Кредит і банківська справа - Вовчак О.Д. - 8.1. Банківські ресурси, їх види та класифікація

8.1. Банківські ресурси, їх види та класифікація

8.2. Капітал банку, його склад, структура, джерела формування та напрями використання

8.3. Залучений капітал банку: суть, значення та загальна характеристика

8.4. Запозичені банківські ресурси: суть, значення та загальна характеристика

8.1. Банківські ресурси, їх види та класифікація

Для здійснення комерційної і господарської діяльності банки повинні мати у своєму розпорядженні певну суму грошових коштів, тобто ресурсів.

Ресурси банку — це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні й використовуються ним для здійснення активних та інших операцій.

Таким чином, банківські ресурси можна вважати банківським капіталом.

Банківські ресурси класифікують за такими ознаками (рис. 8.1).

Найбільш поширеною е класифікація банківських ресурсів за економічним змістом та їх поділ на власні залучені та запозичені ресурси банку. Частка власного капіталу комерційного банку в сукупних ресурсах невелика, тоді як у сфері матеріального виробництва співвідношення власного та позиченого капіталів інше. Для виробничого підприємства вважається нормою, коли власний капітал становить 50 % загального капіталу, для комерційного банку достатнім вважається 8—10 %. Це зумовлено специфікою діяльності банку як установи, що здійснює мобілізацію тимчасово вільних грошових ресурсів на фінансовому ринку та надає їх у позику. Банк користується переважно чужими грошима, а власні кошти призначені, передусім, для страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також для покриття поточних збитків від банківської діяльності, тобто виконує здебільшого захисну функцію.

Власний капітал банку має важливе значення для ефективного здійснення банківської діяльності. Він виконує такі важливі функції:

1) захисну — страхування вкладів і депозитів, що гарантує певний захист інтересів кредиторів банку у випадку його ліквідації або банкрутства;

2) оперативну — особливо важлива у період початку функціонування банку, що надає можливість за рахунок власного капіталу профінансувати придбання основних засобів, оренду приміщення та початок фінансової діяльності;

3) регулюючу — при встановленні економічних нормативів регулювання банків важливе місце відводиться нормативам капіталу банку.

4) функцію забезпечення оперативної діяльності, яка для власних коштів підприємств сфери матеріального виробництва постає головною, а для власного банківського капіталу є другорядною. Однак роль власного капіталу банку як джерела забезпечення його оперативної діяльності на початках після його створення є досить відчутною. За рахунок власного капіталу фінансується придбання меблів, організаційної та комп'ютерної техніки, будівництво або оренда банківських офісів, упровадження систем банківського захисту, банківських технологій і систем зв'язку.

Загальна класифікація банківських ресурсів

Залежно від джерел та порядку формування власний капітал банку включає елементи, зображені на рис. 8.2:

Складові елементи та джерела формування власного капіталу банку

Рис. 8.2. Складові елементи та джерела формування власного капіталу банку

Власний капітал банку при обчисленні економічних нормативів поділяють на капітал першого та другого рівня (основний та додатковий).

Залучені та запозичені банківські ресурси формують переважну частину банківських ресурсів (85—90 %). Тому їм притаманний широкий спектр видів і форм залучення.

Залучені ресурси банків існують у двох основних юридично-правових формах: у формі депозитів та формі короткострокових боргових цінних паперів (табл. 8.1):

Таблиця 8.1. Характеристика залучених банківських ресурсів

№ з/пВиди ресурсівСкладова характеристика господарювання
123
1.Кошти на вимогу (до запитання) суб'єктів господарської діяльностіПоточні рахунки суб'єктів, кошти за довірчими операціями, кошти в розрахунках, розподільчі рахунки суб'єктів господарської діяльності, цільові кошти на вимогу, кошти для розрахунків платіжними картками
2.Строкові кошти суб'єктів господарської діяльностіКороткострокові й довгострокові депозити суб'єктів господарської діяльності, кошти, отримані за операціями РЕПО
3.Кошти на вимогу (до запитання) фізичних осібПоточні рахунки, кошти за довірчими операціями фізичних осіб, кошти в розрахунках, кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками
4.Строкові кошти фізичних осібКороткострокові та довгострокові депозити фізичних осіб
5.Кошти бюджету й позабюджетних фондів УкраїниКошти бюджетів України до розподілу, кошти державного бюджету України, бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з державного бюджету України, кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів, кошти позабюджетних фондів

Закінчення табл. 8.1.

123
6.Кредиторська заборгованістьКредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку, сума транзитних рахунків за операціями з клієнтами банку
7.Цінні папери власного боргу (крім субординованого боргу)Прості векселі, емітовані банком, ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

Запозичені банківські ресурси також характеризуються двома юридично-правовими формами реалізації: кредити, отримані від інших банків (у тому числі НБУ), та цінні папери субординованого боргу (табл. 8.2).

Структура банківського капіталу не є сталою за якісним складом і змінюється протягом року залежно від багатьох чинників, зокрема від якості активів, використання прибутку, політики банку щодо забезпечення приросту капітальної бази тощо.

Таблиця 8.2. Характеристика запозичених банківських ресурсів

№ з/пВиди ресурсівСкладова характеристика
1.Кошти НБУКоррахунок НБУ в комерційному банку, короткострокові кредити, отримані від НВУ (овердрафт за коррахунком, за операціями РЕПО, через аукціони, ломбардні кредити, стабілізаційний кредит, інші кредити), довгострокові кредити, отримані від НБУ (через аукціон, за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, стабілізаційний кредит, інші довгострокові кредити)
2.Кошти інших банківКошти на вимогу інших банків (кореспондентські рахунки), строкові депозити інших банків (депозити овернайт, гарантійні депозити, короткострокові та довгострокові депозити), кредити, отримані від інших банків (овердрафт за коррахунками, кредити овернайт, за операціями РЕПО, інші короткострокові та довгострокові кредити, отримані від інших банків, фінансовий лізинг від інших банків)
3.Кредиторська заборгованість за операціями з банкамиКредиторська заборгованість за операціями з готівкою, інша кредиторська заборгованість за операціями з банками
4.Цінні папери субординованого боргуБоргові цінні папери, випущені банком, що належать до категорії інвестиційних (більше одного року) — банківські облігації, як правило, безстрокові або конверсійні

8.2. Капітал банку, його склад, структура, джерела формування та напрями використання
8.3. Залучений капітал банку: суть, значення та загальна характеристика
8.4. Запозичені банківські ресурси: суть, значення та загальна характеристика
Тема 9 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
9.1. Регулювання банківської діяльності, його суть та форми
9.2. Регулятивний капітал банку: призначення та порядок визначення
9.3. Економічні нормативи капіталу банку
9.4. Економічні нормативи ліквідності
9.5. Нормативи кредитного ризику
9.6. Нормативи інвестування
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru