Страхування - Базилевич В.Д. - 12.2. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні є обов'язковим. Це найпоширеніший вид страхування за кордоном. В Україні цей вид страхування регламентувався Положенням про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1175.

З 1 січня 2005 р. набрав чинності Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 1 липня 2004 р. № 1961-ІУ.

До цього закону 22 вересня 2005 р. було внесено зміни і доповнення Законом України № 2902-ІУ.

Метою обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та (або) майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) та захисту майнових інтересів страхувальників.

Суб'єкти обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів:

o страховики (страхові компанії);

o Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ);

o страхувальники;

o особи, цивільно-правова відповідальність яких застрахована;

o потерпілі.

Страховики є страховими організаціями, що мають право на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених цим законом та Законом України "Про страхування".

Єдиним об'єднанням страховиків, які мають право здійснювати обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам, є Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

МТСБУ є непідприємницькою (неприбутковою) організацією, що здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, законодавства України та свого Статуту, який затверджується зборами засновників (членів) МТСБУ, погоджується з Уповноваженим органом та реєструється відповідно до вимог законодавства.

МТСБУ не може бути засновником чи співзасновником юридичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю та/або мають на меті одержання прибутку.

Страхувальниками є юридичні особи та дієздатні громадяни, що уклали зі страховиками договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації наземного транспортного засобу.

Особи, відповідальність яких застрахована, - це визначені в договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності особи, цивільно-правова відповідальність яких застрахована згідно з цим договором, або, залежно від умов договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, будь-які особи, що експлуатують забезпечений транспортний засіб, тобто такий транспортний засіб, що експлуатується особою, цивільно-правова діяльність якої застрахована на законних підставах.

Потерпілі - це треті юридичні та фізичні особи, життю, здоров'ю та/або майну яких внаслідок ДТП транспортним засобом заподіяна шкода, цивільно-правову відповідальність за яку несе власник цього транспортного засобу.

Розглянемо детальніше мету, функції, повноваження та засоби, на яких здійснює страхову діяльність МТСБУ.

Бюро було створене з метою забезпечення платоспроможності страховиків (які отримали право здійснювати обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів) та здатності їх виконувати свої зобов'язання перед страхувальниками.

Страховики (страхові організації) можуть входити до Моторного бюро на правах повних або асоційованих членів.

Здійснювати обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів мають право тільки повні його члени.

Для набуття статусу асоційованого члена МТСБУ (ст. 61) страховик зобов'язаний:

а) отримати ліцензію на здійснення страхування цивільно-правової відповідальності;

б) сплатити до фонду захисту потерпілих гарантійний внесок у розмірі, визначеному Положенням про цей фонд, у сумі, не меншій за еквівалент 100 тис. євро.

Для набуття статусу повного члена МТСБУ страховик зобов'язаний

o бути асоційованим членом МТСБУ;

o здійснити гарантійний внесок на умовах, визначених у міжнародній системі автомобільного страхування "Зелена карта".

Питання інтеграції страховиків України, котрі здійснюють цей вид страхування, в європейську інфраструктуру страхування вирішується Генеральною асамблеєю країн - членів системи "Зелена карта" в Лондоні. Моторне (транспортне) страхове бюро забезпечує участь України в міжнародній системі автострахування "Зелена карта" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед аналогічними уповноваженими організаціями інших країн - членів цієї системи.

Систему міжнародних угод "Зелена карта" створено в 1949 р. її мета - забезпечення ефективного захисту потерпілих внаслідок ДТП, спричинених транспортними засобами, що зареєстровані за кордоном. Страхове свідоцтво "Зелена карта" дає змогу пересуватися автомобільними дорогами Європи без необхідності страхувати цивільну відповідальність на кожному кордоні. Ціна "Зеленої карти" у страховиків різних країн різна.

Вартість карти залежить від:

o типу транспортного засобу;

o строку дії страхування;

o ситуації на страховому ринку;

o рівня збитковості тощо.

Члени МТСБУ зобов'язані сплачувати:

а) членські внески у розмірі, визначеному загальними зборами членів МТСБУ;

б) гарантійні та інші внески до централізованих страхових резервних фондів у розмірі, визначеному цим Законом;

в) відрахування з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності до цього Закону. Порушення строків сплати внесків та здійснення відрахувань до фондів МТСБУ або здійснення внесків не в повному обсязі протягом двох місяців позбавляє страховика членства в МТСБУ.

Кошти, сплачені страховиками до централізованого страхових резервних фондів МТСБУ як гарантійні внески, та відрахування з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є коштами страхових резервів таких страховиків.

МТСБУ має право розпоряджатися зазначеними коштами виключно відповідно до умов, визначених цим Законом та Статутом МТСБУ.

Порядок припинення членства в МТСБУ. Про намір вийти з членів МТСБУ страховик повідомляє Уповноважений орган та МТСБУ і припиняє діяльність, пов'язану з укладанням договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. При цьому страховик зобов'язаний виконати свої зобов'язання згідно з укладеними ним договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ст. 52).

Завданнями МТСБУ є:

o здійснення виплат із централізованих страхових резервних фондів компенсацій та відшкодувань на умовах, передбачених цим законом;

o управління централізованими страховими резервними фондами, що створюються при МТСБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій;

o забезпечення членства України в міжнародній системі автомобільного страхування "Зелена карта" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед уповноваженими організаціями інших країн - членів цієї системи;

o збирання необхідної інформації про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності для узагальнення та внесення пропозицій щодо удосконалення механізму здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

o співробітництво з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, координація обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників та/або водіїв транспортних засобів - нерезидентів у разі в'їзду їх на територію України та власників та/або водіїв транспортних засобів - резидентів - у разі їх виїзду за межі України;

o співробітництво з органами Міністерства внутрішніх справ України та іншими органами державної влади з питань обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

o розробка зразків страхових полісів і договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, що затверджується Уповноваженим органом;

o надання страховикам інформації щодо страхових випадків стосовно конкретних страхувальників.

Повноваження МТСБУ (ст. 40)
Фінансове забезпечення діяльності МТСБУ (ст. 42)
Централізовані страхові резервні фонди МТСБУ (ст. 43)
Встановлення франшизи
Умови дострокового припинення дії договору
Визначення розміру страхових платежів
Обов'язковий ліміт відповідальності страховика
Типи договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Страхове відшкодування на території України
Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого в результаті ДТП (ст. 23)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru