Страхування - Базилевич В.Д. - Висновки

1. Фінансова стійкість страхової організації - такий майновий і фінансовий стан організації, за якого величина й структура власних і прирівняних до них коштів, ліквідних активів, що є наслідком ступеня досконалості організації страхування, розвитку його нових видів, а також масовості проведення ефективних страхових операцій і режиму економії, забезпечують у будь-який момент часу певний рівень платоспроможності .

2. Аналіз фінансової стійкості страхової компанії розглядається крізь призму таких елементів: власного капіталу; платоспроможності; адекватно розрахованих тарифних ставок і, як результат, величини страхових резервів, адекватної сумам, узятих страховиком на себе зобов'язань; розміщення страхових резервів (інвестиційна діяльність); збалансованого страхового портфеля.

3. Платоспроможність компанії - здатність покривати всі фінансові зобов'язання, оплачувати всі позови й страхові допомоги з різних полісів, виданих страховою компанією. Платоспроможність страховика також слід розглядати як його фактичну і потенційну можливість розраховуватися за зобов'язаннями за рахунок перетворення у грошові кошти його активів.

4. Регулюванням необхідного рівня платоспроможності займаються державні органи нагляду за страховою діяльністю, які встановлюють необхідний запас (маржу) платоспроможності.

б. Бюджетування фінансової діяльності - процес організації, планування, аналізу й контролю її фінансової діяльності; передбачає формування прогнозів і проекту бюджету страхової організації, а також контроль і аналіз виконання базового проекту бюджету.

6. Страхування у разі нагромадження коштів страхових резервів формує інвестиційний ресурс, що є основою для здійснення інвестиційної діяльності. У зв'язку з тим" що за допомогою інвестиційної діяльності страхування виконує такі важливі завдання, як особисте матеріальне забезпечення громадян і подальший розвиток виробничих можливостей, вважаємо за необхідне закріпити в сучасній теорії твердження про те, що страхуванню крім власне надання страхових послуг властива й інвестиційна функція.

7. Оскільки страхова система має функціонувати незалежно від інших економічних інститутів, виконання інвестиційної функції страхуванням повинне забезпечуватися проведенням страховиком самостійної інвестиційної діяльності, що ґрунтується на певних принципах та відповідає критеріям розміщення коштів страхових резервів.

8. Проведений аналіз поглядів на значимість інвестиційної діяльності в страховому бізнесі та її відношення до власне страхових операцій виявив наявність різних поглядів на цю проблему. Зазначимо, що домінуючою є практика, відповідно до якої інвестиційні операції - це необхідна та рівнозначна щодо власне операцій зі страхування частина страхового бізнесу.

9. Дослідження частки інвестиційного доходу в загальній сумі доходів і аналіз структури валового прибутку вітчизняних та зарубіжних страхових організацій дає змогу стверджувати про великий вплив інвестиційної діяльності на фінансові результати страховика і його конкурентоспроможність.

10. Ключовим моментом у інвестиційній діяльності страховика залишаються розробка та реалізація грамотної інвестиційної стратегії, яка дає змогу ефективно керувати портфелем інвестиційних вкладень з урахуванням специфіки його зобов'язань.

Навчальний тренінг

Основні терміни і поняття

Фінансова стійкість страхової організації; платоспроможність страхової організації; фактичний запас платоспроможності; нормативний запас платоспроможності; бюджетування фінансової діяльності страхової організації; проект бюджету; страхові резерви; принципи інвестування; стратегії інвестиційних вкладень; фінансовий та інвестиційний потенціал страхової організації; прибуток страховика; портфель інвестиційних активів; директиви СС щодо інвестиційної діяльності; капітал страхової компанії.

Навчальний тренінг
Частина VII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розділ 16. ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ: ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ
16.1. Страхова послуга як товар: зміст та особливості
16.2. Зміст та порядок укладання страхового договору
16.3. Порядок ведення, призупинення дії страхового договору та врегулювання вимог страхувальника щодо здійснення страхових виплат та страхового відшкодування збитків
Висновки
Навчальний тренінг
Розділ 17.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
17.1. Об'єктивна необхідність, зміст та межі державного регулювання страхової діяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru