Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г.О. - 1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту

Функція являє собою "зовнішній прояв властивості якогось об'єкта в даній системі відносин"1.3 погляду економіки функції означають прояв їхньої сутності в реальній дійсності, специфічні способи вираження притаманних категорії властивостей. Функції є завжди похідними від сутності, яку вони виражають, і показують, яким чином реалізується суспільне призначення даної економічної категорії.

Фінансовий менеджмент реалізує основну мету і завдання, що стоять перед ним, через систему певних функцій. Умовно їх можна поділити на такі види:

1. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи:

- розробка фінансової стратеги підприємства;

- створення організаційних структур, що забезпечують прийняття управлінських рішень;

- формування інформаційної системи підприємства для обґрунтування цілей управлінських рішень;

- створення комплексу технічних засобів для забезпечення діяльності інформаційної системи фінансового менеджменту;

2. Функції фінансового менеджменту як керованої системи:

- управління джерелами фінансування;

- управління капітальними вкладеннями та оцінкою їхньої ефективності;

- управління оборотним капіталом;

- управління фінансовим плануванням;

- аналіз фінансової діяльності і фінансовий контроль. Класифікацію функцій фінансового менеджменту в найбільш загальному вигляді подано на рис. 1.2.

Класифікація функцій фінансового менеджменту

Рис. 1.2. Класифікація функцій фінансового менеджменту

Розглянемо зміст основних функцій фінансового менеджменту.

Функції фінансового менеджменту як керуючої системи включають:

1. Розробку фінансової стратегії підприємства.

Зміст логіки стратегічного фінансового планування розкривають такі її структурні елементи: визначення і формулювання мети або системи цілей, яких прагне досягти в планованому періоді суб'єкт стратегічного планування; аналіз вихідного рівня розвитку об'єкта стратегічного планування в період, що передує планованому, і уточнення параметрів досягнутого рівня та його структури до початку цього періоду; визначення обсягу і структури потреб суспільства в планованому періоді в результаті функціонування відповідного об'єкта стратегічного фінансового планування; виявлення обсягу і структури фінансових ресурсів, наявних на початок планованого періоду і знову утворюваних у планованому періоді; узгодження, балансування потреб і ресурсів підприємства шляхом подолання тимчасових протиріч, невідповідностей між ними на основі шкалювання, ранжування потреб і підготовки управлінських рішень у формі стратегічних фінансових прогнозів, програм і планів. Фінансова стратегія підприємства розглядається як складова частина загальної стратегії його економічного розвитку.

2. Створення організаційних структур, що забезпечують прийняття управлінських рішень.

Фінансовий менеджмент як керуюча система характеризується наявністю суб'єкта управління. У найзагальнішому плані - це фінансова служба підприємства. Вона, як правило, будується за функціональною ознакою з виділенням конкретних підрозділів. Організація фінансових служб на підприємстві перебуває в постійному розвитку. Це викликано посиленням впливу зовнішніх чинників, збільшенням значущості фінансових потоків і використанням усе більш складних фінансових інструментів. Організаційні структури фінансового менеджменту повинні бути інтегровані в загальну організаційну структуру управління підприємством.

3. Формування інформаційної системи підприємства для обґрунтування цілей управлінських рішень.

У процесі реалізації цієї функції необхідно вивчити техніку формування бази даних, використовуючи такі способи:

- сканування середовища (пошук уже сформованої інформації);

-моніторинг середовища (відслідковування поточної інформації, та тієї, що тільки з'являється);

- прогнозування (спроби створити інформацію про майбутній стан середовища).

Відслідковування інформації слід здійснювати в рамках таких трьох головних типів систем одержання Інформації:

- іррегулярні системи. Поширені в дослідженнях особливих ситуацій;

- регулярні (періодичні) системи. Для них характерний періодичний, частіше за все щорічний огляд подій;

- системи неперервного огляду. Постійно досліджують значущі елементи середовища організації, є стійким компонентом процесу фінансового планування.

Характер інформації про середовище, необхідного для розробки фінансової стратегії, має визначатися з урахуванням ознак, необхідних для характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Оцінка інформації є заключним етапом аналізу організаційного середовища. Результати оцінки використовуються як основа для стратегічного фінансового аналізу і визначення можливих варіантів фінансової стратегії підприємства.

4. Створення комплексу технічних засобів для забезпечення діяльності інформаційної системи фінансового менеджменту.

Подальший розвиток і вдосконалення комп'ютерної техніки дозволяє створювати і розширювати арсенал використовуваних засобів і методів опрацювання інформації. На базі наявного на підприємстві комплексу технічних засобів повинні вирішуватися такі конкретні завдання:

- забезпечення проведення комплексного аналізу в умовах автоматизації опрацювання інформації і впровадження інформаційних технологій в управління підприємством;

- здійснення аналізу планових і оперативних управлінських впливів на їхні зовнішню збалансованість і внутрішню оптимізацію;

- проведення зовнішнього фінансового аналізу за даними фінансової звітності підприємства;

- надання користувачу можливості творчо розширювати й вдосконалювати конкретні завдання фінансового аналізу.

Головними критеріями вибору комплексу технічних засобів для забезпечення діяльності інформаційної системи фінансового менеджменту є:

- мінімізація вартості опрацювання інформації;

- періодичність і терміновість її опрацювання;

- мінімізація трудозатрат для її опрацювання.

Функції фінансового менеджменту як керованої системи містять:

1. Управління джерелами фінансування.

У процесі реалізації цієї функції визначається загальна потреба в капіталі для формування активів підприємства. При цьому необхідно враховувати обсяг операційної діяльності, оптимізацію складу структури активів з позиції ефективного і комплексного їх використання.

2. Управління капітальними вкладеннями та оцінка їх ефективності.

Необхідно враховувати стратегію розвитку підприємства; формування найважливіших напрямків інвестиційної діяльності підприємства; розробку реальних інвестиційних програм; вибір найбільш ефективних форм виробничої діяльності.

3. Управління оборотним капіталом.

Проблемами даного виду управління є визначення загальної потреби в оборотних коштах для фінансування створених активів підприємства; оптимізація структури капіталу з метою ефективного його використання; розробка заходів щодо рефінансування капіталу в найбільш вигідні види оборотних активів.

4. Управління фінансовим плануванням.

Функціями цього виду управління є: визначення обсягу коштів та їхніх джерел, необхідних для виконання планових завдань; виявлення резервів зростання доходів, економії у витратах; встановлення оптимальних пропорцій у розподілі коштів між централізованими і децентралізованими фондами та ін.

5. Аналіз фінансової діяльності і фінансовий контроль.

Підходи до послідовності проведення аналізу включають: розрахунок і оцінку узагальнюючих показників ефективності використання капіталу, вивчення його складу і структури в оцінці платоспроможності і фінансової стабільності; загальну характеристику й оцінку активів та їхніх джерел в оцінці платоспроможності, фінансової стійкості та ефективності використання активів; аналіз фінансових результатів у загальній оцінці динаміки і структури статей бухгалтерського балансу, фінансової стійкості і ліквідності, ефективності діяльності підприємства; фінансовий контроль як сукупність дій і операцій щодо перевірки фінансових і пов'язаних з ними питань діяльності суб'єктів господарювання і управління із застосуванням специфічних форм і методів його організації.

Процес управління фінансовою діяльністю підприємства передбачає розробку певного механізму фінансового менеджменту, що має включати систему основних показників, за допомогою яких можна оцінити з достатнім ступенем точності його поточні і стратегічні можливості.

Поточна й оперативна фінансова робота на підприємстві супроводжується в практичній діяльності організацією фінансового забезпечення виробничої діяльності, постійною підтримкою платоспроможності на необхідному рівні.

1.4. Правове, податкове і фінансове середовище бізнесу
1.4.1. Правове середовище бізнесу
1.4.2. Податкове середовище бізнесу
А. Податок на прибуток підприємств
Б. Податок на доходи фізичних осіб
1.4.3. Фінансове середовище бізнесу
1.4.3.1. Призначення фінансових ринків
1.4.3.2. Фінансові ринки
1.4.3.3. Фінансові посередники
1.4.3.4. Фінансові брокери
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru