Рекреаційна географія - Масляк П.О. - Розділ 7 РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Діяльність людини

У процесі життя людина постійно займається якоюсь діяльністю. Ця діяльність забезпечує нам життя і є невід'ємною від нього. Життєдіяльність людини поділяється на трудову, споживчу, соціоприродну, відтворювальну та екістичну (розселенську).1

Трудова життєдіяльність, або праця, доволі чітко поділяється на фізичну і духовну. Праця — це дія людини, спрямована на отримання життєвих благ за рахунок природних або антропогенних ресурсів і чинників. У процесі праці суспільство завжди використовує такі елементи: а) природні умови та ресурси; б) людей, які фізично і психічно здатні до праці; в) засоби виробництва, створені природою і суспільством.

Працюючи, людина впродовж усієї історії розвивалася фізично і розумово. Цей розвиток став основою створення сучасного суспільства як планетарного явища. З часом характер трудової життєдіяльності поступово змінювався від абсолютного домінування фізичної праці до зростання частки праці розумової. Ця тенденція стає дедалі помітнішою в усіх районах нашої планети.

В основі праці — бажання людини створювати матеріальні і духовні цінності з метою їх споживання. Говорячи про людство в цілому, особливо про розвинуті країни, вживають термін "суспільство споживачів". Споживацький інстинкт у людей розвинений надзвичайно сильно. Використати у власних інтересах якомога більше матеріальних і духовних благ стає сенсом життя багатьох людей. Тому частка споживацького виду життєдіяльності постійно зростає. При цьому виникають все нові потреби в найрізноманітніших засобах і енергії.

Соціоприродна людська діяльність полягає у постійній взаємодії людини з природою як живої істоти, частини цієї природи. Така взаємодія відбувається на трьох рівнях: цивілізації (популяції) (в масштабі всього людства); соціуму (в межах окремих країн, націй, регіонів, населених пунктів); організменному (в масштабі кожного окремого людського організму). Соціоприродна людська діяльність розвивається у напрямку перетворення людства й окремих соціумів у природну (геологічну, кліматичну, флористичну тощо) силу планетарного масштабу дії. Характер і масштаби втручання людини у природні процеси на Землі нерідко змінюють природне довкілля до невпізнанності, а це у свою чергу неминуче змінює як окремих людей, так і всію людську цивілізацію в цілому.

Відтворювальна життєдіяльність полягає в народженні, навчанні і вихованні дітей. До неї також належать діяльність з функціонування родини, відтворення фізичного й інтелектуального потенціалу населення. Суспільство в цілому здійснює політику зростання або обмеження народжуваності, створення умов для фізичного і духовного здоров'я своїх громадян, бореться зі шкідливими звичками, ізолює злочинців і психічно хворих людей. У процесі відтворювальної життєдіяльності людство спирається на усвідомлення як суспільних, так і природних законів буття. Цей вид діяльності людини нині обмежується гострими екологічними і соціально-економічними проблемами.

Екістична, або розселенська, життєдіяльність ґрунтується на постійних і цілеспрямованих діях суспільства щодо організації мережі населених пунктів, раціонального "вмонтування" їх у природне довкілля,' встановлення між ними ефективних і стійких взаємозв'язків. Унаслідок цього населені пункти перетворилися на опорний каркас як окремих країн і районів, так і всієї планети. З космосу в нічний час цей каркас добре видно. Диверсифікація поселень у світовому масштабі супроводжується не лише розбудовою міст, а й створенням все нових комунікацій. Фактично нині автомобільні, залізничні, морські, авіаційні, трубопровідні та інші магістралі створили одну мережу глобальної екістичної системи. Екістична діяльність людства надзвичайно активна. І ця активність продовжує зростати.

Запитання та завдання

1. Назвіть види життєдіяльності людей.

2. Які елементи використовуються у процесі праці?

3. У чому полягає споживча життєдіяльність?

4. Які особливості нинішньої соціоприродної людської діяльності?

5. Які види діяльності характерні для відтворювальної життєдіяльності людини?

в. Назвіть приклади екістичної життєдіяльності.

7.1. Діяльність людини
7.2. Рекреаційна діяльність
7.3. Рекреаційна діяльність в Україні і світі
Частина II РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Розділ 8 ГАЛУЗЕВА РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ
8.1. Лікувально-курортне господарство України
8.1.1. Лікування системи кровообігу
8.1.2. Лікування захворювань нервової системи
8.1.3. Лікування захворювань органів травлення
8.1.4. Лікування органів дихання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru