Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Класифікація електронних видань

Дослідники виділяють наступні типології електронних видань:

- за типом носіїв або характером доступу;

- за технологією розповсюдження;

- за характером взаємодії з користувачем;

- за видами видань (типологією);

- за статусом;

- за наявністю друкованого еквіваленту.

Характеристика електронних ресурсів за типом носіїв або характером доступу подана в таблиці 5.16.

Таблиця 5.16. Характеристика електронних видань за типом носіїв або характером доступу

Тип носія

Характеристика типів

1.

Локального доступу

Інформація, зафіксована на окремому фізичному носії, який має бути поміщеним користувачем до комп'ютерного пристрою для зчитування

2.

Віддаленого доступу

Інформація, розміщена на вінчестері чи інших пристроях для запам'ятовування або надана в інформаційних мережах (зокрема, ресурси, розміщені на Інтернет-серверах)

Міждержавний стандарт ГОСТ 7.83-2007 "Электронные издания: Основные виды и выходные сведения" [6] за технологією розповсюдження визначає види електронних документів, подані в таблиці 5.17.

Таблиця 5.17. Характеристика електронних видань за технологією розповсюдження

Вид

Характеристика виду

1.

Локальні електронні видання

Призначені для локального використання, видаються у вигляді певної кількості ідентичних екземплярів (тиражу) на носіях, що переносяться (окремо фізичних носіях)

2.

Мережеві електронні документи

Доступні потенційно необмеженій кількості користувачів через телекомунікаційні мережі

3.

Електронні ресурси

комбінованого

розповсюдження

Можуть використовуватися як локально, так і через мережі

Електронні ресурси можуть опрацьовуватися двома шляхами, залежно від доступу (локальний або віддалений).

Для локальних ресурсів мають бути наведені дані щодо фізичного носія (диск, дискета, картридж).

Віддалений доступ передбачає, що об'єкт доступу міститься на жорсткому диску або іншому пристрої в комп'ютерній мережі. У цьому випадку потребує опису система доступу (відомості про операційні системи, протоколи зв'язку, програмне забезпечення, сервери тощо).

За характером взаємодії з користувачем розрізняють:

- детерміновані електронні видання, параметри, зміст і спосіб взаємодії з якими визначені виробником і не можуть змінюватися користувачем;

- недетерміновані (інтерактивні) видання, параметри, зміст і спосіб взаємодії з якими прямо або побічно встановлює користувач відповідно до його мети, інтересів, рівня підготовки тощо, на основі інформації та алгоритмів, визначених виробником.

За видами видань. Типи та види видань - це групи їх, які мають спільні характеристики інформації, що в них міститься, зокрема, такі ознаки, як цільове призначення, структура багаточастинних документів, періодичність тощо. За цими ознаками типологія електронних видань практично відповідає типологічній структурі традиційних видань, про що зазначалось в попередньому модулі.

Видова ієрархія відповідає видам електронних видань у ІSBD(ЕЯ), де надається визначення монографії, серії, підсерії та інших видів ресурсів.

У процесі каталогізації необхідно визначити статус, тобто положення електронного видання в загальній системі видань, яке визначається певними ознаками й установлює співвідношення з іншими виданнями.

За призначенням електронне видання може бути:

- самостійним (продуктом);

- складовою іншого електронного ресурсу;

- додатком до паперових видань тощо.

Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" за правовим статусом розрізняє: електронні документи-оригінали; електронні документи-копії друкованих документів [2]. Серед електронних копій можна виділити: електронні версії традиційних видань; електронні аналоги традиційних видань; електронні відтворення, зокрема копії друкованих документів, тривимірних об'єктів тощо.

Оригінал - самостійне електронне видання - тобто кожний екземпляр самостійного електронного видання на окремих фізичних носіях, також самостійний мережевий (або віддалений) ресурс (наприклад, онлайновий ресурс, Інтернет-публікація тощо).

Копія електронного документа (паперова) - це візуальне представлення на папері, перевірене на відповідність структурі та вмісту його візуального представлення електронними засобами [2]. Аналогічно може бути визначена електронна копія паперового документа. Електронні відтворення (копії друкованих елементів, тривимірних об'єктів тощо) - це об'єкт каталогізації означеного статусу [38].

Електронна версія - аналог друкованого видання, який має рівний з оригіналом правовий статус і який створювався практично одночасно із самостійним друкованим або електронним виданням (на окремому носії) у відповідному форматі з метою надання в мережевому доступі або на окремому носії.

За наявністю друкованого еквівалента розрізняють [8]:

- самостійне електронне видання, тобто те, яке не має друкованого аналогу;

- електронний аналог друкованого документа, який в основному відтворює відповідний друкований (традиційний) документ (зберігаючи розташування тексту на сторінці, ілюстрації, посилання, примітки тощо).

Зведена характеристика типологій електронних видань подана в таблиці 5.18.

Таблиця 5.18. Зведена характеристика типологій електронних видань

Типології видань

Характеристики типологій видань

1

За типом носіїв

Локального ті віддаленого доступу

2

За технологією розповсюджування

Локальні, мережеві та комбіновані

3

За характером взаємодії з користувачем

Детерміновані ті інтерактивні

4

За видами видань

Відповідає технологічній структурі традиційних зібрань

5

За статусом

Оригінал, верстка, аналог, відтворення

6

За наявністю

друкованого

елементу

Самостійне видання та аналог друкованого документа

У таблиці 5.19 та схемі 5.3. наведено основні типологічні ознаки електронних документів за типами ресурсів, видами носіїв, видами ресурсів та режимами використання. Для порівняння наведені відповідні ознаки друкованих документів та їх співвіднесення з електронними ресурсами за правовим статусом.

Таблиця 5.19. Типологічні ознаки електронних документів (у порівнянні з документами на паперових та мікроносіях)

Типологічні ознаки

Електронні ресурси

Друковані документи ( традиційні ресурси )

Типи е-ресурсів

віддалені

локальні

Характер доступу

мережеве використання

локальне використання

локальне використання

Види носіїв

мережеві

(сховища,

сервери)

окремі фізичні носії

паперові

мікроносії

Специфіка

матеріалу

носія

жорсткий диск (вінчестер)

компакт-диски, магнітні стрічки тощо

папір

плівкові матеріали

Характер взаємодії з користувачем

детерміновані, недетерміновані (інтерактивні)

детерміновані

Тип вмісту (інформації)

текст, зображення, звук, програмний продукт,

мультимедіа (цифрові технології)

текст

(включаючи опис ресурсу тощо), зображення

текст,

зображення

Вид ресурсу (цільове призначення, структура, періодичність)

за документальною типологією (офіційне, наукове, нормативне, довідкове тощо; монотомні, багатотомні, серіальні; ті, що продовжуються, періодичні тощо)

Динаміка інформаційного вмісту

статичні; також ті, що оновлюються за змістом

вміст та зміст кожного документа зберігається

Наявність

ідентичних

екземплярів

унікальні (можливе "дзеркальне" надання)

мають тираж

можуть мати тираж

Динаміка інформаційного вмісту

статичні; також ті, що оновлюються за змістом

вміст та зміст кожного документа зберігається

Наявність

ідентичних

екземплярів

унікальні (можливе "дзеркальне" надання)

мають тираж

можуть мати тираж

Правовий статус, наявність еквіваленту

оригінал

копія (відтворення), додаток

КОПІЯ

(відтворення)

аналог, версія, копія (відтворення)

оригінал

-

додаток

21. Книга як вид документа
Визначення поняття "книга"
Еволюція книги як матеріально-конструктивного об'єкта
Становлення і розвиток книгодрукування
Документознавчий підхід до визначення поняття "книга"
Структура книги
Зовнішні елементи книги.
Книга як вид медіа
22. Періодичні та продовжувані видання
Класифікація видань за періодичністю
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru