Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С. - 3. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні і за кордоном

Про значення малого підприємництва свідчать інтегровані показники, що характеризують стан сектора малого підприємництва у розвинутих країнах, які підкреслюють фундаментальну роль малого підприємництва в соціально-економічному та політичному житті кожної країни (табл. 2.4). Показниками вагомої ролі малого підприємництва як інтегруючого структурного елементу системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його кількісні параметри.

Кількість діючих малих підприємств в Україні за останні вісім років збільшилась майже у дванадцять разів (з 19598 у 1991 р. до 233607 у 2001 р.). Про місце і значення малого та середнього підприємництва (МСП) свідчать показники його ролі в ринковій економіці, зокрема частка МСП у загальній кількості зайнятих та його частка у ВВП. Так, частка МСП у загальній кількості зайнятих становить понад половину у США та Франції (54%), в Італії (73%), в Японії (78%). В Україні ж станом на 1 січня 2002 р. середньооблікова кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах, становила 1807,6 тис. чоловік, тобто 9,0% зайнятого населення (табл. 2.5). Більше половини ВВП у зазначених країнах виробляється в секторі малого та середнього підприємництва. Частка продукції малих підприємств у валовому внутрішньому продукті

України у п'ять-шість разів менша, ніж у розвинутих країнах, і становить лише близько 11%.

Питома вага малих та середніх підприємств у загальній кількості підприємств коливається, наприклад, від 94% у Великобританії до 99% у Франції. В Україні цей показник становить лише 20%.

Таблиця 2.4

Стан розвитку малого та середнього підприємництва (1999 р.)

Країна

Кількість МСП, тис.

Кількість МСП на 1000 осіб населення, одиниць

Зайнято в МСП, мли. осіб

Частка зайнятих у МСП у загальній кількості зайнятих,

Частка МСП У ВВП,

Великобританія

2630

46

13.6

49

50-53

Німеччина

2290

37

18,5

46

50-54

Італія

3920

68

16.8

73

57-60

Франція

1980

35

15,2

54

55-62

США

19300

74,2

70,2

54

5-52

Японія

6450

49,6

39,5

78

52-55

Російська Федерація

836,2

5,65

8,1

9,6

10-11

Україна

197,1

4,0

1,7

9,0

11,0

Таблиця 2.5

Кількість малих підприємств в Україні та зайнятих на них осіб у 1991 -2001рр.

Роки

Малі підприємства (одиниць)

Кількість зайнятих (осіб)

1991

19598

637000

1992

50496

910900

1993

75003

1038227

1994

79827

986443

1995

9160 і

1042425

1996

93091

1159700

1997

і 36238

1357700

1998

173404

1559900

1999

197127

1677500

2000

217930

1709800

2001

233607

1807600

Внесок малого підприємництва у створення валового продукту в Україні становить 9,0% порівняно з 60% (середній показник) у розвинутих країнах.

За обсягом діяльності частка малого підприємництва в Україні настільки мала, що не може задовольнити ані суспільні потреби, ані відігравати роль повноцінного ринкового чинника, тобто впливати на досягнення ринкового балансу і конкурувати з великими підприємствами.

Сфера діяльності малих підприємств практично необмежена. Підприємства даного сектора економіки в розвинутих країнах створюються та функціонують пропорційно в усіх сферах та галузях. В Україні значна частка малих підприємств функціонує в торгівлі та громадському харчуванні (понад 50%). У промисловості та будівництві кількість малих підприємств від їх загальної кількості становить відповідно 15 та 10%.

Розв'язання існуючих проблем розвитку малого підприємництва в Україні, створення відповідного середовища потребують докорінної перебудови державної політики щодо сприяння цьому сектору економіки. Мова, зокрема, йде про створення відповідної правової бази розвитку малого підприємництва, фінансово-кредитну та матеріально-технічну підтримку, науково-методичне, інформаційно-консультативне та кадрове забезпечення розвитку малого підприємництва.

ТЕМА 5. Селянське (фермерське) господарство
1. Сутність селянського (фермерського) господарства
2. Створення та діяльність фермерських господарств
ТЕМА 6. Діяльність фінансових посередників
1. Фондовий ринок України
2. Інститути спільного інвестування
3. Ринок позичкового капіталу і форми фінансової підтримки підприємництва
ТЕМА 7. Інноваційне підприємництво і венчурний бізнес
1. Сутність та економічна роль інноваційного підприємництва
2. Організація інноваційного підприємництва
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru