Туристичне краєзнавство - Петранівський В.Л. - ПЕРЕДМОВА

Знайомство з навколишнім світом розпочинається з вивчення рідного краю. Це невід'ємна частина шкільної освіти та спеціалізованої підготовки ВНЗ. Пропонований увазі читача навчальний посібник — це спроба описати рідний край через призму його туристичної привабливості.

Навчальний посібник "Туристичне краєзнавство" розроблений для фахової підготовки студентів ВНЗ України, які навчаються за спеціальностями "Туризм", "Менеджмент організацій (менеджмент туристичної індустрії)" та "Географія". При розробці структури й змісту навчального посібника його автори керувалися чинними вимогами державного стандарту за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і "магістр", а також сучасними вимогами національного туристичного ринку до рівня підготовки спеціалістів рекреаційно-туристичної індустрії.

При розробці теоретичних та методологічних положень цього навчального посібника його автори використали сучасні напрацювання географічної науки, туризмології і курортології, регіональної економіки і розміщення продуктивних сил, менеджменту сфери послуг та інших наук.

Дисципліна "Туристичне краєзнавство" посідає одне з ключових місць у структурі підготовки фахівців з географії й менеджменту туристичної індустрії. Курс тісно пов'язаний з базовими дисциплінами природничо-наукового та гуманітарно-економічного циклів, що викладаються студентам у вищих навчальних закладах України готельно-туристичного профілю, та з предметами спеціалізації. Зокрема, "Туристичне краєзнавство" має найтісніші логічні зв'язки з "Географією туризму", "Економікою туризму", "Основами екскурсійної справи", "Економічною реґіоналістикою" тощо.

Мета пропонованого посібника полягає у формуванні в студентів фахового розуміння геопросторових особливостей формування

і просування на національний ринок місцевого туристичного продукту, а також сутнісних рис туристичної спеціалізації теренів України на ринку рекреаційних послуг.

На підставі опанування ключових тем навчального посібника у студентів спеціальностей "туризм", "географія" та "менеджмент організацій" мають сформуватися базові рівні знань щодо характерних рис територіальної організації та спеціалізації туристичної сфери регіонів України.

Пропонована структура навчального посібника передбачає систематизований виклад історичних, природничо- й суспільно-географічних, культурологічних та господарсько-організаційних засад вивчення туристичного краєзнавства як спеціалізованої дисципліни, розгляд її теоретико-методологічного арсеналу та базового рівня знань конструктивно-прикладного спрямування.

Навчальний посібник відзначається легкістю викладу, що вдало поєднується з інформаційною насиченістю і конкретністю; добре ілюстрований підібраними картами й картосхемами, світлинами, структурно-логічними схемами, таблицями, додатками, що робить його доступним не лише для фахівців, студентів, але й широкого загалу.

Навчальний посібник "Туристичне краєзнавство" вчить нас любити українські землі і все, що створено на них багатовіковою працею народу. Але любити не пасивно, не споглядально, а активно, з метою збереження і поліпшення необхідного для життя довкілля, досягнення гармонійних відносин суспільства з природою, перетворення України на розвинуту, економічно могутню державу з високим рівнем добробуту і культури її народу.

Щиро сподіваємося, що запропонований авторами навчальний посібник стане в добрій нагоді всім, хто прагне пізнати туристичну самобутність рідного краю й збагатитися краєзнавчою інформацією про історичні, географічні та етнокультурні особливості туристичного потенціалу регіонів України.

Завідувач кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор географічних наук, професор Федір Заставний

Розділ 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ
1.1. Родовід українського краєзнавства, його давні традиції. Фундатори національного краєзнавства
1.2. Особливості розвитку краєзнавства в Галичині
1.3. Історія розбудови карпатської туристичної інфраструктури (друга половина XIX ст. —1939 р.)
1.4. Розвиток краєзнавства в Українській PCP у 1920—1940-х та повоєнних роках XX ст.
1.5. Утворення та діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців
Висновки
Рекомендована література
Розділ 2. ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО УКРАЇНИ: ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
2.1. Сутність та теоретико-методологічні засади національного краєзнавства, взаємозв'язок з іншими дисциплінами
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru