Фінансовий ринок - Шелудько В.М. - 17.7. Довірчі товариства

Довірчі товариства здійснюють на території України представницьку діяльність з майном довірителів — фізичних та юридичних осіб відповідно до договорів, що укладаються між ними та довірителями. Довірителі майна — юридичні та фізичні особи — передають довірчому товариству повноваження власника майна, що їм належить, відповідно до умов укладеного між ними договору. Майном довірителя є кошти, цінні папери та документи, які засвідчують право власності довірителя.

Засновниками товариств можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Довірчі товариства створюються у вигляді товариств з додатковою відповідальністю. Учасники товариства відповідають за його зобов'язаннями своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум — додатково майном, що їм належить, у п'ятикратному розмірі до внеску кожного учасника.

Статутний капітал довірчого товариства має формуватися виключно за рахунок грошових коштів та цінних паперів учасників. До моменту реєстрації довірчого товариства кожен із його засновників зобов'язаний внести на тимчасовий рахунок не менш як 50% від зазначеного в установчих документах розміру його вкладу до статутного фонду. Фінансове становище засновників довірчих товариств

(крім фізичних осіб) щодо їх спроможності зробити відповідні внески до статутного фонду має бути перевірене аудитором. У тримісячний термін після реєстрації довірчого товариства кожен засновник зобов'язаний повністю зробити свій вклад. Якщо засновники довірчого товариства не внесли свого вкладу до статутного фонду, комерційний банк припиняє ведення рахунків цього товариства.

Довірчі операції від імені довірчого товариства здійснюють його учасники — довірені особи. Дії довірених осіб мають бути спрямовані виключно на реалізацію інтересів власників за умовами укладеного між ними договору. Довірені особи особисто виконують свої обов'язки перед довірителями майна.

Установчим договором може бути передбачено передачу повноважень довіреної особи іншому учаснику, а також іншій особі за дорученням на термін, що не перевищує одного року. Якщо учасником довірчого товариства виступає юридична особа, то довірчі операції від її імені здійснює представник, уповноважений цією юридичною особою. Вартість майна, яке довірена особа бере на обслуговування у довірителів майна, не має перевищувати частки довіреної особи в статутному фонді довірчого товариства та відповідно її особистої додаткової відповідальності.

Довірче товариство здійснює такі довірчі операції:

• для громадян — збереження та представницькі послуги щодо обслуговування майна;

• для юридичних осіб — розпорядження майном, агентські послуги, ведення рахунків для власників їх цінних паперів та управління голосуючими акціями, переданими довірчому товариству через участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Довірчі товариства можуть отримати за умовами укладеного договору право на участь в управлінні акціонерним товариством від імені його акціонерів або державних органів приватизації, які володіють акціями товариств, створених через перетворення державних підприємств на акціонерні товариства.

Довірче товариство може проводити операції, пов'язані з розміщенням приватизаційних паперів, у тому числі для товариств покупців. Така діяльність здійснюється після подання до комерційного банку ліцензії Фонду державного майна України на право здійснення представницької діяльності з приватизаційними паперами.

Джерелом прибутків довірчого товариства є плата, яку одержують довірені особи за здійснення довірчих операцій. Розмір плати, якщо інше не передбачено законодавством, встановлюється в договорі між довірителями майна та довіреною особою. Облік результатів діяльності довірчого товариства щодо ведення довірчих операцій здійснюється на спеціальних довірчих рахунках.

Облік і контроль за діяльністю довірчого товариства щодо розміщення приватизаційних паперів провадиться в порядку, встановленому Фондом державного майна України, Національним банком України і Міністерством фінансів України. Достовірність та повнота річного балансу і звітності довірчих товариств мають бути підтверджені аудитором.

Розділ 18. ФОНДОВИЙ РИНОК
18.1. Основи функціонування фондового ринку
18.2. Історія розвитку фондового ринку
18.3. Біржовий ринок
18.4. Фондові ринки та фондові біржі світу
18.5. Фондовий рипок України
18.6. Інфраструктура фондового ринку
18.7. Українська фондова біржа
18.8. Перша фондова торговельна система
18.9. Професійна діяльність на ринку цінних паперів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru