Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І.В. - 3.4. Роль організацій системи НТІ у розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційних процесів

Слід відзначити, що форми діяльності організацій системи науково-технічної інформації (НТІ), підтверджені успішною практикою, знайшли своє відображення у Державній цільовій економічній програмі "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 роки [5] тау Державній цільовій програмі розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки [6]. Зокрема, з метою комплексного вирішення проблем функціонування системи НТІ в сучасних умовах, у вищеназваних Державних програмах заплановано утворення в ряді областей на базі існуючих ЦНТЕІ інформаційно-аналітичних бізнес-інноваційних центрів європейського типу. Основне завдання регіонального інформаційно-аналітичного бізнес-інноваційного центру (РІАБІЦ): стартова допомога при створенні малих інноваційних підприємств, формування ефективних екологічно безпечних інноваційних проектів, підтримка винахідників, новаторів, талановитої молоді, сприяння захисту і комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.

На сьогодні система НТІ зорієнтована на випуск таких конкурентоспроможних видів продукції та послуг, як [31]:

o проведення маркетингових досліджень ринків інноваційних технологій;

o надання консалтингових послуг з підготовки інноваційних проектів;

o проведення моніторингу процесів впровадження інноваційних технологій;

o організація курсів з підготовки та перепідготовки фахівців по впровадженню інновацій;

o видання інформаційно-аналітичних вісників, довідково-методичних посібників, інформаційних бюлетенів;

o організація постійно діючих, спеціалізованих і міжнародних виставок зразків інноваційної продукції та послуг, науково-технологічних вітчизняних інноваційних розробок, які максимально наближені до стадії впровадження у виробництво;

o проведення рекламно-інформаційних презентацій та підготовка і видання рекламних проспектів.

Унікальними і дуже корисними для супроводження інноваційних процесів можуть стати наступні інформаційні бази даних, створені в УкрІНТЕІ:

o інтегрована система баз даних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) і дисертацій;

o "Наукові організації: пропозиції";

o "Науково-технічні досягнення і розробки";

o "Технології України";

o "Винаходи України".

Для створення сприятливих умов щодо використання винаходів та інноваційних технологій на їхній основі, УкрІНТЕІ може прийняти на себе функції координатора інформаційно-аналітичних робіт щодо впровадження інновацій та прогнозування їхніх соціально-економічних наслідків по Україні в цілому.

Є також досвід для проведення наступних робіт:

o робота з організаціями та конкретними винахідниками з метою як інформаційно-правового забезпечення створення нових винаходів, так і оцінки вже створених для визначення перспектив їхньої комерціалізації та виявлення перспективних винаходів;

o постійне оновлення та поповнення бази даних перспективних винаходів та технологій;

o розробка методик оцінки техніко-економічної ефективності винаходів;

o організація заходів з пожвавлення винахідництва та пропагування і рекламування перспективних розробок (семінари, "круглі столи", виставки тощо);

o забезпечення органів влади та управління всією необхідною інформацією для прийняття виважених та обгрунтованих рішень з фінансування тих чи інших розробок, доцільності придбання ліцензій, доцільності вкладання грошей в той чи інший бізнес тощо.

У відповідності з визначеними складовими НСНТІ потрібно створювати національні і комерційні БД. Національні БД забезпечують інформаційну незалежність України і мають відповідати загальнодержавним інтересам. Необхідність формування комерційних БД зумовлена процесом ринкових відносин.

Національні БД мають формуватися за рахунок бюджетних коштів та використовуватися в масштабі країни будь-якими споживачами інформації на безоплатній чи комерційній засадах. Це такі БД: про результати науково-технічної діяльності (НДР і ДКР), дисертацій, креслярсько-конструкторська документація тощо, вітчизняних та зарубіжних стандартів, промислових каталогів, рефератів першоджерел, науково-технічного потенціалу України, пріоритетних напрямів розвитку науки й техніки, патентної інформації тощо. Ці БД покликані захистити інформаційний суверенітет України.

Комерційні БД створюються з метою задоволення попиту на інформаційну продукцію та послуги на інформаційному ринку. Вони формуються за рахунок коштів комерційної організації чи замовника і можуть продаватися повністю або частково користувачу інформації. До них належать, наприклад, БД про твори, послуги та їх виробників, наявність і номенклатуру продукції, їх характеристики, інформація про фірми, ціни, рівень продажу, рекламу тощо.

Автоматизовані системи НТІ (АСНТІ), які забезпечують генерування баз та банків даних, надання абонентам прямого доступу до інформаційного ресурсу цього виду, обчислювальні мережі різного рівня та потужності для потреб інформаційного обслуговування, зосереджені на сьогодні насамперед у державному секторі.

Література до модуля 3
МОДУЛЬ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Поняття про інформаційну продукцію
4.1.1. Трактування терміну "інформаційні продукти". Взаємозв'язок понять "інформаційна продукція" - "інформаційний продукт" - "інформаційна послуга"
4.1.2. Виробники інформаційної продукції
4.1.3. Регламент на інформаційну продукцію
4.2. Інформаційно-аналітична продукція: питання типології
4.2.1. Класифікація інформаційно-аналітичної продукції
4.2.2. Типологія ІПП
4.3. Фактографічна інформаційна продукція
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru