Ринок праці - Волкова О.В. - Тести поточного контролю знань по темі 2

1. Для якої із теоретичних моделей характерне обґрунтування механізму ринкового саморегулювання ринку за рахунок конкуренції:

а) класичної;

б) неокласичної;

в) кейнсіанської;

г) монетаристської.

2. Згідно з якою із теоретичних моделей ринок праці діє на основі цінової рівноваги, тобто регулятором ринку є ціна робочої сили (заробітна плата), що регулює попит та пропозицію робочої сили:

а) класичною;

б) неокласичною;

в) кейнсіанською;

г) монетаристською.

3. Прихильники якої з теоретичних моделей обґрунтовують можливість досягнення макроекономічної стабільності і довготермінової рівноваги лише за умов повністю вільних конкурентних ринків за рахунок гнучких цін і заробітної плати без втручання держави, монополій або профспілок, і необхідність "природного" рівня безробіття:

а) класичної;

б) неокласичної;

в) кейнсіанської;

г) монетаристської.

4. Згідно з якою теоретичною моделлю основним регулятором ринку праці виступає сама робоча сила, бо ринок праці, загалом підкоряючись загальним ринковим законам, має характерні особливості, оскільки робоча сила як суб'єктивний фактор виробництва, будучи товаром, може водночас активно впливати на співвідношення попиту і пропозиції та на свою ринкову ціну:

а) інституціоналістською;

б) марксистською;

в) кейнсіанською;

г) монетаристською.

5. Згідно з якою теоретичною моделлю фактором саморегулювання ринку праці виступає мультиплікатор — коефіцієнт, який характеризує співвідношення між агрегатною величиною та її структурною частиною, ступінь позитивного зворотного зв'язку — впливу однієї величини на іншу у керованій системі:

а) інституціоналістською;

б) марксистською;

в) кейнсіанською;

г) монетаристською.

6. Сукупна заробітна плата працівників буде знижуватись по мірі підвищення рівня заробітної плати при умовах, що зайнятість падає швидше, ніж підвищується заробітна плата при:

а) еластичному попиті на працю;

б) нееластичному попиті на працю;

в) еластичність є меншою 1;

г) одиничній еластичності.

7. Абсолютна величина еластичності, що характерна еластичному попиту на працю є:

а) більшою 1;

б) меншою 1;

в) знаходиться в інтервалі від - 1 до 1;

г) дорівнює 1.

8. Закономірності, що враховують тісний взаємозв'язок ринку праці з ринком капіталу та ринком товарів і послуг, називаються:

а) законами Хікса-Маршала;

б) законами похідного попиту;

в) кейнсіанськими закономірностями;

г) законами Карла Маркса.

9. Максимізація прибутку відбувається в точці перетину кривої попиту на працю із кривою граничних витрат за такого виду ринку праці:

а) чисто конкурентний ринок праці;

б) модель монопсонії (монополії одного покупця);

в) модель з урахуванням дії профспілок;

г) модель двосторонньої монополії.

10. Система трудових відносин, яка ґрунтується на принципі "довічного наймання", за яким гарантується зайнятість постійного робітника на підприємстві до досягнення ним пенсійного віку (55—60 років) характерна для такої зарубіжної моделі ринку праці:

а) японська модель ринку праці;

б) американська модель ринку праці;

в) шведська модель ринку праці;

г) італійська модель ринку праці.

11. Децентралізація законодавства про зайнятість і допомогу по безробіттю, індивідуалізм, обмежений вплив держави характерна для такої зарубіжної моделі ринку праці:

а) японська модель ринку праці;

б) американська модель ринку праці;

в) шведська модель ринку праці;

г) італійська модель ринку праці.

12. Активна політика зайнятості, яка направлена на попередження безробіття; "політику послідовності" в заробітній платі, що забезпечує рівність ставки заробітної плати за рівну працю незалежно від фінансового стану фірм; підтримку слабоконкурентних робітників (молодь, інвалідів, жінок та ін.) в формі субсидій роботодавцям для створення робочих місць ї виплаті заробітної плати; підтримки зайнятості у соціально значимих, але мало прибуткових секторах економіки, характерна для такої зарубіжної моделі ринку праці:

а) японська модель ринку праці;

б) американська модель ринку праці;

в) шведська модель ринку праці;

г) італійська модель ринку праці.

13. Чутливість попиту на працю до ціни капіталу визначає:

а) коефіцієнт еластичності;

б) пряма еластичність;

в) перехресна еластичність;

г) еластичність капіталу.

14. Фактори-комплементі! — це:

а) взаємодоповнюючі фактори виробництва;

б) взаємозамінюючі фактори виробництва;

в) мінітрактори виробництва;

г) субститути.

15. Модель двосторонньої монополії характерна для:

а) монопсонічного ринку праці;

б) монопсонічного ринку праці, на якому діють сильні галузеві профспілки;

в) олігополістичного ринку праці;

г) конкурентного ринку праці.

Тема 3. Інфраструктура ринку праці
3.1. Необхідність, сутність та значення розвитку інфраструктури ринку праці
3.2. Організації та установи, що забезпечують функціонування ринку праці
3.3. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України
Тести поточного контролю знань по темі 3
Тема 4. ВНУТРІШНЬОФІРМОВИЙ РИНОК ПРАЦІ
4.1. Внутрішньофірмовий ринок праці (ВФРП): поняття та його елементи
4.2. Формування ВФРП
4.3. Особливості функціонування внутрішньофірмового ринку праці
4.4. Розвиток трудового капіталу підприємства як стратегічна орієнтація ВФРП
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru