Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С. - Розділ 3. Організація та економіка підприємництва

Третій розділ присвячений початкові організації підприємництва та технології створення власної справи. Важливим у розділі є також ознайомлення особливостями менеджменту підприємництві та організацією маркетингових досліджень на підприємстві. Подаються не менш цікаві відомості про та процес діяльності суб'єктів підприємництва та процес планування успіху підприємницької діяльності.

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ ВИ ЗНАТИМЕТЕ:

■ хто може здійснювати підприємницьку діяльність;

■ яким чином відбувається державна реєстрація новостворюваного підприємства;

■ які існують обмеження у здійсненні підприємницької діяльності;

■ як відкривати банківський рахунок для початку підприємницької діяльності;

■ визначення категорії "менеджмент";

■ призначення та структуру бізнес-плану;

■ основні напрями аналізу підприємницької діяльності;

■ види інвестицій та інвестиційної діяльності.

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ ВИ ЗМОЖЕТЕ:

■ орієнтуватися у просторі можливостей, враховувати економічні та правові обмеження, оцінювати ринкову кон'юнктуру

при створенні власної справи;

■ підготувати засновницькі документи фірми;

■ аналізувати дію макроекономічних факторів, їх вплив на підприємницьку діяльність;

■ вести інноваційний пошук сфери підприємницької діяльності;

■ визначити стадію життєвого циклу, на якій перебуває товар, - впровадження, зростання, розквіт, насичення, спад;

■ вибирати стратегію розвитку змодельованої фірми: вид діяльності, організаційно-правову форму, ринки збуту.

ТЕМА 1. Підприємницька ідея: механізм генерування

Початок власної справи ставить перед майбутнім підприємцем цілу низку питань: як правильно вибрати сферу підприємницької діяльності? Яким чином найдоцільніше вести пошук найраціональніших форм її організації? Як сформувати вміння орієнтуватися у просторі можливостей, що відкриваються з початком бізнесу? І, звичайно, поява підприємницької ідеї та її подальше втілення вимагає враховувати певні обмеження, оцінювати ринкову кон'юнктуру, вивіряти можливості створюваного підприємства. З цими та іншими питаннями може зустрічатися у своїй діяльності і діючий підприємець у разі виникнення нової ідеї. В обох випадках початок нового бізнесу або зміна напрямів діяльності вже започаткованої справи вимагає неабияких зусиль підприємця, значних знань багатьох питань.

1. Зміст і етапи реалізації підприємницької ідеї

Передумовою втілення ідеї зі створення власного бізнесу є моделювання майбутньої ситуації. Насамперед зазначимо, що "модель" сприймається нами як копія, форма, схема, що відбиває основні властивості та якісні ознаки реального об'єкта У спрощеному вигляді. З цього можна зробити висновок, що моделювання майбутньої підприємницької діяльності - це чітке уявлення про послідовні кроки роботи зі створення і подальшого розвитку бізнесу.

Таким першим кроком в організації підприємницької Діяльності виступає ґрунтовне ознайомлення з чинним законодавством та ринковою кон'юнктурою. На цій основі з'являється можливість всебічного врахування існуючих правових та економічних обмежень для створюваного підприємства.

Для кращого засвоєння правових основ підприємницької діяльності доцільно ретельно вивчити законодавчі акти, звернути увагу на заборонені сфери діяльності або на ті сфери, організація бізнесу в яких пов'язана з певними обмеженнями, - ліцензуванням, отриманням спеціального дозволу тощо. Це дасть змогу уникнути зайвих втрат часу і зусиль, краще зосередитися на більш конкретному колі питань.

До економічних обмежень при створенні підприємства можуть бути віднесені такі:

високий рівень початкових капіталовкладень;

значний термін окупності вкладених коштів;

невизначеність у досягненні комерційного результату;

відсутність прибутку протягом значного часу діяльності.

Підприємницька діяльність пов'язана з дією багатьох інших факторів. Зокрема, невдало вибраний час для початку діяльності, викликаний сезонними коливаннями або іншими особливостями ринкової ситуації, здатний суттєво знизити ефективність розпочатого бізнесу.

Нерівномірність може спостерігатися і в галузевому, і в територіальному аспектах. Відповідно слід реагувати і початкуючому бізнесмену: точно вивірити динаміку майбутньої діяльності, визначити поведінку вже функціонуючих в обраній сфері підприємців. На цій основі стає можливим аналітична оцінка відповідності цілей і ресурсів майбутнього підприємства новим продуктам і новим ринкам. При цьому підприємець звертає особливу увагу на стратегію майбутнього підприємства, його потенційні конкурентні переваги. Потреби в додаткових джерелах фінансування підприємницької діяльності можуть бути такими:

Етап створення підприємства - формування власного капіталу.

Початковий етап функціонування - залучення додаткових фінансових джерел - кредитів, реінвестування.

Етап розвитку підприємницької діяльності - залучення капіталів нових партнерів, зовнішніх інвесторів.

інформація, необхідна для організації власного бізнесу, може бути отримана двома шляхами.

Перший шлях - це самостійне дослідження ринкової кон'юнктури. Його складовими виступають вивчення товарних і ресурсних ринків, коливань попиту і пропозиції на них, зміни цін товарів. Крім того, аналізується макроекономічне середовище, вивчається мотивація учасників ринкових відносин. Головним напрямком цих досліджень має стати комплексне вивчення ринку, динаміки його складових, потенційної і реальної ємності.

Визначення можливих розмірів збуту продукції доповнюється аналізом взаємодії покупців і продавців. Поведінка й мотиви потенційних споживачів, адекватність діяльності конкурентів на зміни в ринковому середовищі дають змогу оцінити стан товарних і ресурсних ринків.

Другий шлях організації інформаційного забезпечення майбутнього бізнесу - звернутися за допомогою до спеціалізованих консалтингових фірм. На практиці доведено, що другий спосіб ефективніший. Але обмеженість ресурсів закриває його для багатьох підприємців-початківців. Зазвичай можуть мати місце одночасне використання власної інформативної бази і дані спеціалізованих фірм.

Таким чином, генерування підприємницької ідеї - складний процес, управління яким повинно враховувати зміст цілей та завдань, що виникають на кожному етапі. Конкретизацію завдань кожного етапу створення підприємства можна сформулювати таким чином:

1. Моделювання стратегії майбутньої підприємницької діяльності - розробка сценаріїв розвитку фірми.

2. Формування ефективного уявлення про зміст організаційних заходів зі створення підприємства.

3. Визначення етапів створення фірми і конкретизація діяльності на кожному етапі.

4. Ознайомлення з чинним законодавством, врахування вхідних перепон і правових обмежень в обраній сфері підприємництва.

5. Визначення інформаційних джерел для дослідження ринкової кон'юнктури.

6. Дослідження ринкової інфраструктури та стану ринкової кон'юнктури.

7. Перевірка можливостей підприємства, відповідності його стратегії розвитку ринковим потребам.

Отже, якщо з'явилася ідея створення власного бізнесу та її практичного втілення, потрібно ще до початку активних дій ретельно зважити всі можливості підприємства, врахувати перепони і ризики розпочатої справи.

ТЕМА 1. Підприємницька ідея: механізм генерування
1. Зміст і етапи реалізації підприємницької ідеї
2. Проведення маркетингового дослідження
3. Вибір організаційно-правової форми підприємницької діяльності
ТЕМА 2. Організація підприємницької діяльності
1. Суб'єкти підприємницької діяльності
2. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності
3. Порядок ліцензування підприємницької діяльності
4. Припинення підприємницької діяльності
ТЕМА 3. Технологія створення власної справи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru