Кредит і банківська справа - Вовчак О.Д. - 6.5. Банківські об'єднання: порядок створення та їх типи

Банки мають право створювати банківські об'єднання таких типів;

1) банківська корпорація;

2) банківська холдингова група;

3) фінансова холдингова група.

Банки можуть бути учасниками промислово-фінансових груп із дотриманням вимог антимонопольного законодавства України.

Порядок створення банківських об'єднань в Україні регулюється Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Банківські об'єднання створюються за попередньою згодою Національного банку України та підлягають державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.

Порядок отримання дозволу на створення банківського об'єднання та порядок Його державної реєстрації встановлюються Національним банком України.

Банк може бути учасником лише одного банківського об'єднання. Учасники банківського об'єднання перед своєю власною назвою вказують назву банківського об'єднання.

Банківське об'єднання зобов'язане публікувати в офіційних друкованих виданнях — газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" інформацію про створення банківського об'єднання за визначеною Національним банком України формою, про зміни в ньому та про припинення його діяльності, а також консолідовану звітність за обсягами та за формою, встановленими Національним банком України.

Учасники банківського об'єднання несуть відповідальність за зобов'язаннями інших його учасників відповідно до укладеного між ними договору.

Банківське об'єднання ліквідується за рішенням його учасників або з ініціативи Національного банку України за рішенням суду в разі, якщо діяльність такого банківського об'єднання суперечить антимонопольному законодавству України або загрожує інтересам вкладників банків чи стабільності банківської системи. Ліквідація банківського об'єднання не припиняє діяльності банків — його учасників.

Розглянемо порядок створення окремих типів банківських об'єднань.

1. Банківська корпорація — це юридична особа (банк), засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки. Банківська корпорація створюється з метою концентрації капіталів банків — учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та платоспроможності, а також забезпечення координації та нагляду за їх діяльністю.

Банківська корпорація підлягає реєстрації у Національному банку України та заноситься до Державного реєстру банків. Статутний капітал банківської корпорації повинен відповідати загальним вимогам Національного банку України щодо статутного капіталу новостворюваного банку.

Вимоги Національного банку України щодо надання банківській корпорації ліцензій на виконання окремих операцій встановлюються на рівні загальних вимог для банків, виходячи з розміру консолідованого капіталу.

Установчий договір та статут корпорації мають включати положення щодо забезпечення виконання корпорацією та її членами своїх фінансових зобов'язань і відповідальності за результати сумісної діяльності з метою забезпечення інтересів кредиторів та вкладників.

Банки, що ввійшли до банківської корпорації, передають корпорації повноваження на здійснення окремих операцій та забезпечують централізацію виконання окремих функцій (рис. 6.12).

Перелік централізованих функцій може бути розширений за згодою банків — членів корпорації. Передача повноважень щодо централізованого виконання зазначених вище функцій від банків-членів до банківської корпорації повинна бути зафіксована як у статутах банків — членів корпорації, так і в статуті самої банківської корпорації.

Централізовані функції банківської корпорації

Рис. 6.12. Централізовані функції банківської корпорації

Банківська корпорація виконує функції розрахункового центру для банків — членів корпорації і не веде безпосереднього обслуговування клієнтів — фізичних та юридичних осіб (крім банків та інших фінансових установ). Усі банки — члени корпорації виконують свої розрахунки та платежі (як у національній, так і в іноземних валютах) виключно через свої кореспондентські рахунки, відкриті в Національному банку України або безпосередньо у банківській корпорації.

Банки, що ввійшли до банківської корпорації, зберігають свою юридичну самостійність у межах, обумовлених їх статутами та статутом банківської корпорації. Банки, що ввійшли у банківську корпорацію, не можуть входити до інших банківських об'єднань, крім як за згодою корпорації (виняток — участь у професійних асоціаціях, створених не на комерційних засадах). Банки, що ввійшли до банківської корпорації, повинні в усіх своїх документах, укладених угодах тощо вказувати свою належність до корпорації.

2. Банківська холдингова група — це банківське об'єднання, до складу якого входять виключно банки.

При цьому, материнському банку банківської холдингової групи має належати не менше 60 % акціонерного (пайового) капіталу або голосів кожного з інших учасників групи, які є його дочірніми банками. Своєю чергою, дочірній банк не має права володіти акціями материнського банку.

Банківські холдингові групи дозволяється створювати лише за умови, що угода про їх створення передбачає покладання на головний банк групи додаткових організаційних функцій стосовно банків — членів групи, а також створення системи управління спільною діяльністю.

Материнський банк банківської холдингової групи відповідає за зобов'язаннями своїх членів у межах свого внеску в капіталі кожного з них.

Банківський нагляд за діяльністю банківської холдингової групи здійснюється на індивідуальній та консолідованій основі.

3. Фінансова холдингова група має складатися переважно або виключно з установ, що надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бути фінансовою установою.

Материнській компанії, як правило, належить більше 50 % акціонерного (пайового) капіталу кожного з учасників фінансової холдингової групи.

Материнська компанія фінансової холдингової групи при здійсненні своєї діяльності з управління та координації діяльності його членів установлює відповідні правила, що є обов'язковими для членів фінансової холдингової групи. Вона відповідає за зобов'язаннями своїх членів у межах свого внеску в капітал кожного з них, якщо інше не передбачено законом або угодою між ними.

З метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну та професійних інтересів, розробки рекомендацій щодо банківської діяльності банки мають право створювати неприбуткові спілки чи асоціації.

Банківські спілки та асоціації не мають права займатися банківською чи підприємницькою діяльністю і не можуть бути створені з метою отримання прибутку.

Асоціація (спілка) банків е договірним об'єднанням банків і не має права втручатися у діяльність банків — членів асоціації (спілки).

Для сприяння розвитку банківської системи України, представництва інтересів своїх членів в органах державної влади та управління, захисту прав банків, забезпечення зв'язків з громадськістю створена Асоціація українських банків (АУБ), Це недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація, що об'єднує банки та банківські об'єднання.

Діяльність АУБ спрямована на вирішення питань нормативного регулювання та контролю за банківською діяльністю з боку НБУ, формування банківського законодавства, консолідації банківської системи, захисту інтересів банків, особливо в кризових ситуаціях.

Підвищення надійності роботи банків та інших учасників фінансового ринку потребує створення системи інформаційного захисту банківської діяльності, до яких належать створення в Україні реєстрів, які надають можливість отримати інформацію щодо свого позичальника, належного йому майна, виконання ним зобов'язань. Серед них планується створити протягом кількох років Комерційний реєстр, Реєстр обтяжень, Реєстр судових рішень, що не містять державної таємниці, та інші реєструючі установи. До таких інформаційних установ належать також рейтингові агентства та кредитні бюро.

Нормативне регулювання діяльності банків з боку НБУ — один із найважливіших аспектів функціонування банківської системи. АУБ у цьому процесі е активним посередником між першим та другим рівнями банківської системи. Співпраця АУБ з НБУ є постійним процесом, який можна розглядати у двох аспектах:

1) участь у підготовці нормативних документів НБУ;

2) зворотна реакція на вже прийняті рішення, що блокують окремі напрями роботи банківської системи.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте порядок створення та реєстрації банку,

2. Охарактеризуйте особливості заснування державного, місцевого кооперативного банку та банку з іноземним капіталом.

3. Окресліть організаційну структуру банку.

4. Назвіть умови надання ліцензії та письмового дозволу банку.

5. Які операції банк може здійснювати за наявності ліцензії та письмового дозволу?

6. Розкрийте суть реорганізації та ліквідації банку.

7. Назвіть умови примусової реорганізації та ліквідації банку.

8. В яких формах може здійснюватись реорганізація банку?

9. Назвіть типи банківських об'єднань та охарактеризуйте їх.

Теми рефератів

1. Місце і роль банків в умовах ринкової економіки.

2. Особливості становлення і розвитку банків в Україні.

3. Конкуренція в банківській сфері, її суть та значення.

4. Банківська криза: поняття, форми прояву та шляхи виходу.

5. Шляхи реорганізації та реструктуризації банків в Україні.

6. Філійні та безфілійні банки України.

7. Сучасний стан та перспективи розвитку банків України.

Тестові завдання

1. Реєстрація банку — це:

а) документ, який надається НБУ в порядку і на умовах, визначених у дозволі;

б) надання банку статусу юридичної особи відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" і видача свідоцтва про державну реєстрацію;

в) видача свідоцтва про державну реєстрацію, яка засвідчує створення банку;

г) надання банку статусу юридичної особи відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність".

2. Учасниками банку є:

а) об'єднання громадян;

б) релігійні об'єднання;

в) юридичні та фізичні особи;

г) професійні спілки.

3. Головна мета створення банку — це;

а) надання кредитів;

б) отримання прибутку;

в) регулювання грошового обігу;

г) залучення депозитних ресурсів.

4. Вищим органом управління банку з недержавною формою власності є:

а) збори учасників;

б) Рада банку;

в) Правління банку;

г) Рада директорів банку.

5. Вищим органом управління державного банку є:

а) збори учасників;

б) Рада банку;

в) Правління банку;

г) Спостережна рада.

6. Органом контролю за діяльністю банку є:

а) збори акціонерів;

б) засідання Ради банку;

в) Рада директорів;

г) ревізійна комісія та внутрішній аудит банку.

7. Остаточне рішення про створення і реєстрацію банку з національним капіталом виноситься:

а) Радою НБУ;

б) Правлінням НБУ;

в) Комісією з питань нагляду і регулювання діяльності банків;

г) територіальним управлінням НБУ.

8. Остаточне рішення про створення і реєстрацію банку з іноземним капіталом виноситься:

а) Радою НБУ;

б) Правлінням НБУ;

в) Комісією з питань нагляду і регулювання діяльності банків;

г) територіальним управлінням НБУ.

9. В якому році була прийнята нова редакція Закону України "Про банки і банківську діяльність":

а) грудень 2000 p.;

б) травень 1999 p.;

в) серпень 2001 p.;

г) липень 2002 p.

10. В який строк після подання повного пакета документів має бути прийнято рішення НБУ про державну реєстрацію банку або відмову:

а) 3 місяці;

б) 1 місяць;

в) 5 місяців;

г) 6 місяців.

11. Протягом якого терміну після подання повного пакета документів НБУ приймає рішення про надання ліцензії банку чи її відмову:

а) 5 місяців;

б) 8 місяці;

в) 2 місяці;

г) 1 місяць.

12. Банк може здійснювати банківську діяльність після:

а) реєстрації в НБУ;

б) формування статутного капіталу;

в) отримання ліцензії;

г) одержання свідоцтва про державну реєстрацію.

13. НБУ може відкликати ліцензію, якщо:

а) банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання ліцензії;

б) документи, що подані для отримання ліцензії, містять недостовірну Інформацію;

в) у разі порушення законодавства та умов ліцензії;

г) усі відповіді правильні.

14. Метою реорганізації банку є підвищення надійності та стійкості банківської системи:

а) так;

б) ні;

в) частково;

г) немає правильної відповіді.

15. Припинення діяльності двох або більше банків як юридичних осіб та передача всіх майнових прав і зобов'язань цих банків до новоствореного — це:

а) злиття;

б) приєднання;

в) реорганізація шляхом перетворення;

г) правильна відповідь відсутня.

16. Створення банку (або кількох), до якого за розподільчим актом у відповідних частинах переходять майнові права та зобов'язання банку, що реорганізується, — це:

а) відокремлення;

б) поділ;

в) реорганізація;

г) правильна відповідь відсутня.

17. Для здійснення яких із наведених операцій необхідно, крім банківської ліцензії, отримати ще й письмовий дозвіл НБУ:

а) здійснення інвестицій у статутний фонд інших юридичних осіб;

б) перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

в) депозитарна діяльність;

г) правильні відповіді а) і б).

18. Банківська корпорація — це юридична особа:

а) засновниками якої є виключно філії банків;

б) засновниками та акціонерами якої є виключно банківські представництва;

в) засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки;

г) засновниками та акціонерами якої є фізичні особи.

19. Банківська холдингова група — це:

а) банківське об'єднання, до якого входять виключно представництва банків;

б) банківське об'єднання, до якого входять виключно банки;

в) банківське об'єднання, материнському банку якого повинно належати не менше 40 % акціонерного капіталу;

г) банківське об'єднання, до якого входять банки та інші фінансові установи.

20. До скількох об'єднань може входити один банк:

а) до одного;

б) до трьох;

в) до багатьох;

г) до жодного.

21. Скільки процентів акціонерного капіталу належить материнській компанії в фінансовій холдинговій групі:

а) 100;

б) 50;

в) 25;

г) 35.

22. Ліцензія банку — це:

а) надання банку статусу юридичної особи відповідно до вимог законодавства;

б) документ, який видається НБУ, на підставі якого банки мають право здійснювати банківську діяльність;

в) документ, який містить відомості про господарську діяльність та підтверджує її здійснення;

г) усі відповіді правильні.

23. Банківська корпорація для банків — членів цієї корпорації виконує таку функцію:

а) обслуговуючу;

б) розрахункового центру;

в) емісійного центру;

г) усі відповіді правильні.

24. Банківська корпорація обслуговує:

а) банки;

б) фізичних та юридичних осіб;

в) небанківські фінансові установи;

г) усі фінансово-кредитні установи, що діють на ринку.

25. Банківські спілки займаються:

а) наданням рекомендацій;

б) наданням кредитів;

в) підприємницькою діяльністю;

г) банківською діяльністю.

26. Банківське об'єднання, до складу якого входять переважно установи, що займаються фінансовою діяльністю, серед яких має бути щонайменше один банк, — це:

а) банківська корпорація;

б) банківська холдингова група;

в) фінансова холдингова група;

г) банківська асоціація.

Список рекомендованої літератури

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121-Ш (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5—6. — Ст. 30.

2. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. № 679-XTV (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 29. — Ст. 238.

3. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень № 375, затверджене Постановою Правління НБУ від 31 серпня 2001 р. // www.nau.ua

4. Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 278 с.

5. Банківська справа: Навч. посіб. / За ред. проф. P. І. Тиркала. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. — 314 с.

6. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — 2-ге вид., вип. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

7. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Тов-во "Знання"; КОО, 2000. — 243 с.

8. Вовчак О. Д., Скаско О, Стасів А. М. Банківський нагляд. — Л.: Новий Світ-2000, 2005. — 480 с.

9. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б. С. Івасіва. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 510 с.

10. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2006. — 602 с.

11. Епіфанов A. 0.t Маслак Н. Г., Сало І. В" Операції комерційних банків: Навч. посіб. — Суми: Університетська книга, 2007. — 523 с.

12. Міщенко В. Шаповалов А. В., Салтинський В, В. та ін. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2002. — 216 с.

13. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Л.: ЛБІ НБУ, 2001. — 516 с.

14. Петрук О. М. Банківська справа: Навч. посіб. / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ф. Ф. Бутинця. — К.: Кондор, 2004. — 461 с.

15. Снігурська Л. 17. Банківські операції і послуги: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2006. — 456 с.

16. Тиркало Р, Ш., Щибоволок 3.1. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії. Експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 1999. — 236 с.

Тема 7 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, МЕРЕЖА ТА СТРУКТУРА
7.1. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України
7.2. Функції та операції Національного банку України
7.3. Структура та форми управління Національного банку України
Тема 8 БАНКІВСЬКІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ
8.1. Банківські ресурси, їх види та класифікація
8.2. Капітал банку, його склад, структура, джерела формування та напрями використання
8.3. Залучений капітал банку: суть, значення та загальна характеристика
8.4. Запозичені банківські ресурси: суть, значення та загальна характеристика
Тема 9 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru