Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Класифікація видань за складом основного тексту

За обсягом інформації, що міститься у традиційному виданні (кількістю сторінок тексту), воно може бути подано у вигляді книги, брошури, листівки.

Загальна характеристика традиційних видань за обсягом розміщеної в них інформації подана в таблиці 5.9.

Таблиця 5.9. Класифікаційна характеристика видань за обсягом

Вид

Загальна характеристика

І.

Книга

Книжкове видання обсягом понад 48 сторінок

2.

Брошура

Книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок

3.

Листівка

Аркушеве видання обсягом від 1 до 4 сторінок

Класифікація видань за складом основного тексту

За складом основного тексту розрізняють моновидання та збірники.

Загальна характеристика видань за складом основного тексту наведена в таблиці 5.10.

Таблиця 5.10. Класифікаційна характеристика видань за складом основного тексту

Вид

Загальна характеристика

І.

Моновидання

Видання, що містить один твір

2.

Збірник

Видання, що містить ряд творів

До терміну "збірник" дається примітка: "Залежно від періодичності розрізняють неперіодичний, періодичний та продовжуваний збірник". Узагальнююче поняття цього терміну, на думку Г.М. Швецової-Водки, повинно бути -"полівидання" [33].

Класифікація видань за періодичністю виходу

За періодичністю виходу як традиційні так і електронні видання поділяються на неперіодичні, серіальні, періодичні, продовжувані видання (видання, що продовжуються).

Загальна характеристика видань за періодичністю їх виходу подана в таблиці 5.11.

Таблиця 5.11. Класифікаційна характеристика видань за періодичністю виходу

Вид

Загальна характеристика

1.

Неперіодичне

Видання, що виходить одноразово й продовження якого непередбачене

2.

Серіальне

Видання, що виходить протягом часу, тривалість якого заздалегідь не визначена, як правило, нумерованими чи датованими випусками (томами) з постійною спільною назвою

3.

Періодичне

Видання, що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом

4.

Продовжуване видання (видання, що продовжується)

Видання, що виходить через заздалегідь невизначені проміжки часу, в міру накопичення матеріалу, нумерованими та (чи) датованими випусками, неповторюваними за змістом, одно типово оформлені, із спільною назвою

Класифікація видань за структурою

За структурою, тобто кількістю одиниць, із яких складається традиційне видання може бути подане як: серія, однотомне видання (однотомник), багатотомне видання (багатотомник), зібрання творів, твори вибрані.

Загальна характеристика вищенаведених видань за цією ознакою деталізована в таблиці 5.12.

Таблиця 5. 12 Класифікаційна характеристика видань за структурою

Вид

Загальна характеристика

1.

Серія

Видання, однотипово оформлене, що включає сукупність томів, об'єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим або читацьким призначенням

2.

Однотомне видання (однотомник)

Неперіодичне видання, випущене в одному томі

3.

Багатотомне

видання

(багатотомник)

Неперіодичне видання, що складається з двох чи більше нумерованих томів і становить єдине ціле за змістом і оформленням

4.

Зібрання творів

Однотомне чи багатотомне видання творів одного або декількох авторів, що дає уявлення про його (їхню)творчість у цілому

5.

Твори вибрані

Неперіодичне видання, що складається з найбільш цінних і цікавих, значимих творів автора

Класифікація видань за інформаційними ознаками

За інформаційними ознаками видання може бути оформлене як монографія, автореферат дисертації, препринт, тези доповідей конференції, матеріали конференції (з'їзду), збірник наукових праць, статут, інструкція, стандарт, прейскурант, паспорт (на виріб), посібник (наочний, практичний, навчальний, навчальний наочний, навчально-методичний), порадник практичний, підручник, хрестоматія, рекомендації методичні, курс лекцій, текст лекцій, конспект лекцій, програма навчальна, практикум, словник, енциклопедія, словник енциклопедичний, словник мовний, словник тлумачний, словник термінологічний, розмовник, довідник, путівник, проспект, альбом, каталог, атлас, оголошення, листок інформаційний, документно-художнє, науково-художнє видання, альманах, антологія.

Загальна характеристика перерахованих вище видань за інформаційними ознаками наведена в таблиці 5.13.

Таблиця 5.13 Класифікаційна характеристика неперіодичних видань за інформаційними ознаками

Вид

Загальна характеристика

1

2

3

1.

Стандарт

Нормативне виробничо-практичне видання з комплексом норм, правил та вимог щодо об'єкта стандартизації, встановлених та затверджених у відповідності з чинним законодавством

2.

Прейскурант

Нормативне виробничо-практичне і (чи) довідкове видання систематичного переліку матеріалів, виробів, обладнання, виробничих операцій, послуг із зазначенням витрат, праці та цін, а інколи їхніх коротких характеристик

3.

Паспорт

Виробничо-практичне видання основних відомостей щодо устаткування, приладів та речей господарського вжитку

4.

Посібник

Видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи в оволодінні навчальною дисципліною

5.

Наочний посібник

Видання, зміст якого передається, в основному, зображувальними засобами

6.

Практичний посібник

Виробничо-практичне видання, призначене практичним працівникам для оволодіння знаннями та навичками при виконанні будь-якої роботи, операції, процесу

7.

Навчальний посібник

Навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник, офіційно затверджене як таке

8.

Навчальний наочний посібник

Навчальне образотворче видання матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні

9.

Навчально-методичний посібник

Навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання

10.

Практичний порадник

Видання, розраховане на самостійне оволодіння будь-якими виробничо-практичними навичками

11.

Підручник

Навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі, офіційно затверджене, як таке

12.

Хрестоматія

Навчальне видання літературно -художніх, історичних та інших творів чи уривків з них, які є об'єктом вивчення

13.

Методичні рекомендації

Навчальне або виробничо-практичне видання роз'яснень із певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, із методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів

14.

Курс лекцій

Навчальне видання певного викладу тем навчальної дисципліни, визначених програмою

15.

Текст лекцій

Навчальне видання викладу матеріалу певних розділів навчальної дисципліни

16.

Конспект лекцій

Навчальне видання стислого викладу курсу лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни

17.

Навчальна програма

Навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, а також порядок вивчення й викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу

18.

Практикум

Навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок

19.

Словник

Довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними

20.

Енциклопедія

Довідкове видання зведення основних відомостей із однієї чи усіх галузей знання та практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку

21.

Енциклопедичний словник

Енциклопедія, статті якої викладені в стислій формі та розташовані за абеткою їхніх назв

22.

Мовний словник

Словник переліку мовних одиниць 3 їхніми характеристиками або перекладом іншою (іншими) мовою (мовами)

23.

Тлумачний словник

Мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості

24

Термінологічний словник

Словник термінів та визначень певної галузі знання

25.

Розмовник

Популярний чи мовний словник загально побутової лексики, фразеології, що служить посібником із спілкування

26.

Довідник

Довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку

27.

Путівник

Довідкове чи рекламне видання відомостей щодо певного географічного пункту, культурно - освітньої установи чи заходу

28.

Проспект

Довідкове та (чи) рекламне видання систематизованого переліку послуг, предметів чи опису однієї речі, що призначені для випуску, продажу чи показу, а також видання з описом діяльності підприємства, організації чи установи

29.

Каталог

Нормативне виробничо-практичне, довідкове та (чи) рекламне видання систематизованого переліку наявних речей і послуг

30.

Альбом

Книжкове або комплектне аркушеве образотворче видання, що має (або не має )пояснювальний текст

31.

Атлас

Альбом зображень різних об'єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), що пропонується з метою навчання або практичного використання

32.

Афіша (оголошення)

Рекламне або довідкове аркушеве видання з інформацією щодо певного культурного заходу (події), призначене для розклеювання

33.

Інформаційний листок

Реферативне неперіодичне видання відомостей щодо передового виробничого досвіду або науково-технічного досягнення

34.

Документально-художнє видання

Літературно-художнє видання, основою якого є документи, опис реальних подій або фактів діяльності історичної особи

35.

Науково-художнє видання

Літературно-художнє видання, основою якого є опис наукових фактів та фактів із історії науки

36.

Альманах

Збірник літературно-художніх та (чи) науково-популярних творів, об'єднаних за певною ознакою

37.

Антологія

Неперіодичний збірник вибраних літературно-художніх творів чи уривків 3 них

38.

Монографія

Наукове книжкове видання певного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам

39.

Автореферат дисертації

Наукове видання у вигляді брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня

40.

Препринт

Наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ видання, у якому вони мають бути вміщені

41.

Тези доповідей

(повідомлень)

наукової

конференції (з'їзду, симпозіуму)

Науковий неперіодичний збірник матеріалів попереднього характеру, таких як анотації, реферати доповідей чи повідомлень, опублікованих на початку конференції (з'їзду, симпозіуму)

42.

Матеріали

конференції (з'їзду, симпозіуму)

Неперіодичний збірник підсумків роботи конференції, доповідей, рекомендацій та рішень

43.

Збірник наукових праць

Підбірка матеріалів досліджень, виконаних у наукових установах, навчальних закладах чи товариствах

44.

Статут

Офіційне видання зведення правил, які регулюють принципи організації та порядок діяльності

45.

Інструкція

Офіційне чи нормативне виробничо-практичне видання правил регулювання виробничої та суспільної діяльності або користування виробами чи послугами

Класифікація періодичних і продовжуваних видань

Періодичне й продовжуване видання може бути подано у вигляді газети, журналу (часопису), бюлетеню, календаря, експрес-інформації.

Загальна характеристика періодичних і продовжуваних видань наведена в таблиці 5.14.

Таблиця 5.14. Класифікаційна характеристика за видами періодичних і продовжуваних видань

Вид

Загальна характеристика

1.

Газета

Періодичне газетне видання з постійною назвою, що виходить через певні короткі проміжки часу, містить офіційні документи, оперативну інформацію й матеріали з актуальних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також літературні твори, фотографії та рекламу

2.

Журнал (часопис)

Періодичне журнальне видання, яке виходить під постійною назвою, має постійні рубрики, містить статті, реферати, інші матеріали з різних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, літературно-художні твори, ілюстрації, фотографії

3.

Бюлетень

Періодичне або продовжуване видання, що випускається оперативно, має ознаки журнального або газетного видання, містить матеріали організації, яка його видає

4.

Календар

Періодичне довідкове видання з послідовним переліком днів, тижнів, місяців даного року, а також із іншими відомостями різного характеру

5.

Експрес-інформація

Періодичне реферативне видання розширених та зведених рефератів найактуальніших опублікованих зарубіжних матеріалів або неопублікованих вітчизняних документів, призначене для оперативного інформування фахівців

Класифікація видань за періодичністю виходу
Класифікація видань за структурою
Класифікація видань за інформаційними ознаками
Класифікація періодичних і продовжуваних видань
20. Типологічні ознаки електронних видань
Особливості електронних ресурсів
Класифікація електронних видань
21. Книга як вид документа
Визначення поняття "книга"
Еволюція книги як матеріально-конструктивного об'єкта
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru