Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - Підручники і навчальні посібники

23. Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика / Б.П Адамик: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти України. - Т. : Карт-бланш, 2002. - 278с.

24. Загорський B.C. Центральний банк і грошово-кредитна політика / B.C. Загорський: Навч.-метод. посіб. - Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. - 180с.

25. Зубок М. І. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків / МІ.Зубок: Навч.-метод. посібник. - К. : КНТЕУ, 2005. - 200 с.

26. Коваленко В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика / В.В. Коваленко: Навч. посібник / Українська академія банківської справи Національного банку України. - К: Знання України, 2006. - 332 с.

27. Козюк В.В. Незалежність центральних банків / В.В. Козюк. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 244 с.

28. Любунь О. С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності / О.С. Любунь, І.В. Іванець, Б.П. Адамик: Навч. посіб. - К. : Універститет економіки та права "Крок", 2005. - 512 с.

29. Любунь О.С. Банківський нагляд / О.С. Любунь, К.Є. Раєвський: Підручник. - К: Центр навчальної літератури, 2005. - 416 с.

30. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. B.C. Стельмаха. - К: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. - 404 с.

31. Монетарний трансмісійний механізм в Україні: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 9 / В.І. Міщенко. О.І. Петрик. A.B. Сомик. P.C. Лисенко та ін. - К.: Національний банк України, Центр наукових досліджень, 2008.

- 144 с.

32. Мороз А. М. Центральний банк та грошово-кредитна політика / A.M. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук, М.Д. Алексеєнко, О.В. Дзюблюк: Підручник. - К. : КНЕУ, 2005. - 556с.

33. Стельмах В. С Грошово-кредитна політика в Україні / B.C. Стельмах, А.О. Єпіфанов, НІ. Гребеник, В.І. Міщенко. - 2.вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2003. - 421с.

34. Холодна Ю. Є. Центральний банк і грошово-кредитна політика / Ю.Є. Холодна: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. - X. : ВД "ІН-ЖЕК", 2003. - 144с.

Статті у періодичних виданнях

35. Андрианов В. Деньги и инфляция / А. Андрианов// Общество и экономика. - 2002. - 31. - С. 5-18.

36. Анненков І.В. Шляхи вдосконалення механізму формування обов'язкових резервів комерційних банків / І.В. Анненков // Економіка промисловості. - 2006. - № 4. - С. 180-185.

37. Арешкович Р. Банкнотно-монетний двір Національного банку України

- символ державності / Р. Арешкович // Вісник НБУ. - 2006. - спецвипуск.

- С. 30-37.

38. Арсенюк О. Правда і вигадки про монетизацію / О. Арсенюк, О. Патента // Вісник НБУ. - 2003. - № 2. - С. 4-6.

39. Арсланбеков-Федоров A.A. Межбанковское кредитование - настоящие проблемы возникли в прошлом / A.A. Арсланбеков-Федоров // Деньги и кредит. - 2002. - № 4. - С. 18-22.

40. Бажан А.И. Эффективна ли денежно-кредитная политика России / А.И. Бажан // Банковское дело. - 2002. - № 1. - С. 8-12.

41. Барановський О. Ситуацію виправлено, але не забуто / О. Барановсь-кий // Вісник НБУ. - 2004. - № 11. - С. 22-25.

42. Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру / О.І. Барановський // Економіка і прогнозування. - 2006. - № 1. - С. 7-25.

43. Белінська Я. Можливості і наслідки валютно-фінансової лібералізації в Україні / Я. Белінська// Вісник НБУ. - 2006. - № 1. - С. 28-34.

44. Береславська О. Курсова стабільність і макроекономічні досягнення України / О. Береславська// Вісник НБУ. - 2004. - № 2. - С. 18-21.

45. Берніков В. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у 2005 р. / В. Берніков // Вісник НБУ. - 2006. - № 2. - С. 5-7.

46. Бондар Н. Боротьба з тіньовим капіталом шляхом скорочення позаба-нківського обігу грошей / Н. Бондар, Я. Остапчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2001. - № 9. - С. 3-8.

47. Воронова Л. Національний банк України / Л. Воронова, А. Мороз, М. Пуховкіна, М. Савлук // Вісник НБУ. - 2001. - № 5. - С. 6-8.

48. Галасюк В. Оцінка майна банків, що ліквідуються, за ліквідаційною вартістю / В. Галасюк, В. Галасюк // Вісник НБУ. - 2005. - № 4. - С. 8.

49. Галиць О. Особливості здійснення транскордонних переказів в Європейському Союзі / О. Галиць // Вісник НБУ. - 2004. - № 2. - С. 25-27.

50. Горячек І., Конопатська Л. Регулювання організаційної структури банку як фактор підвищення ефективності банківського нагляду / І. Горячек, Л. Конопатська // Вісник НБУ. - 2003. - № 11. - С. 52-59.

51. Горячек С. Система своєчасного застереження проблем у діяльності банків / С. Горячек // Вісник НБУ. - 2004. - № 6. - С. 27-29.

52. Грачева М. Центральные банки в эпоху электронных денег / М. Грачева // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 3. - С. 58-70.

53. Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття перша / А. Гриценко, Т. Кричевська // Вісник НБУ.

- 2005. - № 11. - С. 8-18.

54. Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття друга / А. Гриценко, Т. Кричевська // Вісник НБУ.

- 2006. - № 2. - С. 20-24.

55. Гриценко Р. Національні незалежні рейтингові агентства: концепція створення та функціонування / Р. Гриценко // Вісник НБУ. - 2003. - № 6. - С. 22-24.

56. Гриценко Р. Теоретичні аспекти організації банківського нагляду в сучасних умовах / Р. Гриценко // Вісник НБУ. - 2005. - № 4. - С. 57-59.

57. Дзюблюк О. Оптимізація передавального механізму грошово-кредитної політики центрального банку / О.Дзюблюк // Вісник НБУ. - 2003. - № 1. - С. 52-53.

58. Дорофеева Н. Структура банкнот і монет, які перебувають в обігу на території України і деяких країн світу / Н. Дорофєєва // Вісник НБУ. - 2003.

- № 1. - С. 3-12.

59. Дорофеева Н. Оптимістичні прогнози щодо нашої реформи повністю справдилися / Н. Дорофєєва // Вісник НБУ. - 2006. - спецвипуск. - С. 22-26.

60. Кірєєв О., Крилова В. Світова практика застосування цінних паперів у реалізації грошово-кредитної політики центральних банків / О. Кірєєв, В. Крилова // Вісник НБУ. - 2005. - № 3. - С. 20-23.

61. Коваль І. Система електронних міжбанківських переказів НБУ / І. Коваль, В. Гаврилюк // Вісник НБУ. - 2005. - № 1. - С. 8 - 10.

62. Ковч Б. Розмежування функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в банках України / Б. Ковч, Н. Швець // Вісник НБУ. - 2007. - № 2. - С. 5-8.

63. Козюк В. Незалежність центральних банків у світлі макроекономічного аналізу глобалізаційних процесів / В. Козюк // Вісник НБУ. - 2004. - № 7. - С. 24-28

64. Козюк В. Проблеми імперичної верифікації незалежності центральних банків / В. Козюк // Вісник НБУ. - 2003. - № 5. - С. 48-51.

65. Козюк В. Щодо питання про зв'язок між інфляцією та незалежністю центральних банків у колишніх країнах СРСР / В. Козюк // Вісник НБУ. - 2003. - № 7. - С. 19-24.

66. Козюк В.В. Політика Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку: порівняння з позиції сучасної монетарної теорії та проблем глобалізації / В.В. Козюк // Економічна теорія. - 2007. - № 1. - С. 65-75.

67. Копейкин А.Б. Опыт создания кредитных бюро в Польше - некоторые рекомендации для России / А.Б. Копейкин, НС. Пастухова, Н.Н. Рогожина // Деньги и кредит. - 2002. - № 4. - С. 59-63.

68. Корнєєв В.В. Реструктуризація заборгованості в Лондонському і Паризькому клубах кредиторів / В.В. Корнєєв // Економіка України. - 2001. - 33.

- С. 13-20.

69. Корнієнко Т. Платіжний баланс України: основні тенденції та їх економічне значення / Т. Корнієнко, М. Рябокінь // Вісник НБУ. - 2005. - № 1.

- С. 28-33.

70. Кришталь Г.О. Система банківського нагляду в зарубіжних країнах / Г.О. Кришталь // Фінанси України. - 2005. - № 12.

71. КротюкВ. Базель II: контроль з боку органу нагляду та ринкова дисципліни / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник НБУ. - 2007. - № 5. - С. 3-8.

72. Крупное Ю.С. Кредитование государств Центральными банками / Ю.С. Крупнов // Финансы. - 2001. - № 3. - С. 62-64.

73. Крючкова І. Фундаментальні чинники зміцнення реального ефективного обмінного курсу гривні / І. Крючкова // Вісник НБУ. - 2005. - № 1. - С. 16-21.

74. Кузнецов О. Проміжні цілі грошово-кредитної політики / О. Кузнецов // Вісник НБУ. - 2001. - № 7. - С. 31-36.

75. Лагутін В. Догматизм грошово-кредитної політики як гальмо економічного зростання в Україні / В. Лагутін // Банківська справа. - 2001. - № 4. - С. 33-40.

76. Лагутін В. Довіра до монетарної політики: вибір грошово-кредитної стратегії в Україні / В. Лагутін, Т. Кричевська // Вісник НБУ. - 2001. - № 11.

- С. 22-25.

77. Лепушевський В. Дія каналів монетарної трансмісії в економіці України / В. Лепушевський // Вісник НБУ. - 2006. - № 2. - С. 28-32.

78. Лупир А. Міжнародний кредитор останньої інстанції: хто він? / А. Лу-пир // Вісник НБУ. - 2001. - № 3 - С. 48-49

79. Луців Б. Грошово-кредитна політика держави та інвестиційна діяльність банків / Б. Луців // Економіка України. - 2001. - № 10. - С. 20-25.

80. Матвієнко П. Монетизація економіки України: реальний рівень та проблеми його визначення / П. Матвієнко // Вісник НБУ. - 2003. - № 1. - С. 29-32.

81. Махаєва О. Платіжна система Нідерландів і контроль за нею / О. Ма-хаєва, В. Харченко // Вісник НБУ. - 2003. - № 12. - С. 48-53.

82. Міщенко В. Проблеми організації емісії та обігу готівки / В. Міщенко, Р. Набок, О. Шитко // Вісник НБУ. - 2007. - № 1. - С. 17-23.

83. Михайличенко С Механізм курсоутворення та деякі аспекти його застосування до гривні / С. Михайличенко // Вісник НБУ. - 2004. - № 4. - С. 10-19.

84. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. B.C. Стельмаха. - К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. - 404 с.

85. Мусієнко Т. Необхідні умови і форми взаємодії країн учасниць ЄЕП у сфері грошово-кредитної і валютної політики // Вісник НБУ. - 2005. - № 1.

- С. 22-25.

86. Науменкова С Основні тенденції розміщення грошової маси та їх вплив на формування грошово-кредитної політики / С. Науменкова // Вісник НБУ. - 2006. - № 1. - С. 19-26.

87. Національний банк України: штрихи до портрета // Вісник НБУ. - 2003. - № 10. - С. 56-65.

88. Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу / ПО. Нікіфо-ров // Фінанси України. - 2001. - № 12. - С. 28-37.

89. Основні засади грошово-кредитної політики на 2006 рік// Вісник НБУ.

- 2005. - № 10. - С. 3-6.

90. Папуша А. Високозахищений друк: український внесок / А. Папуша // Вісник НБУ. - 2005. - № 6. - С. 28-30.

91. Пересада О. Особливості кредитування міжнародними банками проектів під гарантію уряду України / О. Пересада // Вісник НБУ. - 2001. - № 11.

- С. 46-48.

92. Петрик О. Недооцінка гривні та її наслідки для монетарної політики / О. Петрик // Вісник НБУ. - 2005. - № 2. - С. 3-5.

93. Петрик О. Перехід до більшої гнучкості обмінного курсу в Україні - вимоги часу / О. Петрик // Вісник НБУ. - 2005. - № 6. - С. 4-11.

94. Петрик О. Якою має бути стратегічна ціль монетарної політики? / О. Петрик // Вісник НБУ. - 2004. - № 1. - С. 20-23.

95. Петрик О. Структурна модель трансмісійного механізму монетарної політики / О. Петрик, С. Ніколайчук // Вісник НБУ. - 2006. - № 3. - С. 12-20.

96. Погребна В. СЕМП НБУ: міжбанківські розрахунки у 2005 році / В. Погребна // Вісник НБУ. - 2006. - № 2. - С. 26-27.

97. Поздняков 0.1. Особливості банківського регулювання та нагляду в країнах з перехідною економікою / О.І. Поздняков // Фінанси України. - 2006. - № 1.

98. Раєвський К., Зубок М. Ліквідація банків. Організація процедури / К. Раєвський, М. Зубок // Вісник НБУ. - 2003. - № 4. - С. 11-14.

99. Різник В. Правова природа нормативно-правових актів НБУ / В. Різник // Вісник НБУ. - 2004. - № 4. - С. 20-22.

100.РоманикМ. Внутрішній контроль та аудит у Центральному банку / М. Романик, О. Мельник // ВісникНБУ. - 2003. - № 1. - С. 58-61.

101.Романченко О. Відмивання брудних грошей як злочин / О. Романченко // Вісник НБУ. - 2003. - № 9. - С. 42-46.

102.Романченко О. Роль сучасного банку у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом / О. Романченко // Вісник НБУ. - 2004. - № 1. - С. 55-57.

103.Савченко А. СЕП: виповнюється перше десятиріччя / А. Савченко // Вісник НБУ. - 2003. - № 7. - С. 28-31.

104.Савченко А., Бургіна Є. Виконання базових принципів для системно важливих платіжних систем у Системі електронних міжбанківських переказів НБУ / А. Савченко, Є. Бургіна // Вісник НБУ. - 2003. - № 8. - С. 38-41

105.Садков В.Г. О содержании денежно-кредитной политики России / В.Г. Садков, О.П. Овчинникова // Финансы. - 2002. - № 3. - С. 66-69.

Юв.Саченко І. Реєстрація банків: проблеми нового законодавства / І. Са-ченко // Вісник НБУ. - 2005. - № 1. - С. 14-15.

107.Скрипник А. Доларизація економіки та динаміка валютних активів домашніх господарств / А. Скрипник, Г. Варваренко // Вісник НБУ. - 2003. - № 2. - С. 8-15.

108.Солдатенко В. З історії розбудови банківської системи Федеративної Республіки Німеччини / В. Солдатенко // Вісник НБУ. - 2004. - № 7. - С. 58-63.

109.Сорвин С. В. О банковском надзоре за деятельностью и развитием кредитных организаций / С. В. Сорвин // Деньги и кредит. - 2001. - № 4. - С. 20-23.

110.Соснин А. Государственный долг: иностранным кредиторам - проценты, населению - налоги? / А. Соснин // Экономист. - 2001. - № 8. - С. 83-84.

111.Співак І.В. Вплив режиму валютного курсу на економічне зростання / ГВ. Співак // Фінанси України. - 2004. - № 5

112.Степаненко А. Теорія і практика реорганізації і реструктуризації банків / А. Степаненко // Вісник НБУ. - 2004. - № 3. - С. 4-8.

113.Стефанюк Б. Концептуальні підходи щодо створення ефективної системи внутрішнього контролю в банку / Б. Стефанюк // Вісник НБУ. - 2007. - № 4. - С. 57-61.

114.Сухий Р. Реалізація принципу незалежності центральних банків Європейських держав. Керівні органи центральних банків / Р. Сухий // Вісник НБУ. - 2006. - № 10. - С. 18-22.

115.Терещенко О. Регуляторні можливості Центрального банку в оздоровленні фінансів реального сектору економіки / О. Терещенко //Вісник НБУ. - 2004. - № 1. - С. 9-12.

116.Терпило В. Як готувалася і проводилася грошова реформа в Україні /

B. Терпило // Вісник НБУ. - 2006. - спецвипуск. - С. 14-21.

117.Ткаченко В.В. Инспектирование банком России кредитных организаций / В.В. Ткаченко // Деньги и кредит. - 2001. - № 8. - С. 14-19.

118.Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку / Г.М. Туник // Фінанси України. - 2002. - № 4. - С. 119-125.

119.Чабанова Н. Дистанційний аудит як складова внутрішнього аудиту банку / Н. Чабанова // Вісник НБУ. - 2007. - № 2. - С. 19-22.

120.Черевко О., Романів Є. Механізми запобігання тіньової економічної діяльності у сфері фінансово-грошових відносин / О. Черевко, Є. Романів // Вісник НБУ. - 2006. - № 3. - С. 20-23.

121.Чмелик Г. Розвиток внутрідержавних небанківських платіжних систем в Україні / Г. Чмелик // Вісник НБУ. - 2006. - № 3. - С. 30-33.

122.Шамшетдінов Ю. Пріоритети валютно-курсової політики Національного банку України / Ю. Шамшетдінов // Вісник НБУ. - 2004. - № 8. -

C. 9-11.

123.Шаповалов О.В. Депозитні сертифікати Національного банку України та державні облігації / О.В. Шаповалов // Фінанси України. - 2005. - № 1.

124.Шаповалова М Становлення монетарної та фіскальної політики в Україні / М. Шаповалова, Т. Єрліна // Вісник НБУ. - 2004. - № 10. - С. 8-11.

125.Швайка М Усунути серйозні прорахунки в грошово-кредитній політиці / М. Швайка // Віче. - 2001. - № 11. - С. 82-91.

126./Левченко С. СЕП і СТП підсумки роботи за рік / С. Шевченко // Вісник НБУ. - 2005. - № 2. - С. 41-42.

127.Щербакова О. Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей / О. Щербакова // Вісник НБУ. - 2003. - № 5. - С. 52-55. № 2458 від 30.03.2006

Статті у періодичних виданнях
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ І. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ
1.1. ВСТУП
1.2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
1.2.1. Конституційні основи безпеки життєдіяльності: право на життя і здоров'я, працю, свободу та державний захист
1.2.2. Закони, законодавчі та нормативні акти, кодекси та інші регламентуючі БЖД документи. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують рівень індивідуального ризику
1.2.3. Система правового захисту та нагляду за її дотриманням. Державні органи по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності населення
1.3. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
1.3.1. Сутність життєдіяльності, основні поняття та визначення. Проблеми життєдіяльності. Поняття безпеки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru