Фінанси підприємств - Шило В.П. - Як здійснюється фінансове прогнозування?

Основні етапи прогнозування потреб фінансування:

o Складання прогнозу продажів статистичними й іншими доступними методами.

o Складання прогнозу змінних витрат.

o Складання прогнозу інвестицій в основні й оборотні активи, необхідні для досягнення необхідного обсягу продажів.

o Розрахунок потреб у зовнішньому фінансуванні й вишукування відповідних джерел. Перший етап здійснюється на основі маркетингових досліджень. Іншими займаються фінансисти.

Існує два головних методи фінансового прогнозування. Один з них грунтується на концепції грошових потоків і зводиться, власне кажучи, до розрахунку фінансової частини бізнес-плану.

У другому методі всі обчислення робляться на основі наступних припущень:

o Змінні витрати, поточні активи й поточні зобов язання при нарощуванні обсягу продажів на певну кількість відсотків збільшуються в середньому на стільки ж відсотків.

o Відсоток збільшення вартості основних засобів розраховується під заданий відсоток нарощування обороту відповідно до технологічних умов бізнесу й з урахуванням наявних недовантажених основних засобів на початок періоду прогнозування, ступенем матеріального й морального зносу засобів виробництва й т.п.

o Довгострокові зобов'язання й акціонерний капітал беруться в прогноз незмінними. Нерозподілений прибуток прогнозується з урахуванням норми розподілу чистого прибутку на дивіденди й чистої рентабельності реалізованої продукції: до нерозподіленого прибутку базового періоду додається прогнозований чистий прибуток і віднімаються дивіденди.

Прорахувавши все це, з'ясовують, скільки пасивів не вистачає, щоб покрити необхідні активи - це й буде необхідна сума додаткового зовнішнього фінансування.

Таким чином, потреба в зовнішньому фінансуванні буде тим більшою, чим більші нинішні активи, темп приросту виручки й норма розподілу чистого прибутку на дивіденди, і тим менше, чим більше нинішні пасиви й чиста рентабельність реалізованої продукції.

Системи фінансового планування і форми реалізації його результатів на підприємстві

Системи планування прибутку

Форми реалізації результатів фінансового планування

Період планування

Стратегічне планування

Розробка довгострокового плану роботи підприємства, загальної фінансової стратегії і фінансової політики по основних напрямках фінансової діяльності

біля 3-х років

Поточне планування бюджетів

Розробка бюджетів по основних напрямках фінансової діяльності підприємства

1 рік

Оперативне планування

Розробка платіжних календарів і інших форм оперативних планових завдань по всіх основних питаннях фінансової діяльності

місяць, квартал

Стратегічне планування - це процес визначення дій, необхідних для досягнення стратегічної мети (наприклад: збільшення прибутку, збереження положення на ринку, лідерство в галузі).

Стратегічне планування припускає дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища і кон'юнктури фінансового ринку, конкретизацію цільових показників, розробку фінансової політики і системи організаційно-економічних заходів.

Поточне планування припускає розробку бюджетів на майбутній рік з розбивкою по кварталах. Вихідними передумовами для їхньої розробки є:

o напрямок фінансової діяльності на майбутній період;

o фінансова політика по окремих аспектах фінансової діяльності підприємства;

o плановані обсяги виробництва і реалізації продукції;

o фінансова стратегія підприємства і цільові стратегічні нормативи по основних економічних показниках операційної діяльності підприємства;

o система розроблених на підприємстві норм і нормативів витрат окремих ресурсів;

o діюча система ставок податкових платежів і норм амортизаційних відрахувань;

o середні ставки кредитного і депозитного відсотків на фінансовому ринку;

o результати фінансового аналізу за попередній період.

10.2. Фінансовий план та порядок його складання
Навіщо необхідний бізнес-план і як його скласти?
10.3. Оперативне фінансове планування
Змістовний модуль 11. Фінансова санація підприємств
11.1. Фактори виникнення фінансової кризи на підприємстві
11.2. Економічний зміст та порядок проведення фінансової санації
11.3. Джерела проведення фінансової санації
Форми санації
Сутність банкрутства
Види банкрутства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru