Туристичний бізнес - Мальська М.П. - Список використаної та рекомендованої літератури

1. Конституція України.

2. Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР.

3. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 р. Постанова ВР України № 30.

4. Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України". Постанова ВР України № 3858-12 від 21.01.1994 р.

5. Географічна енциклопедія України. - К.: Укр. Рад. енцик. ім. М. П . Бажана, 1989. - Т. 1.

6. Географічна енциклопедія України. - К.: Укр. Рад. енцик. ім. М. П . Бажана, 1990. - Т. 2.

7. ГОСТ 28681.2-95 "Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристические услуги. Общие требования".

8. ГОСТ 28681.3-95 "Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов".

9. Інструкція Державного комітету України по туризму "Про порядок видачі суб'єктам підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг" від 27 липня 1994 р. № 79.

10. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учебн. пособие: для вузов. - М.: Аспект Пресе, 2001.

11. БиржаковМ. Б. Введение в туризм. - СПб.: Издательский Торговый Дом "Герда", 1999.

12. Борисов К. Г. Международный туризм и право: Учебн. пособие. - М.: Издательство "НИМП", 1999.

13. Балабанов И. Т., Балабанов А . И. Экономика туризма. Учебн. пособие . - М.: Финансы и статистика, 1999.

14.Винниченко І. І. Середовище турбізнесу. Навч. посібник. - К.: Академперіодика, 2006.

15.Гірняк О. М., Лазановсъкий П. П. Менеджмент. - Львів: "Магнолія плюс". 2006.

16. Гостиничный и туристический бизнес / Под ред. проф. Чуднов-ского А. Д. - М., Тандем, Изд. ЭКМОС, 2000.

17. Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности: учеб. пособие. - М.: Нолидж, 1996.

18. Джон Р. Уокер. Введение в гостеприимство. - М., ЮНИТИ.

1999.

19. Ефремова М. В. Основы технологии туристского бизнеса. Учебн. пособие. - М.: Издательство "Ось-89", 1999.

20. Зорин И. В., Квартальное В. А. Туристский терминологический словарь. - М.: Советский спорт, 1999.

21. Ефремова М. В. Основы технологии туристского бизнеса. Учебн. пособие. - М.: Издательство "Ось-89", 1999.

22. Євдокименко В. К. Регіональна політика розвитку туризму. - Чернівці: Прут, 1996.

23. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. - М.: БГЭУ, 1999.

24. Квартальянов В. А. Туризм: теория и практика. Избранные труды в 5-ти томах. - М.: Финансы и статистика, 1998.

25. Квартальянов В. А. Туризм. - М.: Финансы и статистика, 2002.

26. Квартальянов В. А. Иностранный туризм. - М.: Финансы и статистика, 1999.

27. Квартальное В. А., Колесник Н. В. Введение в специализацию. Ч. 1. Менеджмент иностранного туризма: Учебн. пособие. - М.: Советский спорт, 2000.

28. Квартальянов В. А., Романов А. А. Международный туризм: политика развития. - М.: Советский спорт, 1998.

29. Квартальное В. А. Туризм. - М.: Финансы и статистика, 2000.

30. Львівщина туристська: Путівник / М. В. Гончар.

31. Маринин М. М. Туристские формальности и безопасность в туризме. - М.: Финансы и статистика, 2002.

32. Моисеева Н. К. Стратегическое управление туристической фирмой: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000.

33. Насладищєв А. В. Місце і роль індустрії туризму в сучасній економіці. - М.: Известия АН СРСР, сер. Економічна, № 3, 1991.

34. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - Минск: Новое знание, 2003.

35. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм / Пер. с англ. под. ред. Р. Б. Ноздревой. - М.: ЮНИТИ-1998.

36. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. под общ . ред. Е. М. Пеньковой. - М.: Прогресс, 1990.

37. Кравців В. С. Соціально-економічні мотиви вибору стратегії розвитку туризму в Карпатському регіоні // Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам'яті народу засобами туризму: Тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. Ч. 1. - К., 1994.

38. Кравців В. С. Рекреаційне освоєння Карпат у контексті регіональних і державних інтересів // Проблеми соціально-економічної географії Західного регіону України. - К, 1993.

39. Кравців В. С, Євдокименко В. К., Габрелъ М. М., Копач М. В. Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації. - Чернівці: Прут, 1995.

40. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. - К: Академвидав, 2003.

41. Куриляк В. Є. Міжнародний менеджмент. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2004.

42. Курорты. Энциклопедический словарь. - М., 1998.

43. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг. - К: "Альтпрес", 2002.

44. МальськаМ. П., Худо В. В. Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності. Навч. посібник. - Львів: Видавничий центр ім. Ів. Франка,

2002.

45. МалъсъкаМ. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2004

46. Мініч І. М. Основні підходи до класифікації підприємств готельного господарства // Масове харчування, готельне господарство і туризм в умовах ринкових відносин: 36. наук. праць. - К.: КДТЕУ, 1997.

47. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 1992.

48. Мойсеева Н. К. Стратегическое управление туристской фирмы. - М.: Финансы и статистика, 2000.

49. Нечай Л. І., Телеш Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. - Київ, 2003.

50. Основы туристской деятельности: Учебник / Г. И. Зорина, Е. Н. Ильина, Е. В. Мошняга и др.; Сост. Е. Н. Ильина. - М.: Советский спорт, 2000.

51. Олійник О. Туризм в Україні має перспективи // Урядовий кур'єр. - № 35. -1997.

52. Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Туристичні основи туризмоло-гії. Навч. посібник. - К.: Ніка-Центр, 2005.

53. Підвищення рівня послуг у готельному бізнесі: Практичні рекомендації. ЛАРТ. - Львів, 2004.

54. Пузакова Е. П., Честникова В. А. Международный туристический бизнес. - М., Экспертное бюро-М, 1997.

55. Сапунова В. Туризм. Эволюция. Структура. Маркетинг. - М.: Ось-89, 1997.

56. Сенин В. С. Организация международного туризма. Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1999.

57. Соловьев Б. Л., Толстова Л. А. Менеджмент гостеприимства: Справочно-методическое пособие. - М., 1997.

58. Статистичний щорічник України за 1999 рік / Державний комітет статистики України. - К: Українська енциклопедія, 1999.

59. Ткаченко А. "Квадратура тура". Бизнес. - № 37 (192) 24 сентября 1996 р.

60. Туган-Барановсъкий M. І. Журнал "Мир божий".Стаття "Психологічні фактори суспільного розвитку", 1904.

61. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник / Под ред. проф. Чудновского А. Д. - М., Тандем, Изд. ЭКМОС, 1999.

62. Туристичний путівник "Львів" САМІТ'99 / За ред. Яворівського С. - Львів: Кубок Карпат, 1999.

63. Тян Р. Б. Планирование деятельности предприятия. - МА-УП. - Киев, 1998.

64. Уніфіковані технології готельних послуг / За ред. В. К. Федор-ченко. - К.: Вища пік., 2001.

65. Усов В. В. Організація обслуговування в ресторанах. - M.: Вища школа, 1990. - 230 c.

66. Федорченко В. К., Дворова Т. А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник. - К.: Вища пік., 2002.

67. Федорченко В. К. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 2001.

68. Федорченко В. К. Туризм на пороге XXI века // Гостиничный бизнес. - 2002.

69. Федорченко В. К., Мініч I. M. Туристський словник-довідник. - К.: Дніпро, 2000.

70. Ховард К., Короткое Э. Принципы менеджмента: управление в системе цивилизованного предпринимательства: Учеб. пособие. - М., 1996.

71. Чорненька H. Організація туристичної індустрії. - К.: Атіка, 2006.

72. Шолохов В. H. Організація і проведення екскурсій. - М., Про-физдат, 1965.

73. Экономика и организация туризма: международный туризм. Под ред. И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчевой. - М.: КНОРУС,

2005.

74. Andrzej Kowalczyk Geografнa Turyzmu.-Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1997.

75. Fr. Buttle Hotel & Food Service Marketing // GB, Kent. - 1993.

76. Die Tourismuslehre im Grundriss, Bern, Stuttgart, 1991.

77. Cochran, T. C. Business in American Life: A History. McGraw Hill,

1974.

78. Doeringer, P. B. (Ed.). Turbulence in the American Workplace. Oxford University Press, 1991.

79. Kaczmarek J., Stasiak A., Wlodanczyk B. Produkt turystyczny.

80. Pilotaz wycieczek zagranicznych. Red. Zygmunt Kruczek. Wydawca: PUS "Mentor". Krakow. 1996.

81. Potencjal Turystyczny Ukrainy zachdniej. PUUCI, Warszawa, 2005.

82. Problemy rozwoju turystyki, tom VIII. Praca zbiorowa pod redakcija naukowa Zygmunta Jozefa Ptzychodzenia.

83. Gaworecki W. Turystyka. Wydanie IV zmienione. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru