Кредитування і контроль - Вовк В.Я. - ПЕРЕДМОВА

Формування та розвиток ринкової економіки в Україні неможливі без забезпечення сталого розвитку її фінансового сектору, в якому значна роль належить банківській системі. Це зумовлено тим, що банки виступають фінансовими посередниками у питаннях організації руху грошових і капітальних ресурсів: по-перше, здійснюють розрахунково-касове обслуговування юридичних і фізичних осіб, які є клієнтами банківських установ; по-друге, виконують важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових коштів населення та юридичних осіб і, перетворюючи їх на банківський капітал, здійснюють різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції, задовольняючи таким чином потреби економіки у додаткових ресурсах.

Важливу роль у стимулюванні відтворю вальних процесів в економіці відіграє банківській кредит як основне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання. Кредит є однією з найскладніших економічних категорій, дослідження сутності якої посідає важливе місце у роботах вітчизняних і закордонних учених. Крім того, стрімке зростання обсягів кредитування, яке супроводжується підвищеними ризиками порівняно з іншими видами банківської діяльності та зниженням дохідності, зумовлює необхідність застосування новітніх підходів, методів і прийомів до управління кредитним портфелем банку, розробки ефективного механізму кредитного процесу та використання його на практиці. Тому актуальним завданням є дослідження засад організації банківського кредитування, визначення критеріїв прийняття рішення про видачу кредиту та основних положень організації моніторингу кредитних операцій.

Подальший розвиток банківського кредитування в сучасних умовах становлення ринкової економіки та реалізації програм інтеграції України до Євросоюзу потребує висококваліфікованих фахівців у цій галузі. Важливою складовою підготовки таких фахівців є вивчення навчальної дисципліни "Кредитування і контроль", яка належить до групи освітньо-професійних дисциплін і є складовою підготовки магістрів зі спеціальності "Банківська справа".

Дисципліна "Кредитування і контроль" має комплексний характер і пов'язана з вивченням таких економічних дисциплін, як "Гроші і кредит", "Банківські операції", "Фінансовий облік у банках", "Аналіз банківської діяльності", "Центральний банк і грошово-кредитна політика", "Інвестиційне кредитування". У свою чергу, знання з цієї дисципліни забезпечують успішне засвоєння таких навчальних дисциплін, як "Фінансовий менеджмент у банках", "Банківський маркетинг", "Бюджетування у банку", а також виконання дипломної роботи.

Об'єктом дослідження дисципліни є процес банківського кредитування.

Предметом дослідження - відносини, що виникають між банком і позичальником у процесі здійснення кредитних операцій.

Мета дисципліни - формування системи теоретичних знань і навичок прийняття рішень щодо видачі кредиту та мінімізації ризиків, пов'язаних з банківською діяльністю.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання:

- визначити основні положення формування кредитної політики банку;

- дослідити особливості організації банківського кредитування та визначити критерії прийняття рішення про видачу кредиту або відмову у його видачі;

- проаналізувати особливості різних форм банківських кредитів і визначити перспективи їх розвитку;

- дослідити сучасні вітчизняні та зарубіжні концепції управління банківськими ризиками в цілому та кредитним ризиком зокрема;

- виявити фактори виникнення проблемних кредитів і визначити методи ефективного управління проблемними кредитами банку;

- розглянути засади організації моніторингу кредитних операцій та механізм формування резерву для покриття можливих збитків від кредитних операцій банку.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять, виконуючи практичні завдання щодо аналізу кредитоспроможності позичальників з метою обґрунтування рішення про видачу кредиту, динаміки та структури кредитного портфеля банку, а також розраховують показники оцінки ефективності кредитної діяльності банку. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної дисципліни є самостійна робота студентів із загальною та спеціальною економічною літературою, нормативно-правовими актами з питань регулювання банківської діяльності та періодичними виданнями.

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється за допомогою модульно-рейтингового контролю знань студентів під час проведення практичних і семінарських занять, виконання індивідуального завдання й тестового контролю, дає змогу перевірити рівень їх підготовки. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершених етапах. Форму і методику проведення занять і контролю викладач обирає довільно.

У навчальному посібнику досліджено сутність і функції кредиту, визначено основні положення формування кредитної політики банку, розглянуто види та форми банківських кредитів, особливості кредитування малого і середнього бізнесу, підприємств агропромислового комплексу та визначено перспективи розвитку інвестиційного й іпотечного кредитування. Досліджено сутність і види банківських ризиків і запропоновано методи управління ними. Особливу увагу приділено методам управління кредитним ризиком як одного з найвпливовіших банківських ризиків. Розглянуто особливості організації процесу банківського кредитування, визначено порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат від кредитних операцій. Також у навчальному посібнику викладено основні підходи до організації моніторингу кредитних операцій та управління проблемними кредитами банку.

Під час підготовки підручника було використано нормативні акти Національного банку України станом на 1 січня 2007 р.

Авторами розділів навчального посібника є: кандидат економічних наук, доцент Вовк В.Я. (вступ, розд. 2, 3, 4, теми 1, 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12), кандидат економічних наук, доцент Хмеленко О.В. (розд. 4, теми 3, 7).

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
Тема 1. ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО НАДАННЯ ПОЗИЧКИ
1.1. Сутність і види банківського кредиту
1.2. Кредитна політика банку
1.3. Форми забезпечення кредиту
1.4. Порядок розрахунку ціни кредиту
Приклад
Приклад
Тема 2. ФОРМИ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ
2.1. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru