Страхування - Базилевич В.Д. - Висновки

За об'єктами страхового захисту страхування поділяють на три великі спеціалізовані галузі:

1) особове (особисте) страхування, яке страхує майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи;

2) майнове страхування, яке страхує майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном;

3) страхування відповідальності, яке страхує майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням заподіяної страхувальником шкоди третій (юридичній чи фізичній) особі або її майну.

Кожна з трьох галузей страхування має під гал у зі, для яких теж характерна складна будова, представлена відповідними видами страхування. Структуру особового страхування, властиву Україні, представлено на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Структура галузі особового страхування

Структуру майнового страхування відображено на рис. 3.3. Структура галузі страхування відповідальності зображена нарис. 3.4.

Рис. 3.3. Структура майнового страхування

Порівняльна характеристика галузей страхування

Майнове страхування покликане відшкодовувати матеріальні збитки, зумовлені страховими подіями. Тут страхуються строго визначені об'єкти на заздалегідь визначену суму.

Особове страхування спрямоване на надання грошової допомоги громадянам та їх сім'ям у зв'язку з втратою здоров'я застрахованою особою чи її смертю.

Рис. 3.4. Структура галузі страхування відповідальності

При страхуванні на дожиття до закінчення строку дії договору про страхування, а також при страхуванні пенсій, ренти тощо страхувальником нагромаджується страхова сума, яка по закінченні строку дії договору повертається застрахованому, а протягом дії договору використовується страховиком як інвестиційний ресурс.

Страхування відповідальності, як і майнове страхування, є страхуванням збитків. Але, на відміну від майнового страхування, тут об'єкт захисту не може бути визначеним заздалегідь.

Докладніше ці види страхування будуть розглядатись у наступних темах.

3.5. Класифікація страхування за родом небезпеки

Окрім розглянутих вище класифікацій є класифікація страхування за родом небезпеки. Так, Європейське Співтовариство, починаючи з 1978 р. використовує класифікацію, згідно з якою все страхування поділяють на дві великі галузі (групи галузей):

I - страхування життя і пенсій (довгострокове);

II - страхування, відмінне від страхування життя (загальні види страхування).

Страхування життя і пенсій за цією класифікацією поділяють на 7 класів, а загальні види - на 18 класів.

На рис. 3.5 зображено структуру страхування за родом небезпеки для ЄС.

Українське законодавство за цим критерієм включає:

- страхування кредитних ризиків;

- страхування депозитів;

- страхування підприємницьких ризиків;

- екологічне страхування;

- страхування ризиків довірчого управління за іпотечного кредитування та житлового будівництва;

- страхування інвестицій;

- страхування ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, та ін.

Ми розглянули основні види класифікацій страхування, які тією чи іншою мірою будуть використовуватись у всіх подальших темах.

Класифікація страхування за родом небезпеки для ЄС

Висновки

1. Класифікація - це система розподілу за певними критеріями (ознаками, рисами) певних явищ, процесів, предметів на класи, групи, види, форми.

2. Найважливішими критеріями, покладеними в основу класифікацій страхування, є:

o мета страхування для поділу на соціальне та комерційне страхування;

o ступінь свободи волевиявлення страхувальника щодо потреб у страховому захисті для поділу страхування на добровільне та обов'язкове;

o структура об'єктів страхування для поділу страхування як виду економічної діяльності на галузі: майнове, особове та страхування відповідальності; а також на підгалузі та види страхування;

o рід небезпеки, за яким страхування поділяють на страхування життя та пенсій та загальне страхування.

3. Соціальне страхування пропонує ті самі послуги, що й комерційне особисте, але на відміну від комерційного, соціальне страхування є виключно обов'язковим; безперервним; йому властива менша щільність зв'язку страхових виплат з внесками та рівнем ризику, ніж комерційному.

4. Обов'язкове страхування не тільки у сфері соціального, а й комерційного особистого, зумовлене ризиками, пов'язаними з життям, здоров'ям, втратою працездатності або з виникненням таких матеріальних збитків, які не можуть бути відшкодовані окремою особою.

5. Обов'язкове страхування здійснюється не за договором, а за законом; воно охоплює всі об'єкти обов'язкового страхування та їх страхове забезпечення.

6. Майнове обов'язкове страхування не обмежене часом. Воно втрачає силу тільки внаслідок загибелі майна.

7. Обов'язковість для особового страхування втрачає силу внаслідок зміни статусу застрахованої особи.

8. Страхове забезпечення з обов'язкового страхування суворо нормоване.

9. Добровільне страхування здійснюється за договором між страховиком і страхувальником. Загальні умови та порядок здійснення добровільного страхування визначаються Правилами, що встановлюються страховиком.

10. Особове страхування захищає майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи.

Майнове страхування пов'язане із захистом майнових інтересів у зв'язку з володінням, користуванням та розпорядженням майном.

Страхування відповідальності страхує майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням заподіяної страхувальником шкоди третій особі (юридичній або фізичній) та її майну.

11. Класифікація страхування за родом небезпек (ЄС) поділяє страхування на дві підсистеми: 1) страхування життя та пенсій; 2) загальне страхування, яке включає майнове та страхування відповідальності.

Частина II. ОСОБОВЕ СТРАХУВАННЯ
Розділ 4. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
4.1. Зміст і структура (види) страхування життя
Вплив різних чинників на величину внесків зі страхування життя
Індивідуальне та групове страхування життя
Страхування за участю в прибутку страхової компанії
4.2. Змішане страхування життя
Страхові виплати за змішаного страхування життя
4.3. Значення, стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні
Значення страхування життя для окремої особи та для суспільства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru