Загальне землезнавство - Олійник Я.Б. - 5.11. Гіпсографічна крива

Наочне уявлення про вертикальне розчленування рельєфу Землі та про співвідношення площ різних ступенів висот і глибин дає гіпсографічна крива. її будують в системі прямокутних координат шляхом відкладання висот і глибин по осі ординат, а площі, яку вони займають, — по осі абсцис (рис. 16).

Гіпсографічна крива

Рис. 16. Гіпсографічна крива

Аналіз гіпсографічної кривої свідчить, що на суші переважають висоти менше 1000 м — на них припадає близько 70 % поверхні суходолу. Середня висота суші становить 875 м. В океані домінуючими в глибини в межах від 3000 до 6000 м (близько 50 % площі земної поверхні). Середня глибина Світового океану — 3794 м. Отже, для Землі в цілому більш характерні від'ємні гіпсометричні характеристики. Звертає на себе увагу певна симетричність в характері кривої в лівій (материковій) і правій (океанічній) частинах. їх симетричність зумовлена тим, що і значні висоти, і великі глибини океану займають невеликі площі земної поверхні (відповідно 1,6 % і 1 %). Тому крива на цих відрізках графіка стрімко опускається. Решта кривої плавно знижується зліва направо. Перегин кривої (він відповідає материковому схилу) відокремлює материкову частину кривої від океанічної.

Гіпсографічну криву можна розглядати як узагальнений ідеальний профіль поверхні твердої земної кори. Зміна нахилу кривої відповідає характерним ступеням висот на суші і глибин в океані. Гіпсографічні криві використовують при картографічних роботах, коли необхідно виявити характерні рівні рельєфу для обґрунтування висоти перетину горизонталями.

Хоча на графіку найбільші і найменші висоти розташовані на протилежних кінцях гіпсографічної кривої, фактично на Землі в ряді випадків високі гори на суші і глибокі западини в океані розташовані поруч. Таке явище спостерігається вздовж Тихоокеанського узбережжя, де материкові й острівні гори нависають над численними океанічними жолобами. В цих областях особливо проявляється взаємодія ендогенних і екзогенних факторів, для них характерна висока сейсмічна активність.

Контрольні запитання і завдання

1. Назвіть основні літосферні плити (див. рис.14).

2. Яка відмінність океанічної земної кори від материкової?

3. Які хімічні елементи найбільш поширені у складі земної кори і земної кулі?

4. Як поділяються гірські породи за своїм походженням?

5. Чим відрізняється гірська порода від мінералу?

6. Який вік Землі?

7. На які ери поділяється геологічна історія Землі?

8. Які основні події відбувалися в кайнозойську еру?

9. Яку будову має платформа?

10. Які рухи земної кори ви знаєте? Які фактори їх зумовлюють?

11. Назвіть гірські системи, які входять до складу альпійсько-гімалайського геосинклінального поясу.

12. У межах яких тектонічних структур знаходиться територія України?

13. Під впливом яких факторів відбувається формування рельєфу Землі?

14. Які основні закономірності розподілу на Землі материків та океанів?

15. Як визначають силу землетрусів?

16. Чому одні вулкани називають діючими, а інші згаслими?

17. Які основні форми земної поверхні?

18. Як поділяються гори за висотою над рівнем моря?

19. Які основні закономірності у розподілі материків і океанів?

20. Які особливості будови серединно-океанічних хребтів?

21. Як будується гіпсографічна крива? Поясніть закономірності, які вона відображає.

22. Складіть порівняльну таблицю геологічних ер за їхніми основними ознаками.

23. Знайдіть на карті ділянки земної кори різних типів. Чи відповідає межа материків і океанів відповідним типам кори?

24. Складіть таблицю порівняльних характеристик складу внутрішніх геосфер Землі.


Глава 6. АТМОСФЕРА
6.1. Склад повітря
6.2. Будова атмосфери
6.3. Радіація в атмосфері
6.4. Тепловий баланс Землі
6.5. Температура повітря
6.6. Баричне поле Землі і вітер
6.7. Загальна циркуляція атмосфери
6.8. Місцеві вітри
6.9. Повітряні маси і фронти
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru