Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - 20. Типологічні ознаки електронних видань

Особливості електронних ресурсів

Як було зазначено в попередньому змістовому модулі, електронні видання - це категорія електронних ресурсів, що вирізняється редакційно-видавничою обробкою та наявністю вихідних даних, тому й варто почати з аналізу електронних ресурсів.

Під впливом інформаційних технологій постійно з'являються нові види електронних ресурсів (програмне забезпечення, бази даних, мультимедійні продукти тощо), розширюються межі традиційної системи видань, формуються типи електронних документів (мережеві версії друкованих видань, онлайнові газети та часописи, додатки до традиційної преси, колекції посилань, огляди, дайджести,

Особливий інтерес викликають динамічні електронні документи, які змінюють інформаційний вміст за певних умов використання (наприклад, відповіді на запити до баз даних) та електронні ресурси, які оперують за даними, що надходять у реальному часі (наприклад, від віддалених датчиків), або такі електронні документи, як законодавчі акти або стандарти, інформаційний вміст яких може змінюватися при офіційному редагуванні. Своєрідність інтерактивних мультимедіа - постійне оновлення, при якому вміст електронного ресурсу може бути цілком оновленим.

Оскільки електронні ресурси різноманітні та знаходяться в постійному розвитку, переліки термінів, які позначають їх види, завжди будуть приблизними, незакінченими.

На сьогодні не існує єдиного термінологічного стандарту щодо різновидів електронних ресурсів. Термінологія наводиться в ІSBD(ЕR) [37], в міждержавних стандартах ГОСТ 7.82-2001 [7], ГОСТ 7.83-2001 [6]; ряд термінів наводиться у форматі бібліографічного опису UNIMARS.

Деякі терміни також подані в низці довідників і словників з інформаційних та комп'ютерних технологій та у наукових публікаціях відповідної тематики. На сьогодні продовжуються дослідження еволюції електронних ресурсів, ведеться узагальнення інформації про специфічні ознаки для розвитку їх типології.

Тип ресурсу визначається типом вмісту, тобто типом інформації, яка призначена для сприймання людиною, також типом даних, що характеризуються певними властивостями та операціями, які виконуються над ними, або типами знакової природи інформації (певна форма знаків, якими фіксується та передається інформація в ресурсі).

Характеристика основних типів вмісту електронних ресурсів зведена в таблицю 5.15. Вказані в таблиці електронні програми можна поділити на системні, прикладні та сервісні.

Комбіновані ресурси, у свою чергу, поділяються на інтерактивні мультимедіа (системи, що дозволяють одночасне використання різноманітних засобів відображення та передачі інформації) та онлайнові служби, системно орієнтована діяльність яких забезпечує доступ до інформації та її використання в мережі Інтернет.

Кожна з наведених категорій ресурсів має кілька рівнів поділу, що надає гнучкості в підходах до каталогізації їх різних типів.

Таблиця 5.15/ Характеристика основних типів вмісту електронних ресурсів

Тип вмісту

Характеристика типів

1.

Електронні дані

Інформація у вигляді текстів, числових даних, зображень (статичних або динамічних), звуків

2.

Електронні програми

Набір операторів або підпрограм, які забезпечують виконання певних завдань, включаючи обробку даних

3.

Комбіновані

Комбінація вищезазначених видів у одному ресурсі (у тому числі мультимедіа, відеоігри)

4.

Числові дані

Інформація, подана головним чином числами у вигляді цифр (статистичні дані, електронні таблиці тощо), над якими можна здійснювати математичні операції

5.

Текстові дані

Інформація, яка надається головним чином у вигляді текстової інформації (абеткові та числові символи), тобто у формі, яка припускає по символьну обробку

6.

Зображення

Інформація, яка надається у формі, що припускає перегляд, але не допускає посимвольної обробки, уключає графічну інформацію (нерухомі зображення, такі як рисунки, фотографії, креслення тощо), відеодані (рухомі зображення, такі як кіно- та відео матеріали, анімація тощо)

7.

Звукові дані

Цифрове відтворення звукової інформації

Особливості електронних ресурсів
Класифікація електронних видань
21. Книга як вид документа
Визначення поняття "книга"
Еволюція книги як матеріально-конструктивного об'єкта
Становлення і розвиток книгодрукування
Документознавчий підхід до визначення поняття "книга"
Структура книги
Зовнішні елементи книги.
Книга як вид медіа
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru