Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Нормативний документ: поняття та категорії

Нормативний документ: поняття та категорії

Нормативний документ - документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів.

Нормативний документ є продуктом стандартизації.

Стандартизація - це діяльність з метою досягнення відповідного ступеня впорядкування у визначеній галузі шляхом установлення положень для загального та багаторазового використання, для вирішення існуючих або можливих задач [6].

Діяльність у галузі стандартизації відома ще з давніх часів. Розвиток економічних зв'язків між країнами та розширення робіт із стандартизації в промислово розвинених країнах вимагали відповідного регулювання. Перші національні організації із стандартизації були створені у Великобританії (1911 p.), Німеччині (1917 p.), Франції, США (1918 p.). Після Першої світової війни стандартизація вже сприймалася як об'єктивна економічна необхідність, яка сприяла створенню національних органів зі стандартизації в більшості країн світу.

У 1926 р. розпочала свою роботу Міжнародна федерація національних асоціацій із стандартизації - ISA, у склад якої ввійшло біля 20 національних організацій із стандартизації. Вона розробила понад 180 міжнародних рекомендацій із стандартизації, але з початком Другої світової війни припинила свою діяльність.

У жовтні 1946 p. 25 країн під егідою ООН створено Міжнародну організацію зі стандартизації ISO, яка успішно діє й тепер. Мета її створення була сформульована таким чином: "... сприяти успішному розвитку стандартизації в усьому світі".

До європейських організацій, що займаються стандартизацією, відносяться: Європейський комітет зі стандартизації - CEN (створений 23.03.1961 р. на засіданні представників Європейського економічного співтовариства і Європейської асоціації вільної торгівлі) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці - CENELEC.

До початку 1995 р. у межах переходу до єдиного Європейського ринку CEN затвердив понад 1300 європейських стандартів, що встановлюють основні вимоги до конкретних видів продукції та послуг, до безпеки виробів і їх сумісності, функціональних властивостей, довговічності, а також якості продукції, системи якості й сертифікації.

Україна була прийнята в члени Міжнародної організації ISO 1 січня 1993 p., а 14 січня цього ж року стала членом міжнародної електротехнічної комісії ІЕС. Це дало їй право нарівні з іншими 90 країнами світу брати участь у діяльності більш як тисячі міжнародних робочих органів, технічних комітетів зі стандартизації й використовувати у своїй роботі понад 12 тисяч міжнародних стандартів.

У березні 1992 р. Україною була підписана угода про проведення державами СНД погодженої політики зі стандартизації, метрології та сертифікації. Відповідно до цієї угоди було створено Міждержавну раду з означених питань, а також передбачено, що державні стандарти колишнього Союзу є власністю всіх держав, які підписали угоду. Вони можуть використовуватися як міждержавні стандарти або як державні до розробки своїх національних стандартів.

Уся документація зі стандартизації в Україні регламентується Декретом Кабінету Міністрів та комплексом стандартів Державної системи стандартизації, перші стандарти якого введені в дію наказом Держстандарту України №116 від 29.07.1993.

Категорії нормативних документів зі стандартизації наведено на схемі 4.16.

Категорії нормативних документів

Схема 4.16 Категорії нормативних документів

Призначення вищезазначених категорій стандартів наведено в таблиці 4.7.

Як державні стандарти України, використовуються також державні стандарти колишнього Союзу PCP.

Галузеві стандарти, як і стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок, не повинні суперечити обов'язковим вимогам державних стандартів і підлягають державній реєстрації в Держспоживстандарті України (Державному комітеті з технічного регулювання та споживчої політики), який було створено в 2003 р. на базі Держстандарту.

Таблиця 4.7. Призначення нормативних документів зі стандартизації

Назва категорії нормативного документа

Основне призначення

1.

Державні стандарти України

Розробляють на:

-організаційно-методичні та загальнотехнічні об'єкти,

- вироби загальномашинобудівного застосування;

- складові елементи народногосподарських об'єктів державного значення (банківсько-фінансова система, транспорт, зв'язок, енергосистема, охорона довкілля, оборона тощо);

- продукцію міжгалузевого призначення; - продукцію для населення та народного господарства;

- методи випробувань

2.

Галузеві стандарти

Розробляють на продукцію за відсутності державних стандартів України чи в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів

3.

Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок

Розробляють у разі необхідності на поширення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, одержаних у окремих галузях знань чи сферах професійних інтересів

4.

Технічні умови

Розробляють для встановлення вимог, що регулюють стосунки між поста чальником (розробником, виробником) продукції, для якої відсутні державні чи галузеві стандарти (або в разі необхідності конкретизації вимог зазначених документів)

5.

Стандарти підприємства

Розробляють на продукцію (процеси, послуги), яку виробляють і застосовують (здійснюють, надають) лише на конкретному підприємстві

Порядок розроблення, узгодження, затвердження, розповсюдження, перевірки, перегляду, зміни та скасування стандартів регламентовано таким чином:

ДСТУ 1.2 - на державні стандарти

ДСТУ 1.3 - на технічні умови

ДСТУ 1.4 - на стандарти підприємств

Порядок уведення галузевих стандартів установлює орган, до сфери управління якого входять підприємства, установи, організації, на які поширюється дія стандарту. Стандарти науково-технічних і інженерних товариств встановлюють їхні статутні органи.

Стандарт як основний вид нормативного документа

Стандарт (від англ.- "норма, зразок") - нормативне виробничо-практичне видання з комплексом норм, правил і вимог щодо об'єкта стандартизації, установлених та затверджених у відповідності з чинним законодавством.

Ґрунтуються стандарти на загальних досягненнях науки, техніки, практичного досвіду й спрямовані на досягнення оптимальної користі для суспільства.

Видові категорії стандартів розкрито в таблиці 4.8.

Таблиця 4.8. Видові категорії стандартів

Категорія

Загальна характеристика

1.

Міжнародний

Стандарт, прийнятий міжнародною організацією зі стандартизації

2.

Регіональний

Стандарт, прийнятий регіональною міжнародною організацією зі стандартизації

3.

Міждержавний (ГОСТ)

Стандарт, прийнятий країнами СНД, що приєдналися до Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології й сертифікації і який застосовується ними безпосередньо

4.

Національний

Стандарт, прийнятий національним органом зі стандартизації однієї держави

Для різних категорій нормативних документів зі стандартизації розробляють стандарти таких видів:

основоположні

на продукцію, послуги

на процеси

методів контролю (випробувань, вимірювань, аналізу)

Детальна характеристика зазначених видів стандартів наведена в таблиці 4.9.

Таблиця 4.9. Види стандартів

Вид

Загальна характеристика

1.

Основоположні

Установлюють організаційно-методичні та загальнотехнічні положення ДЛЯ визначеної галузі стандартизації, а також терміни та визначення, загальнотехнічні вимоги та правила, норми, що забезпечують упорядкованість, сумісність, взаємозв'язок та взаємопогодженість різних видів технічної та виробничої діяльності під час розроблення, виготовлення, транспортування та утилізації продукції, охорону довкілля

2.

На продукцію, послуги

Установлюють вимоги до груп однорідної або конкретної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність своєму призначенню

3.

На процеси

Установлюють основні вимоги до послідовності та методів (засобів, режимів, - норм) виконання різних робіт (операцій) у процесах, що використовуються в різних видах діяльності та забезпечують відповідність процесу його призначенню

4.

Методів

контролю

(випробувань,

вимірювань,

аналізу)

Установлюють послідовність робіт, операцій, способи (правила, режими, норми) і технічні засоби їх виконання для різних видів та об'єктів контролю продукції, процесів, послуг

Технічні умови як невід'ємна частина документації на продукцію
Патентний документ: історія та юридичний статус
Патентна система України
Винахід та його патентоспроможність
Патент та його характеристика
Модуль 5. Видання як вид документа
18. Загальні ознаки видань
Визначення поняття "видання"
Особливості електронних видань
Електронні видання як вид електронних ресурсів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru