Кредит і банківська справа - Вовчак О.Д. - ПЕРЕДМОВА

Головною метою стратегічного розвитку економіки України є створення надійної, ефективної та прибуткової банківської системи, яка б максимально задовольняла вимоги й очікування клієнтів, інвесторів і була б стійкою до криз.

Кредит і банківська справа є важливими чинниками оздоровлення економіки, забезпечення відтворення національного виробництва, створення необхідних умов для здійснення підприємницької діяльності. Перехід до ринкової економіки суттєво підвищує роль кредиту в обслуговуванні інноваційно-інвестиційного процесу, розвитку малих і середніх виробничих структур, підготовці та перепідготовці кадрів, вирішенні низки соціальних проблем тощо. Водночас зростає роль банків у підприємницькій діяльності, значно розширюється сфера банківських послуг. У сучасному ринковому середовищі підприємства через банківський сектор забезпечують потребу не тільки у касово-розрахунковому обслуговуванні, а й у широкому спектрі кредитних, валютних, інвестиційних, довірчих, лізингових та інших послуг. Банківська справа виступає своєрідним механізмом підтримки економічної рівноваги в державі. Кредитування історично вважається одним із головних видів діяльності банків. Тому в підготовці фахівців економічного профілю дедалі більшого значення набуває отримання ними знань у сфері кредиту і банківської справи.

Навчальна дисципліна "Кредит і банківська справа" спрямована на висвітлення актуальних питань, які розкривають суть кредиту, його функції, призначення позичкового процента, структуру та основні принципи організації банківської справи в Україні, механізм здійснення банківських операцій та послуг, підходи до оцінки діяльності банків, проблеми законодавчого регулювання та ліцензування їх діяльності в Україні.

Вивченню дисципліни "Кредит і банківська справа" передує засвоєння студентами курсу "Гроші і кредит", у якому розкриваються основи виникнення та розвитку кредиту, функціонування банків і банківських систем. Дисципліна базується також на знаннях таких навчальних курсів, як "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Економічна теорія", "Фінанси", "Банківська статистика", "Фінансове право", "Облік у банках", "Інвестування" тощо.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб навчити студентів основам кредитної та банківської справи, прищепити вміння, навики виконувати конкретну роботу, пов'язану з кредитуванням і основними видами банківської діяльності.

Підручник "Кредит і банківська справа" популярно висвітлює актуальні питання кредиту й банківського бізнесу. У ньому розглянуто основні умови

й особливості створення та функціонування банків, окреслено сучасні підходи до регулювання та ліцензування банківської діяльності, розкрито специфіку окремих видів банківських операцій і послуг.

Для більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу в кінці кожної теми наведено питання для самоперевірки, теми рефератів, тестові завдання, список рекомендованої літератури.

З метою набуття практичних навиків із курсу в підручнику з кожної теми передбачені навчальні завдання. У ньому подано перелік підсумкових питань з курсу та термінологічний словник ключових понять. У додатках вміщено зразки основних документів, що використовуються у кредитуванні та банківській справі.

Тема 1 НЕОБХІДНІСТЬ І СУТНІСТЬ КРЕДИТУ
1.1. Необхідність, передумови та чинники виникнення кредиту
1.2. Сутність кредиту та його характерні ознаки
1.3. Зв'язок кредиту з іншими економічними категоріями
1.4. Теоретичні концепції кредиту та їх розвиток
Тема 2 ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ
2.1 Функції кредиту та їх характеристика
2.2. Основні принципи кредитування
2.3. Роль кредиту в соціально-економічному середовищі
Тема 3. ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru