Теорія статистики - Мармоза А.Т. - Список рекомендованої літератури

1. Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 80 с.

2. Вашків П.Г., Пастер ПЛ., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2001. - 320 с.

3. Громыко ГЛ. Общая теория статистики: Практикум. - М.: ИНФРА - М; 2000. - 139 с.

4. Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2002. - 463 с.

5. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой / - М.: Финансы и статистика, 2000. - 281 с.

6. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теорий статистики. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 280 с.

7. Ефимова М.Р., Рябцев В.М. Общая теория статистики: Учебник. -М.: Финансы и статистика, 1991. - 304 с.

8. Лугінін ОС Статистика: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 608 с.

9. Мазуренко В.П. Теорія статистики: Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. - 232 с.

10. Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2009. - 264 с.

11. Мармоза А.Т. Практикум з статистики: Навчальний посібник. - К: Кондор, 2005. - 512 с.

12. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики: Навчальний посібник. - 3- е видання, виправлене. К: Ельга, Ніка - Центр, 2007. - 348 с.

13. Мармоза А.Т. Статистика: Підручник. - К: Ельга, КНТ, 2009. -

896 с.

14. Мармоза А.Т. Теорія статистики: Навчальний посібник. - К: Ельга, Ніка - Центр, 2003. - 392 с.

15. Матковський C.O., Гальків Л.І., Гринькевич О.С, Сорочак О.З. Статистика: Навчальний посібник - Львів.: "Новий Світ", 2009. - 430 с.

16. Общая теория статистики: Учебник / А.И. Харламов, ОЭ. Башина, В.Т., Бабурин и др. Под ред. A.A. Спирина, ОЭ. Башиной. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 296 с.

17. Практикум по статистике: Учебное пособие / А.П. Зинченко и др. -М.: Колос, 2001. - 392 с.

18. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Под ред. P.A. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416 с.

19. Статистика. Курс лекций / Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др.; Под ред. В.Г. Ионина. - Новосибирск: Издательство НГАЭиУ. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 310 с.

20. Статистика. Підручник / С.С. Герасименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

21. Статистика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: ООО "ВИТРЭМ", 2002. - 448 с.

22. Теория статистики: Учебник. Под ред. P.A. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 560 с.

23. Тарасенко Т.О. Статистика: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 344 с.

24. Ткач Є.І. Загальна теорія статистики: Підручник. - Тернопіль.: Лідер, 2004. - 388 с.© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru