Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Значимі властивості документа

Системний підхід до вивчення документа

Пояснити сутність документа - це завдання, котре можна вирішити за допомогою теорії системного підходу - методологічного напряму в науці, що ставить своїм завданням розробку засобів та методів дослідження складно-організованих об'єктів-систем.

Згідно означеного теоретичного підходу будь-яка система (проста чи складна) конструюється з обмеженої кількості елементів, пов'язаних між собою певною метою функціонування. Проста система - це сукупність однорідних елементів, що виконують необхідну для існування системи функцію. Якщо в системі кілька таких сукупностей, то кожна з них набуває рангу підсистеми, а вся система стає складною [32].

Різновидом системного підходу є структурно-функціональний підхід, згідно якого об'єкт одночасно може входити до декількох систем, виконуючи в кожній із них свої специфічні функції. Зазначені функції обумовлюються не стільки його суттю, скільки факторами зовнішнього середовища, наявними зв'язками в системі, до якої цей об'єкт відноситься.

Один і той самий об'єкт може мати властивості, які використовуються в конкретній системі і які можуть бути зовсім не придатними для іншої. Маніпулюючи об'єктом, його можна застосовувати в різних аспектах, доки ті чи інші властивості не будуть виявлені максимально, що дасть можливість об'єкту посісти відповідне місце в системі й наділити його необхідними функціями.

Потреба системного вивчення документа диктується, насамперед, необхідністю як ідентифікації того чи іншого матеріального (речовинного) носія інформації, яким виступає документ, так і визначенням його властивостей та функцій як об'єкта тієї чи іншої сфери соціально-комунікативної діяльності (бібліотечної, бібліографічної, архівної, а також інформатики, документознавства тощо). Тому, з одного боку, документ виступає сам як проста система (у єдності матеріального носія та інформації), а з іншого - документ стає елементом більш загальної системи - наприклад, того чи іншого виду управлінської, технічної, картографічної документації тощо, документного потоку або масиву.

Системний підхід до вивчення документа полягає в аналізі всіх його характеристик:

- властивостей, ознак і функцій;

- інформаційної складової (як основного призначення документа);

- видів інформації, що фіксується в документі;

- матеріальної (фізичної) складової документа, його основи, способу запису й форми носія;

- реквізитів, що є обов'язковими позначками для документа;

- у термінологічних трактуваннях дефініції "документ" у його історичному генезисі.

Вищезазначене уможливлює віднесення документів як до категорії складноструктурованих систем, так і бути елементом системи вищого порядку, змушуючи його призвичаюватись під неї.

Значимі властивості документа

З точки зору структурно-функціонального підходу документ - це умовне означення певної групи об'єктів штучного походження, які мають певні властивості й виконують відповідні функції. У залежності від виду документ може мати певну кількість властивостей, які відрізняють його від інших об'єктів, і залежно від ситуації обумовлюють його функціональне призначення.

Найбільш значимі властивості текстового документа можна звести в таблицю 2.7.

Таблиця 2.7. Властивості текстового документа

Назва властивості

Тлумачення терміна

1.

Атрибутивність

Наявність невід'ємних складових, без яких він не може існувати

2.

Функціональність

Призначення для передачі інформації в просторі й часі

3.

Структурованість

Тісний зв'язок елементів і підсистем, що забезпечує єдність і цілісність документа

Для іконографічного документа наявність таких властивостей як атрибутивність та структурованість не обов'язкові.

Сукупність властивостей документа - це особлива цілісна система, яка виконує покладені на неї суспільством функції. Зв'язок між властивостями досить тісний, тому виокремити їх можна лише умовно.

Одночасне функціонування документа в різних документних системах збагачує його властивості й може слугувати зовнішнім стимулом його розвитку.

Основні ознаки документа
Загальні та спеціальні функції документа
8. Матеріальна та інформаційна складові документа
Матеріальна складова документа
Інформаційна складова документа
Інформаційний рівень документа
9. Комунікаційні можливості документа
Документ як джерело інформації
Інформаційні потоки
Інформаційні ресурси як сукупність інформації в комунікаційних системах
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru