотиваційних заходів, забезпечуючи узгодження інтересів працівників з інтересами організації місцевого самоврядування;

• створення мотиваційних умов для трудової самореалізації співробітників;

• використовуючи індивідуальний підхід, здійснювати добір та застосування різноманітних стимулів праці;

• визначення ефективності використання діючих форм і систем заробітної плати, матеріального стимулювання, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення.

3.2. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі:

• регулювання міжособистих стосунків між членами трудового колективу, використовуючи психологічні методи управління;

• сприяння розвитку творчого потенціалу працівників, заохочення їх до новаторської діяльності;

• використання методів пропаганди й агітації у поширенні економічних, правових, естетичних та інших знань;

• володіння методами збирання соціальної інформації (спостереження, аналіз документації, опитування, тестування, соціометрія та ін.) і методами кількісної та якісної обробки даних (математичні, статистичні та ін.). 3.3. Управління конфліктами:

• аналіз конфліктних ситуацій, запобігання їх переростанню у конфлікт, своєчасна нейтралізація конфліктних ситуацій, використовуючи методи управління конфліктами;

• з урахуванням соціальної справедливості забезпечення регулювання задоволення заявок працівників на соціальне обслуговування, розподіл матеріальних і нематеріальних благ;

• застосування стилю лідерства, який відповідає вимогам ситуації.

Функція координаційна

4. Функція координаційна. Типові завдання діяльності та уміння: 4.1. Узгоджене використання усіх видів ресурсів; регулювання діяльності в забезпеченні соціально-економічного розвитку:

• забезпечення адміністративного впливу на процеси використання на відповідній території усіх видів ресурсів;

• здійснення стабілізуючого впливу на процеси соціально-економічного розвитку, своєчасне усунення відхилень в управлінській діяльності окремих структурних підрозділів органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм підприємств, організацій;

• сприяння розробці та впровадженню територіальних програм соціально-економічного розвитку, програм працевлаштування та соціального захисту населення регіону;

• сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків усіх підприємств, розташованих на відповідній території;

• сприяння створенню спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої та соціальної інфраструктури;

• сприяння здійсненню інноваційної та інвестиційної діяльності на відповідній території;

• сприяння розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, діяльності освітніх та лікувальних закладів усіх форм власності;

• створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, їх трудового навчання, професійної орієнтації;

• сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних організацій;

• створення умов для розвитку культури, народної творчості, національних традицій, художніх промислів і ремесел;

• сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури;

• проведення оперативних нарад.

4.2. Регулювання поведінки персоналу в процесі діяльності організації:

• на основі розроблених та затверджених планових завдань уміння координувати діяльність персоналу органу місцевого самоврядування, а також підлеглих цьому органу підприємств, організацій;

• використовуючи організаційно-соціальні правила, уміння координувати діяльність окремих груп працівників.

Функція контрольна
Функція освітня
8.6. Основні напрями вдосконалення системи регіонального управління
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
Розділ 9. ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ – ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
9.1 Планування — центральна функція управління. Сутність поняття планування
Форми планування. Види платежів
9.2. Теоретичні основи планування розвитку регіональних соціально-економічних процесів
9.3. Характеристика програм соціально-економічного розвитку регіону
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru