Фінансовий менеджмент - Шелудько В.М. - Практикум

Скласти помісячний бюджет поточних надходжень та витрат на період з 1 липня по 1 січня для підприємства, що займається пошиттям та оптовим продажем жіночих сумок. Щомісячні обсяги реалізації становлять 1000 сумок, крім серпня, листопада, лютого та травня, коли обсяги реалізації зростають у 1,3 раза. Ціна реалізації однієї сумки — 200 грн.

Розрахунки за продукцію з оптовими покупцями здійснюються в середньому протягом двох місяців. При цьому 50 % покупців сплачують кошти протягом першого місяця, 40 % — протягом другого, 10 % — протягом третього місяця. Закупівля сировини для пошиття сумок здійснюється за місяць до того, як сировина буде використана з відстрочкою платежу на один місяць.

Витрати на сировину становлять 60 % ціни реалізації, заробітна плата — 20 %, плата за оренду приміщень, комунальні та інші платежі — 10 000 грн на місяць.

У липні підприємство має внести до бюджету податки на суму 60 000 грн, у жовтні — 80 000 грн. Мінімальний залишок грошових коштів на рахунку повинен бути не менш як 40 000 грн. Залишок коштів на рахунку на початок липня становив 52 000 грн.

Розв'язування

Протягом місяця підприємство реалізує при звичайному попиті сумок на суму: 1000-200 = 200 000 грн, коли попит зростає у 1,3раза — на суму: 1300 • 200 = =260 000 грн (рядок 1 табл. 12.1). При поступовій оплаті за продукцію протягом трьох місяців щомісячні надходження підприємства від продажу сумок становлять відповідно 60, 40 і 10 % виручки за відповідний місяць (рядки 2—4). Загальні щомісячні надходження від реалізації продукції (рядок 5) визначаються сумою рядків 2—4.

Оплата підприємством сировини здійснюється з урахуванням відстрочки платежу в місяці, що передує реалізації продукції, у розмірі 60 % виручки від реалізації. Заробітна плата становить 20 % обсягу реалізації наступного місяця (рядки 6, 7).

Чисті грошові надходження підприємства є різницею між надходженнями та витратами за відповідний період (рядок 11). Залишок коштів на початок місяця та чисті грошові надходження за місяць формують залишок коштів на кінець місяця (рядок 13). Останній може бути як додатною, так і від'ємною величиною, оскільки є показником прогнозного бюджету, основна мета якого полягає у виявленні майбутніх потреб підприємства у грошових коштах. Враховуючи потребу підприємства підтримувати мінімальний залишок грошових коштів на рахунку на рівні 40 000 грн (рядок 14), можна оцінити потребу підприємства в грошових коштах протягом другого півріччя.

Так, у липні та жовтні підприємство потребує поповнення запасу грошових коштів (за рахунок продажу цінних паперів або банківського кредитування) обсягом 60 000 грн та 38 000 грн відповідно для підтримання залишку грошових коштів на необхідному рівні. У вересні, листопаді й грудні підприємство має надлишок грошових коштів, який може бути використаний для здійснення альтернативних вкладень.

Контрольні запитання і завдання

1. Назвіть основні етапи процесу фінансового планування.

2. Які завдання вирішують короткострокові фінансові плани?

3. Розкрийте зміст основних документів короткострокового фінансового плану.

4. Якою є мета середньо- та довгострокового фінансового планування? Відповідь обґрунтуйте.

5. Розкрийте зміст основних розділів фінансового плану.

6. Як поділяють фінансові плани залежно від їх цільового спрямування та горизонту планування?

7. У чому полягають відмінності між довгостроковим та стратегічним фінансовим плануванням?

8. Які фінансові документи розробляють у процесі поточного фінансового планування?

9. Що визначає фінансовий цикл і як його можна розрахувати?

10. Що відображують витрати фінансування фінансового циклу?

11. Яке призначення готівкового бюджету і який порядок його складання?

12. Як впливає величина інтервалу планування на точність готівкового бюджету?

13. Дайте визначення фінансового циклу та готівкового бюджету.

14. Як у процесі складання готівкового бюджету можна визначити потреби підприємства в короткостроковому фінансуванні?

15. Яке призначення касового плану і яка його структура?

16. Якою є мета поточного фінансового планування?

17. Назвіть основні планові документи поточного фінансового плану.

18. Які методи використовують при плануванні фінансових показників діяльності підприємства?

19. У чому полягає суть балансового, нормативного та розрахунково-аналітичного методів фінансового планування?

20. З якою метою використовують аналіз беззбитковості, аналіз чутливості і фінансові коефіцієнти в процесі фінансового планування?

21. У чому полягає суть аналізу чутливості?

22. Якою є мета стратегічного фінансового планування?

23. Яке застосування мають економіко математичні моделі в процесі стратегічного фінансового планування?

24. Назвіть і розкрийте зміст основних моделей, які використовують у фінансовому плануванні.

25. Яку підготовчу роботу треба провести для того, щоб правильно спрогнозувати основні фінансові показники діяльності підприємства?

26. Розкрийте зміст понять "бюджет" і" бюджетування".

27. Які основні функції бюджетування?

28. Розкрийте зміст основних етапів процесу бюджетування.

29. У чому полягають причини незадовільного виконання бюджету?

30. У чому полягає процес формування системи бюджетів підприємства?

31. Дайте визначення операційного бюджету підприємства та розкрийте механізм його формування.

32. Який план є визначальним при формуванні операційного бюджету?

33. Який порядок складання планів реалізації та виробництва?

34. Які показники треба визначити для розрахунку собівартості виробленої та реалізованої продукції?

35. Дайте визначення бізнес-планів підприємства та інвестиційного проекту.

36. Розкрийте зміст бізнес-плану інвестиційного проекту.

37. Яку інформацію мають містити план маркетингу, організаційний та виробничий плани?

38. Які елементи витрат слід відображувати у кошторисі витрат за проектом?

39. Поясніть призначення та розкрийте зміст фінансового розділу бізнес-плану.

40. Які плани складають у процесі прогнозування фінансового стану підприємства?

ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Розділ І. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ РИНОК"
Тема1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ
1. Сутність фінансового ринку, необхідність і передумови його створення
2. Принципи та функції фінансового ринку
3. Структура фінансового ринку
4. Класифікація фінансових ринків
5. Фінансові активи та фінансові інструменти
Тема 2. регулювання фінансового ринку
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru