Фінансовий ринок - Шелудько В.М. - 6.3. Викуп акцій та збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

Акціонерне товариство може викуповувати в акціонерів акції для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Викуплені акції мають бути реалізовані або анульовані протягом року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, голосування та визначення кворуму па загальних зборах акціонерів провадяться без урахування викуплених акціонерним товариством акцій.

Причинами для викупу акцій можуть бути:

• забезпечення власників конвертованих облігацій акціями товариства;

• запобігання скуповуванню акцій товариства третіми особами;

• необхідність зменшення статутного капіталу через анулювання акцій;

• бажання зменшити кількість акцій, що перебувають у обігу на ринку;

• запобігання падінню ринкової ціни акцій;

• бажання отримати прибуток при подальшому перепродажу акцій тощо.

Збільшення статутного капіталу АТ може здійснюватись через випуск нових акцій, обмін облігацій на акції та збільшення номінальної вартості акцій.

Випуск нових акцій пов'язаний із залученням капіталу, збільшенням валюти балансу і зростанням частки власного капіталу в структурі капіталу товариства.

Збільшення номінальної вартості акцій відбувається за рахунок прибутку, отриманого товариством. Тобто частина прибутку або весь прибуток спрямовуються не на виплату дивідендів, а на збільшення статутного капіталу АТ. Відбувається капіталізація прибутку, отриманого акціонерами товариства. Збільшується валюта балансу, зростає частка акціонерного капіталу за рахунок внутрішніх джерел фінансування.

Обмін облігацій підприємства на акції цього підприємства характеризується лише зміною в структурі капіталу. Валюта балансу залишається незмінною, частка боргового капіталу зменшується на суму погашених облігацій, і на ту саму величину збільшується частка акціонерного капіталу.

Зменшення статутного капіталу здійснюється через зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості розміщених акцій. В останньому випадку певна кількість акцій викуповується акціонерним товариством та анулюється.

Зменшення статутного капіталу призводить до зменшення валюти балансу (якщо розрахунки провадяться за рахунок ліквідних активів) або до збільшення частки позикового капіталу (якщо розрахунки здійснюються за рахунок збільшення кредиторської заборгованості).

Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. Забезпечення більшості на загальних зборах акціонерів дає змогу суттєво впливати на фінансово-господарську діяльність товариства. Оскільки голосування на зборах відбувається за принципом "одна акція — один голос", забезпечення більшості на загальних зборах пов'язане з володінням так званим контрольним пакетом акцій. Величина контрольного пакету акцій не обов'язково має становити значну частину акцій. Для великих корпорацій ця величина може дорівнювати 5—7% загальної кількості акцій.

Відповідно до Закону України "Про господарські товариства" існують обмеження, пов'язані з проблемами здійснення контролю за діяльністю товариства, а саме:

• загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають більш як 60% голосів;

• з найбільш важливих питань (зміна статуту товариства, рішення про припинення діяльності товариства, створення дочірніх підприємств та філій тощо) рішення загальних зборів приймаються більшістю, що становить 3/4 голосів присутніх на зборах акціонерів;

• а інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах;

• акціонери, що володіють у сукупності більше ніж 10% голосів, можуть вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, а також вимагати включення питань до порядку денного загальних зборів та перевірки фінансово-господарської діяльності правління товариства.

ЧАСТИНА III. ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
Розділ 7. РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
7.1. Визначення і суть строкових угод
7.2. Історія виникнення та розвитку ринку строкових угод
7.3. Визначення термінів
Розділ 8. Ф'ЮЧЕРСНІ УГОДИ
8.1. Визначення і види ф'ючерсів
8.2. Механізм укладення ф'ючерсних угод
8.3. Основні принципи ціноутворення у форвардних та ф'ючерсних контрактах
8.4. Хеджування за допомогою ф'ючерсів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru