Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О.М. - Електронний документообіг в корпоративних ІС.

Пакет бізнес-додатків Oracle Applications - це 55 інтегрованих програмних модулів, кожний з яких представляє повністю функціональні рішення в області управління кадрами, фінансами, виробництвом, матеріально-технічним постачанням і збутом.

Версія R11 Oracle Applications підтримує 29 мов, і на сьогоднішній день клієнтами корпоративних додатків Oracle є більше за 7700 організацій і компаній в 79 країнах світу. Версія R11 повністю реалізована в архітектурі Інтернет/Інтранет і за багатьма параметрами не має аналогів на ринку корпоративних систем.

Електронний документообіг в корпоративних ІС.

У загальнодержавних стандартах термін "документообіг" означає контрольований рух готових документів як усередині організації, так і за її межами. Електронний документообіг охоплює всі стадії генерації вихідних документів і вільний обмін інформацією між корпоративними мережами.

Основними функціями системи управління електронним документообігом у складі корпоративної інформаційної системи повинні бути:

o генерування вихідних документів,

o їх доставка в електронному вигляді;

o інтеграція з програмними пакетами;

o сканування;

o архівація;

o довгострокове зберігання.

Корпоративні ERP-системи (Enterprise Resource Planning Systems - системи планування ресурсів підприємства) не задовольняють вимогам електронного документообігу. Тому на ринку програмних продуктів існує багато різних систем, призначених для управління електронною документацією.

Система Inter Office фірми Oracle ґрунтується на технології реляційних баз даних. Надає можливість управління web-документами, пошуку та перегляду web-вузлів, доступ до всіх засобів передавання інформації, включаючи прийняття і надсилання електронної пошти.

Таблиця 7.1. Системи електронного документообігу

Системи електронного документообігу

Inter Office підтримує інтерфейси MAPL, ODMA, C/C++, OCX/ActiveX т. ін., забезпечує організацію колективної роботи і зв'язку з системою голосової пошти, пейджерами й факсами, а також підтримку різних національних мов.

У Form Flow фірми Symantec є можливість кодування і захисту інформації за допомогою цифрового підпису документів, що прикріплюються до форми.

Система "БОСС-Референт" фірми "Ай Ті" дає змогу автоматизувати створення наказів залежно від визначеної ситуації, контролювати їх виконання, призначати відповідальних осіб. Існує єдина адресна книга.

Комплексна система формування документів і організації' конфіденційного документообігу ОРТІМА-Work Flow фірми "Оптима" містить наступні модулі:

o адміністрування системи;

o редактор маршрутних схем - розробляє схеми документообігу, дозволяє змінювати налаштування екранних форм;

o робоче місце користувача;

o моніторингу підключень до системи - виправляє наслідки збоїв, реєстрацію подій в системі тощо;

o диспетчеризації технологічних процесів документообігу. Для контролю за виконанням технологічних процесів, визначення місця та фактичного часу обробки документів, відставання від планової тривалості робіт.

Резюме

Одним із найважливіших принципів теорії систем є принцип декомпозиції (розкладання) її на окремі підсистеми, які, у свою чергу, можуть бути системами нижчого рангу. Важливими характеристиками системи є її структура, розмір і складність.

Система характеризується управлінням - функцією, що забезпечує збереження сукупності основних властивостей системи. До задач управління відносять: прогнозування, планування, облік, контроль, аналіз та регулювання. Інформація, що циркулює в системі управління, об'єднується в групи за змістом та фіксується на матеріальному носії - документі. Документообіг - процес проходження документів усередині системи управління, від джерела їх формування до використання. Документ може бути і електронним, в якому інформація зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити (в тому числі електронний підпис).

ЕRР- системи значно спрощують роботу підприємства з автоматизації документообігу (діловодства) та управління діяльністю - як виробничою, так і соціально-комунікативною.

Ключові слова

Система, функції системи, управління, об'єкт управління, керуючий орган, суб'єкт управління, інформаційна система, економічний аналіз, оптимізація, документ, електронний документообіг, електронний підпис, система, організаційна система, ERP-система, корпоративна інформаційна система.

Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки:

► Означення системи. Параметри системи. Класифікації систем.

► Управління як функція системи. Складові системи управління.

► Сутність системного підходу. Які основні етапи передбачає його застосування для дослідження складних економко-організаційних систем?

► Сформулюйте означення системного аналізу і дайте приклади інструментальних його засобів.

► Що таке електронний документ, цифровий підпис, сертифікат ключа?

► Життєвий цикл ключів. Опишіть етапи управління ключами в інформаційній системі.

► Які законодавчі акти регламентують електронний документообіг?

► Приклади систем електронного документообігу.

► Що розуміється під єдиною уніфікованою системою первинної документації, її місце і роль в побудові ІБ?

► Що таке система організаційного управління? Назвіть відомі вам системи такого типу

► Рівні управління підприємством і відповідні автоматизовані ІС.

► Функції управління. Задачі управління.

► Розкрийте поняття ERP-систем. Охарактеризуйте типи діючих ЕРР- систем

► Характерні ознаки сучасних корпоративних інформаційних систем.

8. Прийняття рішень у системах управління. Динамічне програмування
8.1. Задачі динамічного програмування
8.2. Основне функціональне рівняння Белмана
8.3. Задача про розподіл ресурсів
8.4. Задача про будівництво та експлуатацію підприємств
9. Додаткові економічні задачі динамічного програмування
9.1. Задача про заміну обладнання
9.2. Задача визначення найкоротших шляхів в транспортних мережах
9.3. Задача розподілу кредитних коштів банку з мінімальною величиною ризику
9.4. Оптимальний розподіл завдань між комп'ютерами мережі
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru