Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 6.1. Вимоги до уніфікованої системи документів

Розділ 6. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Вимоги до уніфікованої системи документів

Інформація, що циркулює в системі управління, об'єднується у смислові групи і фіксується на будь-якому матеріальному носії. Таке об'єднання називається документуванням, а сам носій інформації, призначений для використання в 1С, відповідно визначається як документ.

Документообіг — процес проходження документів усередині інформаційної системи: від джерела формування до використання в управлінні.

Система документообігу має надавати можливість підготовки документів, вхідного та вихідного контролю, обліку проходження документів, ведення архівів і перетворення форматів. Документи є головним засобом подання юридично оформлених відомостей про об'єкт управління, вони становлять основну частину інформаційних потоків у системі управління.

Нині функціонує уніфікована система документації (УСД), що включає 16 уніфікованих систем документації з 4500 уніфікованих форм документів (планової, звітно-статистичної, первинно-облікової, організаційно-розпорядчої, розрахунково-грошової документації та ін.). Призначення УСД полягає у сприянні виконанню основних функцій управління економікою. Уніфікована система документації - це комплекс взаємопов'язаних документів, кожному з яких присвоєно код відповідно до класифікатора управлінської документації.

Під час виконання економічних завдань необхідно забезпечити їх порівнянність. Забезпечується це шляхом створення єдиних систем групувань, отриманих за єдиними класифікаційними ознаками, — Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЄСКК ТЕІ).

Використання УСД та ЄСКК дає змогу забезпечити інформаційну, термінологічну, ідентифікаційну єдність показників і взаємозв'язок АІС різних сфер та рівнів управління.

З 1 червня 1999 р. набрав чинності державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98.

Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) є складовою державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації (табл. 6.1). ДКУД розроблено у зв'язку зі змінами у складі та змісті організаційно-розпорядчої, первинно-облікової, банківської і звітно-статистичної документації внаслідок реорганізації системи державного управління в Україні.

Система документації — сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються у певній сфері діяльності.

Уніфікована система документації (УСД) — це система документації, що створена за єдиними правилами та вимогами і містить інформацію, необхідну для управління у певній сфері діяльності.

Уніфікована система зовнішньоторговельної документації — це система документації, що використовується для виконання завдань зовнішньоторговельної діяльності.

Уніфікована форма документа (УФД) — це сукупність реквізитів, установлених відповідно до завдань у певній сфері діяльності та розташованих у певному порядку на носії інформації.

ДКУД є номенклатурним переліком назв уніфікованих форм документів з унікальними кодовими позначеннями. ДКУД використовується під час збирання й оброблення документів за відповідними уніфікованими формами всіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

Класифікатор орієнтований на однозначне визначення (ідентифікацію) УФД, їх облік і систематизацію, контроль складу та змісту УФД У кожному класі документації, організацію ведення відповідних класів документації, забезпечення автоматизованого пошуку потрібних УФД. Кожному класу документації відповідає певна уніфікована система документації

(УСД).

Об'єктом класифікації є безпосередньо УФД, які використовуються під час виконання управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

ДКУД орієнтовано на забезпечення оброблення інформації із застосуванням засобів комп'ютерної техніки та прогресивних інформаційних технологій. ДКУД складається з таких класів:

організаційно-розпорядча документація (код 02);

первинно-облікова документація (код 03);

банківська документація (код 04);

фінансова документація (код 05);

звітно-статистична документація (код 06);

планова документація (код 07);

ресурсна документація (код 08);

торговельна документація (код 09);

зовнішньоторговельна документація (код 10);

цінова документація (код 13);

документація з праці, соціальних питань і соціального захисту населення (код 15);

документація з побутового обслуговування населення (код 17);

бухгалтерсько-облікова документація (код 18);

документація з Пенсійного фонду (код 20);

словниково-довідкова документація (код 21).
Ідентифікація УФД здійснюється за допомогою ієрархічної класифікації з трьома ступенями. Кодове позначення складається з семи цифрових десяткових знаків. У кодовому позначенні УФД відображено: перший та другий знаки (клас) — належність УФД до відповідної УСД; третій та четвертий знаки (підклас) — належність УФД у межах класу до відповідного підкласу; п'ятий, шостий і сьомий знаки — реєстраційний номер УФД підкласу (табл. 6.1).

Таблиця 6.1. Класифікація державної управлінської документації. Уніфікована система управлінської документації

Код

Назва

10

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1001

Оперативно-комерційна документація

1001101

Контракт (експорт)

КЕ

1001102

Контракт (імпорт)

КІ

1001111

Специфікація на сировинні товари та машинне устаткування

ССМУ

1001112

Специфікація на запасні частини

сзч

1001113

Специфікація типового переліку запасних частин (1)

СТПЗЧ-1

1001114

Специфікація типового переліку запасних частин (2)

СТПЗЧ-2

1001121

Додаток до контракту(експорт)

КЕ дод.

1001122

Додаток до контракту (імпорт)

КІ дод.

1001131

Повідомлення про укладення контракту (експорт)

ПК-експ

1001132

Повідомлення про укладення контракту (імпорт)

ПК-імп

1001140

Замовлення-наряд

ЗН

1001200

Доручення на імпорт

ДІ

1001201

Контракт із зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною

кзодс

1001202

Свідоцтво про реєстрацію міжнародних торгів

СРМТ

1001203

Форма N° 2-контракт "Інформація про хід виконання державного контракту уповноваженими зовнішньоторговельними організаціями (ЗТО)"

2-контракт

1002

Транспортна зовнішньоторговельна документація

1002010

Експортне повідомлення

ЕП

1002020

Імпортне повідомлення

ІП

1002041

Коносамент

Коносамент

1002042

Таблиця № 61.10-ТР "Підсумки індексів тарифів на перевезення вантажів"

Таблиця 61.10-ТР


Закінчення табл. 6.1

Код

Назва

1002043

Зовнішня торгівля України товарами ЗТ народного споживання

1003

Товаросупровідна документація

1003001

Відвантажувальна специфікація

ВС

1003002

Пакувальний лист

ПЛ

1003003

Комплектувальна відомість

KB

1003004

Сертифікат якості

СЯ

1003005

Товаросупровідний документ

тд

1003006

Типова форма основного товаросупровідного документа

ТФОТД

1004

Розрахункова зовнішньоторговельна документація

1004 010

Рахунок

р

1004 011

Специфікація до звіту

сз

1005

Страхова зовнішньоторговельна документація

1005100

Типова форма страхових документів

ТФСД

1006

Ветеринарна зовнішньоторговельна документація

1006100

Типова форма ветеринарних документів (тендерів)

ТФВД

Ведення ДКУД здійснює Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України. ДКУД актуалізується один раз на рік.

6.2. Системи класифікації та кодування
Нові міждержавні класифікатори
Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
7.1. Міжнародні стандарти електронного обміну даними
Міжнародний стандарт електронного обміну даними для адміністрації, торгівлі і транспорту (EDIFACT)
Міжнародний стандарт відкритої торгівлі через Інтернет (OBI)
Міжнародний стандарт електронного обміну даними EANCOM
7.2. Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти).
Загальна характеристика електронної пошти
Міжнародний стандарт електронної пошти Х.400
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru