Землеробство - Гудзь В.П. - 4.3. Заходи створення глибокого родючого орного шару ґрунту

4.3.1. Значення глибини й окультуреності орного шару ґрунту та способи його поглиблення

Як показала практика світового землеробства, наявність глибокого кореневмісного шару, створюваного поступовим та інтенсивним окультурюванням ґрунту, дає можливість одержувати високі та сталі врожаї сільськогосподарських культур, повніше використовувати вологу і поживні речовини ґрунту та ефективніше - науково обґрунтовані норми добрив. Створення глибокого орного шару визначає умови для ведення стійкого інтенсивного високопродуктивного землеробства.

Встановлено, що чим глибший орний шар, вища його родючість і окультуреність, тим вища урожайність сільськогосподарських культур.

При поглибленні орного шару, як правило, небажано виносити на поверхню малородючий шар ґрунту з поганими фізичними і хімічними властивостями. Тому один із головних способів залучення нижніх підорних шарів у кореневмісний шар - розпушування його з внесенням на велику глибину добрив, насамперед органічних.

Особливу турботу для землеробів становлять ґрунти з низькою родючістю, які потребують великих затрат і уміння для одержання стабільно високих урожаїв усіх сільськогосподарських культур. До цих ґрунтів належать дерново-підзолисті й сірі лісові різного гранулометричного складу, солонці й солонцюваті ґрунти та ін. Для них характерні наявність неглибокого орного шару з низьким вмістом гумусу, високою кислотністю або лужністю, несприятливими агрофізичними, фізико-хімічними і біологічними властивостями. Тому без окультурення цих ґрунтів неможливо одержувати високі й сталі врожаї.

При цьому коренева система більшості рослин розвивається в основному в орному шарі, де вона краще забезпечується необхідними факторами життя. В підорні, ущільнені і з несприятливими властивостями шари коренева система проникає слабо. В більшому об'ємі окультуреного ґрунту розвивається більша коренева система рослин.

Від глибини й окультуреності орного шару ґрунту багато в чому залежить використання потенційної продуктивності культури, сорту чи гібриду. Глибокий окультурений шар порівняно з мілким краще забезпечує рослини вологою й поживними речовинами завдяки кращій водопроникності й вологоємності, більшій біологічній активності, що зумовлює інтенсивніший розвиток кореневої системи рослин у нижніх, глибоких, шарах ґрунту. Це сприяє стійкому забезпеченню умовами життя рослин і збільшує їх урожайність.

Таким чином, глибина орного шару, його окультуреність - важливі показники родючості ґрунту і величини врожаю.

Проте обмежуватися тільки окультуренням неглибокого орного шару недостатньо, тому що підорні шари, маючи низьку родючість, незадовільні агрофізичні й агрохімічні властивості, різко обмежують величину врожаю сільськогосподарських культур.

У зв'язку з особливим значенням більш глибокого окультуреного орного шару в одержанні стабільно високих урожаїв розробляються технології і способи поглиблення та окультурювання орного шару з урахуванням особливостей ґрунтово-кліматичних умов.

На слабкоокультурених, з неглибоким перегнійним шаром ґрунтах залучення глибоким обробітком в орний шар неокультуреної частини підорних шарів, як правило, призводить до помітного зниження врожайності вирощуваних культур. Тому одночасно з поглибленням орного шару таких ґрунтів проводять заходи щодо комплексного окультурення, створюваного глибокого орного шару. Для цього ґрунт вапнують повними нормами, вносять у нього високі норми органічних і мінеральних добрив, широко впроваджують бобові рослини, науково обґрунтовуючи чергування культур.

Для створення глибокого орного шару застосовують різні способи:

- поступове збільшення глибини оранки звичайними плугами з вивертанням глибших шарів з одночасним внесенням органічних і мінеральних добрив, а за потреби - й вапна або гіпсу;

- оранка плугами з ґрунтопоглиблювачами, які розпушують ґрунт у борозні за плугом, не вивертаючи на поверхню глибших шарів. Лапи-ґрунтопоглиблювачі прикріплюють до рами після кожного корпуса плуга. Крім того, для поглиблення оранки без вивертання ґрунту використовують. плуги з вирізними корпусами;

- застосування комбінованого способу, коли підорний шар частково вивертається, а глибше вивернутого шару розпушується ґрунтопоглиблювачем і залишається на місці;

- глибоке розпушування без вивертання глибших шарів плугами без полиць і передплужників, глибокорозпушувачами-плоскорізами, культиваторами-чизелями тощо;

- плантажна оранка, за якої відбуваються практично такі самі процеси, як і під час оранки плугами з полицями і передплужниками, але на більшу глибину (до 60-70 см).

При двоярусній оранці плугами Г. М. Чікалікі орний шар ділиться на дві частини і кожну з них обробляють самостійно, з повним перевертанням скиби, а через декілька років ці частини орного шару міняють місцями. За триярусної оранки ґрунту цими самими плугами верхній шар (0-15 см) переміщується вниз, нижній (25-40 см) - наверх, середній (15-25 см) залишається на місці. В цьому разі відбувається незначне перемішування шарів ґрунту. Глибина кожного шару залежно від місцевих умов може змінюватися.

Застосовують також ярусну оранку плугами Н. І. Дальського і В. П. Мосолова.

Головні заходи щодо окультурювання ґрунтів при створенні глибокого орного шару з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов - високі норми меліорантів, органічних і мінеральних добрив у сівозміні з широким використанням бобових культур і сидератів. Надзвичайно велике значення мають органічні добрива, оскільки завдяки їм підвищується біогенність ґрунту, активно відтворюється родючість, зростає вміст гумусу, поліпшуються сприятливі властивості ґрунту для задоволення необхідних вимог рослин. Основний захід хімічної меліорації для кислих ґрунтів - вапнування, а для лужних - гіпсування.

Важливо також правильно визначити в сівозміні місце для поглиблення орного шару. При цьому необхідно враховувати реакцію культур на докорінні зміни при глибокому обробітку, а також провести окультурювання ґрунту (внесення хімічних меліорантів, великих норм добрив). Це доцільніше робити в полі чорного пару або під час ранньої зяблевої оранки.

Створення глибокого окультуреного орного шару - неодмінна умова підвищення родючості ґрунту. Збільшення глибини кореневмісного шару рослин і його окультурювання особливо ефективне за неглибокого залягання гумусового горизонту, недостатньої кількості елементів живлення або наявності шкідливих сполук у ґрунті. Чим глибший гумусовий горизонт і родючіший ґрунт, тим рідше поглиблюють орний шар у сівозміні. Вологі й глинисті ґрунти оброблюють частіше і на більшу глибину, ніж сухі та легкі.

4.3.1. Значення глибини й окультуреності орного шару ґрунту та способи його поглиблення
4.3.2. Поглиблення орного шару на різних типах ґрунтів
4.4. Мінімалізація обробітку ґрунту
4.5. Системи обробітку ґрунту під культури польових сівозмін
4.5.1. Обробіток ґрунту під ярі зернові, зернобобові і круп'яні культури
4.5.2. Обробіток ґрунту під просапні культури
4.5.3. Обробіток ґрунту під озимі культури
Обробіток ґрунту в чистому пару
Обробіток буферних і кулісних парів
Обробіток ґрунту в зайнятих і сидеральних парах
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru