Фінансовий облік у банках - Табачук Г.П. - Запитання для самоконтролю

1. У чому полягають необхідність і зміст програми реформування бухгалтерського обліку в банках?

2. Назвіть нормативні акти, що регламентують питання організації бухгалтерського обліку в банку.

3. Дайте характеристику фінансового, управлінського і податкового обліку в банках.

4. Наведіть основні принципи МСБО та приклади їх застосування в обліковій практиці українських банків.

5. Які складові облікової системи банку? Чи залежать правила ведення фінансового обліку від правил ведення податкового обліку?

6. Чим регламентується порядок ведення податкового обліку?

7. Хто визначає правила ведення управлінського обліку в банку? Відповідно до яких завдань?

8. Назвіть основні статті бухгалтерського балансу банку.

9. Наведіть приклади бухгалтерських документів банків та реєстрів бухгалтерського обліку.

10. Охарактеризуйте статті активів, зобов'язань та капіталу балансу банку.

11. Охарактеризуйте статті доходів і витрат звіту про фінансові результати банку.

12. Поясніть зміст основних облікових формул фінансових звітів.

13. Порівняйте фінансові звіти банку і підприємства. У чому полягає особливість їх формування?

14. Дайте визначення Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках, поясніть його структуру.

15. Як пов'язані між собою частини Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках?

16. Поясніть особливості Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках.

17. Дайте характеристику кожному класу Плану рахунків.

18. У чому полягає мета запровадження контр-рахунків та їх використання в обліку операцій за принципами оцінки та обачності.

19. Номенклатура рахунків позабалансового обліку та механізм подвійного запису на позабалансових рахунках банку.

20. Особливості обліку операцій за системою подвійного запису за рахунками класу 9 "Позабалансові рахунки".

21. Назвіть дві основні функції бухгалтерського обліку.

22. Характеристика та особливості синтетичного і аналітичного обліку в банках.

23. Значення параметрів аналітичного обліку для формування фінансової і статистичної звітності.

24. Наведіть приклади обов'язкових і необов'язкових параметрів аналітичного обліку в банках.

25. Як формується номер аналітичного рахунка в банках?

26. Дайте визначення операційної діяльності банку.

27. Яким чином організовується операційна діяльність банку?

28. Охарактеризуйте роботу працівників фронт - і бек-офісу.

29. Які реквізити документів ви вважаєте обов'язковими?

30. Назвіть основні правила оформлення банківських документів.

31. Що називають документообігом?

32. Що ви знаєте про внутрішньобанківський контроль?

33. За якою схемою здійснюється опрацювання облікової інформації?

34. Поясніть зміст фаз циклу опрацювання облікової інформації.

Теми рефератів

1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні банком, його види та призначення.

2. Соціальна роль фінансового обліку.

3. Склад і призначення основних фінансових звітів банків.

4. Документація та документообіг за банківськими операціями.

5. Види внутрішньобанківського контролю.

6. Зміст програми реформування бухгалтерського обліку і звітності в банках України.

7. Методика застосування принципу нарахування щодо обліку доходів і витрат банку.

8. План рахунків і принципи його побудови.

9. Основні об'єкти, форми та реєстри аналітичного обліку.

10. Особові рахунки, їх зміст, призначення та порядок ведення.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння організації операційної роботи в банку слід вивчити Положення про організацію операційної діяльності в банках України (Затв. постановою № 254 Правління НБУ від 18.06.2003 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1. Які функції виконує фронт-офіс?

2. Які функції виконує бек-офіс?

Для розуміння змісту підсистеми аналітичного обліку слід відповісти на запитання:

1. Чому нові підходи до аналітичного обліку вважають елементом програми реформування бухгалтерського обліку в банках?

2. Як формуються номери рахунків аналітичного обліку для внутрішнього плану рахунків банку?

Тема 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ БАНКУ
2.1. Облік касових операцій банку та операцій із касового обслуговування банків установами національного банку України
2.2. Організація внутрішнього контролю за схоронністю грошових коштів
2.3. Облік коштів банку на коррахунках. Облік міжбанківських розрахунків
Тема 3. ОБЛІК ДЕПОЗИТІВ ТА ІНШИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
3.1. Бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів) клієнтів банку
3.2. Облік кредитних і депозитних операцій у міжбанківській сфері
3.2.1. Облік міжбанківських вкладів (депозитів)
3.2.2. Облік міжбанківських кредитів
3.3. Облік операцій із цінними паперами власного боргу, емітованими банком
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru