Кредит і банківська справа - Вовчак О.Д. - 2.3. Роль кредиту в соціально-економічному середовищі

Роль кредиту як економічної категорії характеризують конкретні прояви його функцій у певному соціально-економічному середовищі (табл. 2.1).

У ринковій економіці роль кредиту проявляється:

1) у регуляції, тобто в оптимізації пропорцій суспільного відтворення. Кредитна форма перерозподілу ВВП та національного доходу є завершальною інстанцією. Вона охоплює, поряд із фінансовою, також виробничу й невиробничу сфери, різні галузі виробництва й різні регіони;

2) впливає на структурну перебудову економіки;

3) на формування важливих пропорцій в економічній системі: співвідношення між фондами відшкодування, нагромадження і споживання;

4) на галузеву структуру економіки, оскільки тимчасово вільні ресурси перерозподіляються в ті галузі, де забезпечується отримання високих прибутків;

5) у забезпеченні науково-технічного прогресу;

6) в обслуговуванні інноваційного процесу;

7) виступає джерелом фінансування капітальних вкладень. Націлене на виробничий процес довгострокове кредитування стає однією з форм інвестицій в економіку країни. Безперервність і достатність таких — обов'язкові для нормального функціонування економіки.

Однак за умов інфляції можливості кредиту щодо стимулювання НТП значно зменшуються, оскільки нова техніка стає надто дорогою для більшості підприємств, а можливі строки надання кредиту набагато менші, ніж період окупності капітальних витрат.

Таблиця 2.1. Роль кредиту в розвитку економіки

№ з/пРоль кредиту в економіціХарактеристика функціональної ролі кредиту
123
1.Активно впливає на принципи суспільного відтворенняГрошовий капітал за допомогою кредиту оперативно переміщується із однієї галузі економіки до іншої, з одного регіону до іншого

Закінчення табл. 2.1

123
2.Відіграє значну роль в організації грошових розрахунківДопомагає суб'єктам господарювання збільшувати обсяги виробництва, забезпечує безперебійність обігу основного та обігового капіталу, задовольняє тимчасові потреби в коштах
3.Сприяє реструктуризації економікиЗабезпечує зменшення частки підприємств військово-промислового комплексу, енергомістких підприємств і тих, що значно забруднюють довкілля, та збільшення підприємств, орієнтованих на випуск товарів народного споживання
4.Сприяє розвитку сільського господарстваГарантує виробництво якісної продукції для населення та сировини для підприємств, сприяє перетворенню країни в експортера сільськогосподарської продукції
5.Сприяє економи витрат обігуДопомагає скоротити витрати на виготовлення, випуск в обіг, переведення, облік і зберігання готівкових знаків, прискорює обіг грошей

За умов ринкової економіки кредит набуває дедалі більшої ваги:

1) в обслуговуванні інноваційного процесу;

2) у розвитку малих і середніх виробничих структур;

3) у підготовці та перепідготовці наукових кадрів;

4) сприяє прискоренню концентрації та централізації капіталу через використання акцій та облігацій корпоративної форми власності;

5) використовується як один із дієвих інструментів розвитку процесів інтеграції національної економіки у світову економічну систему;

6) імпортуються нові технології, провідна техніка, навіть за пасивного торговельного балансу;

7) сприяє розвитку експорту традиційних товарів;

8) використовується як засіб регулювання платіжного балансу країни.

В Україні позитивні функції кредиту реалізуються далеко не повністю. Цьому заважає недорозвиненість ринкових відносин. Зокрема, тільки розпочався процес формування ринку позичкових капіталів, не завершено процес демонополізації та децентралізації економіки, робота комерційних банків з кредитними портфелями ще не відповідає ринковим принципам. Регулювальна роль кредиту ускладнюється також унаслідок економічної кризи та інфляційних процесів. Високий рівень інфляції орієнтує комерційні структури на інвестиції в торгівлю, посередницьку діяльність та в такі проекти, що гарантують швидкий обіг капіталу і високу норму прибутку, тобто в галузі з високою ймовірністю втрати вкладених коштів. З одного боку, це погіршує якість кредитного портфеля банків, збільшуючи частку ризикованих кредитів, а з іншого — дає суб'єктам альтернативної економіки можливість легкої компенсації високих ставок процента за позичені кошти в разі успішного здійснення проекту. За таких умов "переливання" позичкових капіталів (рис. 2.3) на вільній конкурентній основі значною мірою сповільнюється і мало сприяє вирівнюванню норми прибутку в різних галузях. Крім того, кредитування у великих розмірах дефіциту державного бюджету теж порушує оптимальну пропорцію між фондом нагромадження і фондом споживання.

Закономірності руху кредиту

Рис. 2.3. Закономірності руху кредиту

Питання для самоперевірки

1. Назвіть функції кредиту.

2. Розкрийте суть перерозподільної функції кредиту.

3. Охарактеризуйте контрольну функцію кредиту.

4. Окресліть стимулюючу функцію кредиту,

5. Назвіть особливості функції капіталізації вільних грошових доходів.

6. Охарактеризуйте роль кредиту як економічної категорії?

7. Яка роль кредиту в соціально-економічному середовищі?

Теми рефератів

1. Розвиток кредитних відносин в Україні.

2. Стан та перспективи облігаційних позик в Україні.

3. Формування позичкового капіталу суспільства та банків,

4. Функції кредиту в працях українських і зарубіжних економістів.

5. Аналіз поглядів українських і зарубіжних економістів на сутність кредиту,

6. Погляди українських і зарубіжних економістів на принципи кредитування.

Тестові завдання

1. Внутрішня сутність кредиту проявляється в:

а) структурі, закономірностях руху, формах і видах;

б) способі ведення, закономірностях руху;

в) структурі, способі організації;

г) формі, способі видачі.

2. Взаємодія кредиту як економічної категорії зі зовнішнім середовищем проявляється через:

а) форми кредиту;

б) функції кредиту;

в) види кредиту;

г) принципи кредиту.

3. Функції кредиту є явищем:

а) об'єктивним і динамічним;

б) статичним і стихійним;

в) комплексним і повторювальним;

г) системним і динамічним.

4. Функції кредиту характеризують:

а) суспільне призначення кредиту;

б) розвиток кредитних відносин;

в) розвиток грошово-кредитних відносин;

г) розвиток економічних відносин,

5. Основні функції кредиту:

а) перерозподільна, відтворювальна, контрольна;

б) емісійна, стимулююча, координуюча;

в) контрольна, перерозподільна, стабілізаційна;

г) перерозподільна, емісійна, контрольна.

6. Перерозподільна функція кредиту проявляється через:

а) переміщення ресурсів між її окремими суб'єктами, секторами на засадах повернення;

б) вивільнення коштів з обігу;

в) перерозподіл ресурсів між суб'єктами економіки на короткий строк зі зміною права власності;

г) усі відповіді правильні.

7. Економічне значення перерозподілу ресурсів полягає в:

а) прискоренні обігу капіталу;

б) розширенні виробництва;

в) одержанні більших прибутків;

г) усі відповіді правильні.

8. Емісійна функція кредиту проявляється через:

а) формування в обігу надлишкової купівельної спроможності;

б) недостатність грошових коштів для обслуговування економічної системи;

в) заміщення справжніх грошей в обігу кредитними операціями;

г) правильні відповіді а) і в).

9. Кредитний механізм дозволяє:

а) розширити масу платіжних засобів в обігу, коли потреба в них зростає;

б) зменшувати обсяги платіжних засобів, коли потреба в них зменшується;

в) коригувати обсяги платіжних засобів в обігу;

г) створювати додаткові платіжні засоби в обігу.

10. Дія кредитного механізму проявляється через:

а) зміни обсягів комерційних векселів та банківських депозитів;

б) дії грошово-кредитного мультиплікатора;

в) рефінансування комерційних банків Національним банком;

г) усі відповіді правильні.

11. Контрольна функція кредиту забезпечує:

а) контроль за дотриманням умов кредиту;

б) контроль за дотриманням принципів кредиту;

в) контроль за забезпеченням кредиту;

г) правильні відповіді а) і б).

12. Контрольна функція кредиту проявляється через:

а) обмеженість адміністративно-вольового впливу на контрагента та високий стимулюючий ефект;

б) адміністративно-вольовий вплив на контрагента;

в) активізацію банківського контролю;

г) правильні відповіді б) і в).

13. Функція капіталізації вільних грошових доходів знаходить прояв через трансформацію:

а) грошових нагромаджень фізичних осіб у нову вартість;

б) грошових нагромаджень та заощаджень юридичних і фізичних осіб у позичковий капітал;

в) заощаджень юридичних і фізичних осіб у позичковий капітал зі зміною власника;

г) усі відповіді правильні.

14. Через які принципи кредитування реалізується функція капіталізації вільних доходів:

а) платність і строковість;

б) платність і поверненість;

в) платність і забезпеченість;

г) строковість і цільове використання.

15. Роль кредиту в ринковій економіці проявляється:

а) в оптимізації пропорцій суспільного відтворення;

б) через вплив на формування пропорцій між фондами відшкодування, нагромадження і споживання;

в) в забезпеченні науково-технічного прогресу, в обслуговуванні інноваційного процесу;

г) усі відповіді правильні.

16. Причинами неможливості стимулювання кредитом НТП за умов інфляції е:

а) подорожчання техніки для підприємств;

б) скорочення строків надання кредиту;

в) збільшення процентів за кредит;

г) усі відповіді правильні.

17. Кредит активно застосовують:

а) в обслуговуванні інноваційної діяльності, в підготовці та перепідготовці кадрів;

б) як засіб регулювання платіжного балансу країни;

в) як інструмент розвитку процесів інтеграції національної економіки у світову економічну систему;

г) усі відповіді правильні.

18. Перешкодами ефективного використання кредиту в українській економіці є:

а) інфляційні процеси;

б) політична нестабільність;

в) недосконалість податкового законодавства;

г) усі відповіді правильні.

19. Інфляція впливає на рівень кредитування через:

а) зростання інвестицій у торгівлю, посередницьку діяльність;

б) сповільнення обігу капіталу;

в) зниження норми прибутку;

г) усі відповіді правильні.

20. Принципами кредитування є:

а) цільове призначення позики та її поверненість;

б) забезпеченість та строковість позики;

в) платність користування позиченими коштами;

г) усі відповіді правильні.

21. Цільове призначення позики полягає у тому, що:

а) економічні суб'єкти виявляють намір вступити в кредитні відносини;

б) необхідно чітко визначити ціль використання позичених коштів;

в) правильні відповіді а) і б);

г) правильної відповіді немає.

22. Строковість позики — це:

а) визначеність строку користування позиченими коштами, погодженого сторонами;

б) визначення строку здійснення плати за позичені кошти;

в) визначення порядку повернення коштів;

г) усі відповіді правильні.

23. Поверненість позиченої вартості кредитору означає, що:

а) позичальник повинен повернути кредитору весь обсяг одержаної в позику вартості;

б) позичальник повинен повернути кредитору кошти на певну дату;

в) позичальник повинен повернути кредитору борг та оплатити втрати;

г) правильні відповіді а) і в).

24. Спеціальними заходами щодо забезпечення повернення позиченої вартості в повному обсязі є:

а) скорочення строку позички;

б) підвищення ставки позичкового процента;

в) запровадження плаваючої ставки процента;

г) усі відповіді правильні.

25. Забезпеченість позики полягає у:

а) прийнятті додаткових заходів щодо гарантування повернення позички у визначені строки;

б) прийнятті плаваючої ставки процента для забезпечення повернення коштів;

в) правильні відповіді а) і б);

г) правильної відповіді немає.

26. Забезпеченням позики може бути:

а) рухоме, нерухоме майно;

б) цінні папери, валютні цінності;

в) гарантії, поручительства;

г) усі відповіді правильні.

27. Забезпечення кредиту має перевищувати його вартість:

а) в 2 рази;

б) в 1,5 рази;

в) на 1,5 %;

г) на 20 %.

28. Передумовами кредитування є:

а) ефективність проекту;

б) кредитоспроможність позичальника;

в) надійність позичальника;

г) усі відповіді правильні.

29. Платність користування позикою полягає у тому, що позичальник повертає суму:

а) кредиту та вартість обслуговування кредиту;

б) боргу та сплачує додаткові кошти у формі процента;

в) кредиту і передає частину забезпечення (для покриття збитків);

г) усі відповіді правильні.

30. Кредитор, віддаючи власні кошти в позику, зазнає втрат:

а) частини доходу, яка припадає на вилучену ним з обігу частину коштів, що стає джерелом кредиту;

б) переваг та зручностей, які властиві утриманню вивільнених з обігу коштів у ліквідній формі;

в) правильні відповіді а) і б);

г) правильної відповіді немає.

31. Для позичальника платність позички має значення:

а) оцінює власні активи та можливість забезпечення кредиту;

б) стимулює до аналізу ефективності використання;

в) аналізує строки повернення та наявність необхідних коштів;

г) стимулює до формування банківського рахунку.

Список рекомендованої літератури

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2001 р. № 2121-Ш // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5—6. — Ст. 30.

2. Закон України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 p. № 2655-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 47. — Ст. 642.

3. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: Ника-центр, 1998. — 480 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. В. С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. — 404 с.

5. Гроші та кредит; Підручник / М. I. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 602 с.

6. Деньги и кредит, банки: Справ, пособ. / Под ред. Г. И. Кравцовой. — Мн.: Меркавання, 1994.

7. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика, — Л., 1991.

8. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — К.; Т-во "Знання", 2000. — 215 с.

9. Макконелл JC. Р., Брю С. Л. Экономикс: В 2 ч. — М.: Республика, 1992.

10. Мишкін Фредерік С, Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1998.

11. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 1999.

12. Общая теория денег и кредита / Под ред. Е- Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995.

13. Савлук М. I., Мороз А. М. та ін. Гроші та кредит. — К.: Либідь, 1992.

14. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л. А. Дробозина и др. — М.: Финансы; ЮНИТИ, 1997.

15. Финансы и кредит: Учебник / Под ред. А. Ю. Казака. — Екатеринбург: МП "ПИПГГ, 1994.

16. Финансы / Под ред. В. М. Радионовой. — М.: Финансы и статистика, 1995.

17. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. А. М. Поддерьогін. — К.: КНЕУ, 2000. — 460 с.

Тема 3. ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ
3.1 Форми прояву кредиту
3.2. Види кредиту та їх класифікація
3.3. Характеристика основних видів кредиту
Тема 4 ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ
4.1 Сутність процента за кредит і його вимірники
4.2. Функції та роль процента
4.3. Способи нарахування процентів
Тема 5 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
5.1. Походження та розвиток банків
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru