Ринок праці - Волкова О.В. - ПЕРЕДМОВА

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України як однієї із найбільших держав Європи пов'язане із вирішенням таких важливих питань, як розбудова сучасної соціально-орієнтованої економіки, відродження вітчизняного виробництва, відновлення соціальної захищеності населення. У практичному вирішенні цих найгостріших проблем одне із центральних місць займає ринок праці, що, як невід'ємна складова ринкової економіки, забезпечує розподіл та перерозподіл суспільної праці по галузях господарства, видах та формах діяльності, в територіальному просторі, за критерієм максимально ефективного використання трудового потенціалу домашнього господарства, підприємства, регіону, держави, та у відповідності із структурою суспільних потреб та форм власності.

За порівняно короткий проміжок часу прийнято низку законодавчих актів, що покликані регулювати економічні відносини на ринку праці України, створено мережу державних і комерційних установ інфраструктури ринку праці, все частіше з'являються монографії, наукові статті, присвячені трудовим відносинам, соціальному захисту, регулюванню зайнятості на ринку праці. В провідних закладах освіти здійснюється підготовка спеціалістів за новими спеціальностями, викладаються нові дисципліни, такі як "Ринок праці", "Ринок праці та його державне регулювання", "Регіональний ринок праці та перспективи його розвитку", "Статистика ринку праці".

Метою курсу "Ринок праці" є формування системи теоретичних знань про механізм ринкового, державного та колективного договірного регулювання соціально-трудових відносин між суб'єктами ринку праці, а також набуття вмінь і навичок практичного застосування отриманих знань. Предметом курсу являються теоретико-методологічні економічні аспекти формування та регулювання механізмів ринку праці. Завданням курсу є вивчення теоретичних положень ринку праці, набуття вмінь і навичок застосовувати ці знання в практиці регулювання механізмів ринку праці на рівні підприємств, галузі та національної економіки.

Оволодіння основними теоретичними положеннями, методичними принципами та прийомами в області ринку праці дозволить студентам отримати такі практичні вміння і навички: вміння визначати попит і пропозицію на працю, ставку рівноважної заробітної плати на ринку праці, показники зайнятості і безробіття; вміння аналізувати процеси, що відбуваються у перехідній економіці України і формують модель ринку праці; вміння прогнозувати ринок праці і передбачати його позитивні і негативні тенденції; вироблення навичок самореалізації на ринку праці України; вироблення навичок активного пошуку сфери ефективної реалізації власного трудового потенціалу, якими повинні володіти випускники ВНЗ. В першу чергу це стосується студентів економічних спеціальностей.

Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 — "Економіка і підприємництво"1. Навчальний посібник складається із трьох розділів і є зручним для опанування дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання.

У розділі 1 "Теоретичні засади функціонування ринку праці" розглядається ринок праці як складова економічної системи, його суть і функції, досліджується механізм саморегулювання ринку праці, визначаються особливості інфраструктури ринку праці, досліджується склад та сучасні тенденції формування внутрішньо фірмового ринку праці.

У другому розділі "Механізм функціонування ринку праці в системі забезпечення зайнятості населення" досліджуються особливості індивідуального та сукупного пропонування на ринку праці, теоретичні аспекти формування індивідуального та сукупного попиту на робочу силу, забезпечення зайнятості населення, визначаються сучасні тенденції та перспективи розвитку даних процесів на ринку праці України.

У третьому розділі "Проблеми формування ринку праці в сучасних умовах розвитку економіки України" досліджується таке економічне явище, як безробіття, визначаються його форми і причини, розглядаються перспективи розвитку гнучкого ринку праці в Україні, проводиться аналіз і прогнозування стану ринку праці, визначаються особливості та етапи формування ринку праці в Україні.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Але може бути корисним також для студентів інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, та усіх, хто бажає опанувати теоретичну базу функціонування ринку праці та володіти практичними знаннями щодо сучасного стану та прогнозів розвитку ринку праці України.

Автор висловлює глибоку вдячність за підтримку та цінні поради завідувачу відділом проблем праці та політики доходів населення Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України, д-р екон. наук, професору, Бондар І. К., завідувачу кафедри економічної теорії Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, д-р екон. наук, професору, Дубіщеву В. П., заступнику директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України з наукової роботи, д-р екон. наук, професору, Василенко В. М., керівнику відділу проблем відтворення людського капіталу Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, д-р екон. наук, професору Заяць Т. А., завідувачу кафедри загальноекономічних дисциплін Полтавського університету споживчої кооперації України, д-р екон. наук, професору, Перебийнісу В. І., завідувачу кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій, д-р екон. наук, професору Сологуб О.П. Автор щиро вдячна професору кафедри управління персоналом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, канд. екон. наук ПетюхуВ. М. та старшому викладачу кафедри управління персоналом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, канд. екон. наук Щетиніній Л. В. за критичні зауваження та пропозиції, врахування яких додало ґрунтовності та завершеності навчальному посібнику; ректорату Полтавського університету споживчої кооперації за організаційну підтримку у виданні посібника. Низький поклін моїй родині за розуміння, допомогу та підтримку, і особливо моїй маленькій донечці за любов І натхнення.

Автор з вдячністю розгляне зауваження та пропозиції щодо змісту посібника. Адреса для листування: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. .

Редьярд Киплинг

ЗАПОВЕДЬ

Владей собой среди толпы смятенной,

Тебя клянущей за смятенье всех,

Верь сам в себя, наперекор вселенной,

И маловерным отпусти их грех;

Пусть час не пробил — жди, не уставая,

Пусть лгут лжецы — не снисходи до них;

Умей прощать и не кажись, прощая,

Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,

И мыслить, мысли не обожествив;

Равно встречай успех и поруганье,

Не забывая, что их голос лжив;

Останься тих, когда твое же слово

Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,

Когда вся жизнь разрушена и снова

Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить, в радостной надежде,

На карту все, что накопил с трудом,

Все проиграть и нищим стать, как прежде,

И никогда не пожалеть о том,

Умей принудить сердце, нервы, тело

Тебе служить, когда в твоей груди

Уже давно все пусто, все сгорело

И только Воля говорит: "Иди!"

Останься прост, беседуя с царями,

Останься честен, говоря с толпой;

Будь прям и тверд с врагами и друзьями,

Пусть все, в свой час, считаются с тобой;

Наполни смыслом каждое мгновенье

Часов и дней неумолимый бег, —

Тогда весь мирты примешь во владенье,

Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Тести вхідного контролю знань

1. Відповідно до положень А. Сміта, ринок — це:

а) природний процес, породжений діями індивідуумів, які намагаються досягти своєї мети, із різноманітності дій яких формується економічний порядок;

б) сукупність продавців і покупців, у результаті дії яких об'єкти обміну отримують ціну;

в) спосіб координації дій учасників, який забезпечує їм свободу вибору, наділяють ринок рисою цілеспрямованості з елементами ринкової і директивної економічної координації.

г) у вузькому розумінні — відносини між продавцями та покупцями у сфері обігу за властивими йому законами і формами організації, в широкому — як форма зв'язку між виробниками та споживачами товарів.

2. Узагальнюючий термін, що характеризує кількість товару, який продавці бажають продати за певний час — це:

а) пропозиція;

б) попит;

в) потреба;

г) ціна.

3. Кількість товару, що може бути куплена при певній ціні та у визначений час — це:

а) потреба;

б) пропозиція;

в) платоспроможність суспільства;

г) попит.

4. Закон попиту визначає:

а) зворотну залежність величини попиту від ціни товару;

б) пряму залежність величини попиту від ціни товару;

в) зворотну залежність величини попиту від обсягу пропозиції;

г) пряму залежність величини попиту від обсягу пропозиції.

5. Закон пропозиції відображає взаємозв'язок між пропозицією та:

а) кількістю продавців на ринку;

б) ціною;

в) діяльністю профспілок;

г) напрямом міграції населення.

6. Соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не зайнята у сфері економіки, називається:

а) неповна зайнятості;

б) безробіття;

в) економічна криза;

г) економічний спад.

7. Безробіття виступає як:

а) перевищення пропозиції праці над попитом на неї;

б) перевищення попиту на працю над пропозицією праці;

в) перевищення ставки заробітної плати над її рівноважним рівнем;

г) відсутність попиту на працю.

8. Згідно із класичною теорією, причиною безробіття є:

а) перевищення ставки заробітної плати над її рівноважним рівнем;

б) перевищення попиту на працю над пропозицією праці;

в) врівноваження попиту і пропозиції праці;

г) відсутність попиту на працю.

9. Спробу математичними розрахунками визначити вплив безробіття на обсяги валового національного продукту країни зробив американський вчений:

а) А. Сміт;

б) А. Маслоу;

в) А. Оукен;

г) Д. Рікардо.

10. Безробіття, пов'язане із добровільною зміною місця роботи у зв'язку із незадоволенням рівнем заробітної плати, умовами праці, місцем проживання тощо, — це:

а) фрикційне безробіття;

б) інституціональне безробіття;

в) структурне безробіття;

г) циклічне безробіття.

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
1.2. Визначення ринку праці
1.3. Особливості визначення об'єкту ринку праці
1.4. Структура ринку праці, його елементи
1.5. Класифікація та сегментація ринку праці
1.6. ринок праці як складова ринкової системи
1.7. Функції ринку праці та необхідність його регулювання
Тести поточного контролю знань по темі 1
Тема 2. Механізм саморегулювання ринку праці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru