Фінансовий ринок - Шелудько В.М. - 14.3. Агентські послуги

У більшості випадків учасники фінансового ринку діють на ринку не безпосередньо, а через своїх агентів — фінансових посередників. Останні від імені і за рахунок клієнтів проводять операції на фінансовому ринку й отримують за це винагороду. Агентами на фінансовому ринку виступають брокери, що виконують заявки клієнтів на купівлю-продаж цінних паперів, фінансові посередники, що управляють майном фізичних або юридичних осіб, комерційні банки, які купують валюту для клієнтів від свого імені. Агентами вітчизняних комерційних банків на валютному ринку виступають юридичні особи, організовуючи па основі відповідної агентської угоди пункти з обміну валюти.

Відносини між агентом — фінансовим посередником та клієнтом регулюються відповідною агентською угодою. Договір про надання агентських послуг є договором-дорученням між довірителем і агентом, за яким довіритель доручає агенту виконання частини своїх функцій та повноважень за рахунок і від імені довірителя за певну випагороду. Згідно з агентською угодою одна особа (агент) здійснює певні юридичні чи фактичні дії за дорученням, за рахунок і в інтересах іншої особи (принципала).

Можна виділити два основних види агентських угод: договір доручення (трастовий договір) та договір комісії, в яких агент бере на себе зобов'язання викопувати певпі юридичні дії, у тому числі укладати угоди в інтересах клієнта. В договорі доручення агент (повірений, довірена особа) приймає на себе зобов'язання укладати від імені та за рахунок принципала (довірителя) угоди з третіми особами. Часто це не тільки укладання угод, а й виконання певних юридичних дій. Зокрема, довірче товариство є довіреною особою для своїх довірителів.

Договір доручення є однією з основ представництва. Він регулює лише взаємовідносини між довірителем та повіреним і не регулює їх взаємовідносини з третіми особами. Представництво від імені іншої сторони є однією з основних ознак, що дають змогу відрізнити договір доручення від договору комісії та договору підряду, в яких агент діє від свого імені.

У договорі комісії агент (комісіонер) зобов'язується укладати угоди від свого імені, але за рахунок принципала (комітента). Таку форму широко використовують у торгівлі цінними паперами, в діяльпості банків з обслуговування клієнтів. Як правило, комісіонер не відповідає за виконання умов угоди третьою стороною. Якщо за певну винагороду комісіонер приймає на себе зобов'язання перед комітентом щодо виконання умов угоди третьою особою, угода має назву делькредере. У договорі комісії набуває прав і залишається зобов'язаним перед третьою стороною агент на відміну від договору доручення, в якому права та обов'язки виникають безпосередньо у принципала.

Агентські послуги надаються як корпоративним, так і індивідуальним клієнтам. Основні види трастових операцій для фізичних осіб — управління майпом на довірчій основі і попечительство, розпорядження майном після смерті власника. Управління майном на довірчій основі може бути у вигляді довічного тресту, коли клієнт падає майно в довічне управління з передачею після смерті майна та доходу спадкоємцям. Страховий траст полягає в призначенні банка або іншої довіреної особи довірителем за страховим полісом.

Розпорядження майном після смерті власника — також поширений вид довірчих послуг. При цьому проводиться докладний опис майна, сплачуються всі борги клієнта, а сума, що залишається, розподіляється серед нащадків.

Корпоративний трест засновується у формі майна, переданого банку в забезпечення випуску цінних паперів. Траст на користь найманих працівників може набувати форми пенсійного плану або плану участі в прибутках. У першому випадку підприємець вносить кошти за затвердженою схемою у фонд, що перебуває в управлінні банком, для здійснення в подальшому пенсійних виплат співробітникам підприємства. В другому випадку підприємець передає час від часу частину прибутку в фонд на користь робітників підприємства по досягненні ними пенсійного віку або па іншу дату.

До агентських функцій належить також зберігання цінностей у сейфі. Банк здійснює зберігання та видачу в разі потреби цінностей за дорученням клієнта без прийняття самостійних рішень щодо управління цінностями. Іншим різновидом агентських функцій є зберігання, купівля-продаж ціпвостей, а також виплата доходу згідно з інструкцією довірителя. Найповніший набір агентських функцій включає не тільки зберігання, а й активне управління майном довірителя.

Існують також угоди, за якими агент займається не укладанням угод для клієнта, а виконує певні фактичні дії в інтересах клієнта. Прикладами таких угод є угоди, в яких агент займається оформленням певних документів, пошуком контрагентів для проведення операцій тощо.

Слід зауважити, що агентська угода в США, Англії та ряді інших країн призначена для регулювання відносин, які в більшості європейських країн визначаються угодами доручення та комісії.

14.4. Лізингові послуги
14.5. Факторингові послуги
14.6. Брокерська діяльність
14.7. Дилерська діяльність
14.8. Безготівкові розрахунки платіжними картками
Розділ 15. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
15.1. Основні функції та операції комерційного банку
15.2. Ресурси комерційного банку
15.3. Активи комерційного банку
15.4. Доходи та витрати банку
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru